SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

242.

USNESENÍ SENÁTU

z 9. schůze, konané dne 9. června 2011

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 98/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Milan Štěch v. r.

předseda Senátu

Tomáš Kladívko v. r.

ověřovatel Senátu