SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

169. USNESENÍ

z 23. schůze, konané dne 24. května 2016

k Výroční zprávě Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015

(senátní tisk č. 242)

Po úvodním slovu místopředsedy výboru senátora Jiřího Šestáka, po odůvodnění PhDr. Emilií Benešovou, předsedkyní Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015 zamítnout;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 242 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jiřího Oberfalzera;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jaromír Jermář v. r.

předseda výboru

Jiří Oberfalzer v. r. Václav Homolka v. r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru