Delegace naleznou v příloze dokument QUOTE "COM(2018) 209 final" COM(2018) 209 final.

Příloha: QUOTE "COM(2018) 209 final" COM(2018) 209 finalDŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

Odůvodnění a cíle návrhu

Prekurzory výbušnin jsou chemické látky, které lze používat pro legitimní účely, ale také zneužít pro výrobu výbušnin. Nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání1 (dále jen „nařízení“) omezuje zpřístupňování, dovoz, držení a použití vybraných prekurzorů výbušnin pro širokou veřejnost a stanoví pravidla pro oznamování podezřelých transakcí.

Po vstupu uvedeného nařízení v platnost k 1. březnu 20132 se množství prekurzorů výbušnin dostupných na trhu pro veřejnou spotřebu snížilo. Členské státy rovněž zaznamenaly zvýšení počtu oznámených podezřelých transakcí, zmizení a krádeží. Prekurzory výbušnin se však i nadále používají k nedovolené výrobě výbušnin. Tyto „podomácku vyrobené výbušniny“ byly použity při velké většině teroristických útoků v EU, včetně útoků v Madridu v roce 2004, v Londýně v roce 2005, v Paříži v roce 2015, v Bruselu v roce 2016, jakož i v Manchesteru a Parsons Green v roce 2017. Útoky s použitím podomácku vyrobených výbušnin mají v posledních desetiletích rovněž na svědomí naprostou většinu obětí těchto útoků.

Cílem nařízení je stanovením omezení a kontrol na úrovni Unie vytvořit rovné podmínky pro všechny dotčené podniky. Nařízení toho dosáhlo však jen částečně, protože v jednotlivých členských státech umožňuje různé úrovně omezení. To nezajišťuje největší možný stupeň jednotnosti pro hospodářské subjekty. Navíc to nezaručuje ani dostatečnou úroveň ochrany bezpečnosti široké veřejnosti. Existují zprávy, že zločinci se snaží získat prekurzory výbušnin v členských státech s mírnějším omezením nebo on-line, kdy nařízení není vždy uplatňováno.

Ukázalo se, že stávající omezení a kontroly nepostačují na zabránění nedovolené výroby výbušnin podomácku. Například požadavek na registraci transakcí neodrazuje zločince od nabývání prekurzorů výbušnin a ani jim v tom nebrání. Také právnické osoby mohou získat prekurzory výbušnin, které vůbec nepotřebují ke své profesní činnosti. Rovněž se od doby, kdy nařízení vstoupilo v platnost, změnily hrozby. Teroristé používají nové taktiky a vypracovávají nové návody a techniky výroby bomb, jejichž účelem je – alespoň částečně – obejít stávající omezení a kontroly.

V nařízení navíc chybí ustanovení, která usnadňují jeho dodržování a vymáhání. To přispívá k řadě systémových nedostatků v celém dodavatelském řetězci: ne všichni účastníci jsou si vědomi povinností vyplývajících z nařízení a ne všechny hospodářské subjekty provádějí kontroly pro zajištění jeho dodržování. Také nejsou systematicky ve všech členských státech prováděny kontroly. A konečně nařízení nedefinuje dostatečně jednoznačně několik povinností, které ukládá, včetně povinnosti zajistit předávání informací v celém dodavatelském řetězci. Cílem tohoto návrhu nařízení je řešit výše uvedené problémy posílením a upřesněním nařízení. Komise bude současně pokračovat ve své nelegislativní činnosti zaměřené na omezení zneužívání prekurzorů výbušnin a odstranění překážek volného pohybu těchto látek na vnitřním trhu, zejména pokračováním práce, kterou vykonává Stálý výbor pro prekurzory, a propracováním a aktualizací pokynů, jak nařízení ukládá.

Tato iniciativa spadá do Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT). Platforma REFIT ve svém stanovisku potvrdila výše uvedené problémy vyplývající z odlišného uplatňování nařízení a doporučila zkoumat možnosti zajištění jeho jednotného uplatňování, zejména stanovením společných podmínek a kritérií pro povolení, jakož i upřesněním nejasností, pokud jde o požadavky na účastníky dodavatelského řetězce.

Institucionální souvislosti návrhu

Regulování dostupnosti prekurzorů výbušnin na trhu bylo označeno za politickou prioritu v akčním plánu EU na zvýšení zabezpečení výbušnin z roku 20083. Po přijetí akčního plánu vytvořila Evropská komise Stálý výbor pro prekurzory, expertní skupinu, která sdružuje odborníky z orgánů členských států a zúčastněné strany z chemického průmyslu a maloobchodní sféry. Na základě doporučení Stálého výboru pro prekurzory a výsledků posouzení dopadů jednotlivých možností4 přijala Komise v roce 2010 návrh nařízení o prekurzorech výbušnin5. Dne 15. ledna 2013 bylo přijato nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „nařízení“).

Význam těchto omezení a kontrol pro narušení aktivit teroristických sítí znesnadněním útoků na cíle a přístupu a využití nebezpečných látek byl opět potvrzen v Evropském programu pro bezpečnost6, který Komise přijala v dubnu 2015.

Po útocích v Paříži 13. listopadu 2015 a v Bruselu 22. března 2016 zdůraznila Komise v akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami a proti jejich používání7 a ve sdělení o naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu8, že prekurzory výbušnin jsou stále příliš snadno dostupné a že je třeba posílit stávající kontroly.

V únoru 2017 Komise přijala zprávu o uplatňování nařízení9. Ve zprávě je popsána řada problémů, kterým členské státy a dodavatelský řetězec čelí při provádění nařízení, a nutnost zvýšit kapacitu všech subjektů zapojených do provádění a vymáhání omezení a kontrol. Zpráva upozornila na omezení právních předpisů týkajících se informovanosti v dodavatelském řetězci a na existenci různých režimů v EU, což vytváří významné bezpečnostní mezery a problémy pro účastníky dodavatelského řetězce, kteří obchodují v celé EU.

V říjnu 2017 bylo přijato doporučení Komise o okamžitých krocích k zabránění zneužívání prekurzorů výbušnin10. Členské státy byly vyzvány, aby přijaly všechna potřebná opatření podle stávajícího nařízení, aby zabránily teroristům v přístupu k látkám podléhajícím omezení, a aby provedly důkladné zhodnocení zákazu či systémů povolování a registrace, které zavedly.

Rada Evropské unie přivítala dne 7. prosince 2017 toto doporučení a vyzvala členské státy, aby omezily dostupnost prekurzorů výbušnin pro širokou veřejnost11. Také Evropský parlament vyjádřil své obavy týkající se široké dostupnosti palných zbraní a prekurzorů výbušnin na skrytých sítích a rostoucí provázanosti mezi terorismem a organizovaným zločinem12.

Soulad s platnými předpisy v této oblasti politiky

Látky a směsi, které lze použít pro výrobu nedovolených výbušnin, podléhají také několika dalším právním nástrojům EU. Stejně jako tento návrh i uvedené nástroje mají zajistit fungování vnitřního trhu. Všechny mají i jiné cíle, které obvykle souvisí s veřejným zdravím, bezpečností a životním prostředím. Naproti tomu je sekundární cíl tohoto návrhu nařízení zaměřen na bezpečnost, a to na odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin.

Omezení chemických látek z bezpečnostních důvodů lze najít také v nařízení (ES) č. 1259/201313 a (ES) č. 273/200414, která se týkají obchodu s prekurzory drog mezi EU a třetími zeměmi a v rámci EU. Některé prekurzory výbušnin mohou být použity také jako prekurzory drog. Kromě toho nařízení Rady (ES) č. 428/200915 stanoví společná kontrolní pravidla EU a společný seznam EU zboží dvojího užití, který zahrnuje některé prekurzory výbušnin.

S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí stanoví nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP)16 celounijní kritéria, podle nichž se určuje, zda musí být chemická látka nebo směs, která je vyráběna na evropském trhu nebo na něj dovážena, klasifikována jako nebezpečná. Dodavatelé musí poté oznámit zjištěná rizika těchto látek nebo směsí svým zákazníkům, včetně spotřebitelů. Nejběžnějším nástrojem pro informování o nebezpečnosti je označení na obalu látky či směsi, ale také bezpečnostní list, který se poskytuje dalším účastníkům dodavatelského řetězce.

Pro účely ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a bezpečnosti zahrnuje nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)17 postup registrace chemických látek a seznam omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a výrobků. Vztahuje se i na prekurzor výbušnin dusičnan amonný. Nařízení (ES) č. 2003/2003 týkající se hnojiv18 stanoví přesná pravidla pro bezpečnost a kontrolní opatření pro hnojiva obsahující dusičnan amonný.

Tento návrh nařízení nevyžaduje žádnou předchozí registraci ani klasifikaci chemických látek. Návrh nařízení vychází ze zásady, že všechny chemické látky mohou být dostupné, a to i pro veřejnost, pokud toto nařízení (nebo jiné právní předpisy Unie) nestanoví jinak (viz článek 4).

Směrnice 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi19 pojednává o výbušninách, zatímco tento návrh nařízení se týká prekurzorů výbušnin, tj. látek, které lze použít pro nedovolenou výrobu výbušnin. Tento návrh nařízení se rovněž netýká pyrotechnických výrobků. Dostupnost těchto výrobků je upravena ve směrnici 2013/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh20, která rozděluje pyrotechnické výrobky do kategorií podle druhu jejich použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti. Nejnebezpečnější kategorie pyrotechniky (F4) je určena pouze pro profesionální účely.

Soulad s ostatními politikami Unie

Tento návrh doplňuje akční plán EU z roku 2017 pro zlepšení připravenosti na chemická, biologická, radiologická a jaderná bezpečnostní rizika21, zejména pak opatření uvedená v tomto akčním plánu pro chemické odvětví, jako jsou práce na odhalování a zmírňování chemických hrozeb, například odhalování prostřednictvím celních orgánů, nebo na prevenci vnitřních hrozeb pro chemická zařízení. Dále akční plán EU z roku 2017 na podporu ochrany veřejných prostor22 představuje rámec spolupráce a sdílení informací o teroristických útocích a osvědčených postupů mezi členskými státy, včetně informací týkajících se podomácku vyrobených výbušnin.

Návrh nařízení doplní trestněprávní rámec stanovený směrnicí 2017/541 o boji proti terorismu23, zejména v případech, kdy oznámení podezřelé transakce podle tohoto návrhu může vést k vyšetřování na základě podezření na teroristický trestný čin. Pokud on-line obsah veřejně nabádá ke spáchání teroristických trestných činů pomocí podomácku vyrobených výbušnin, směrnice požaduje, aby členské státy učinily opatření na odstranění takového obsahu.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

• Právní základ

Právním základem tohoto návrhu je článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, který Evropský parlament a Radu opravňuje k přijímání legislativních opatření v souladu s řádným legislativním postupem ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

• Subsidiarita (v případě nevýlučné pravomoci)

Nutnost opatření na úrovni EU byla již potvrzena přijetím nařízení (EU) č. 98/2013, které stanoví celounijní pravidla pro omezení a kontrolu prekurzorů výbušnin. Přestože stávající právní rámec stanoví do určité míry společný přístup v EU, jeho hodnocení ukázalo také významné rozdíly na legislativní a operační úrovni. Nařízení (EU) č. 98/2013 nejen umožňuje, aby si členské státy stanovily různé druhy omezení, ale ponechává také prostor pro různé výklady a různé stupně praktického uplatňování.

Různá pravidla a praxe ovlivňují hospodářské subjekty v celé EU, zejména když prodávají nebo nakupují výrobky uvnitř EU. Je to problém vnitřního trhu, který omezuje volný pohyb prekurzorů výbušnin v EU. Tento problém nelze vyřešit jednostranným jednáním členských států, protože překážky a nejistoty vyplývají z rozdílů mezi zákony a postupy členských států. Podobně i nejistoty týkající se stávajícího rámce EU vyžadují řešení na úrovni EU, neboť vnitrostátní opatření by vedla pouze k různým výkladům nařízení.

Různá pravidla a praxe mohou být využity k nelegálnímu nabytí prekurzorů výbušnin. Jestliže mohou zločinci získat prekurzory výbušnin v členských státech s menšími omezeními a/nebo nižší úrovní kontroly, ovlivňuje to bezpečnost každého členského státu a vzbuzuje to bezpečnostní obavy na úrovni EU. Zásah EU je nezbytný, neboť tato praxe může být znemožněna pouze v případě, že členské státy budou harmonizovat své kontrolní systémy a že všechny členské státy budou řádně vymáhat pravidla.

Omezení a kontroly musí být uvedeny do souladu s nově vznikajícími hrozbami. Pokud nebude v některých členských státech existovat vhodná úroveň omezení a kontrol, mohou jiné členské státy považovat za nezbytné přijmout na vnitrostátní úrovni taková opatření, která jdou nad rámec působnosti tohoto nařízení. To by mělo negativní vliv na volný pohyb osob, zboží a služeb v Unii.

Přidaná hodnota opatření na úrovni Unie proto povede k harmonizovanějším omezením a kontrolám, pokud jde o prekurzory výbušnin, což zlepší bezpečnost a usnadní volný pohyb těchto látek.

• Proporcionalita

Průvodní posouzení dopadů upřednostnilo přístup obsažený v tomto návrhu oproti nelegislativním opatřením zaměřeným na posílení uplatňování nařízení i oproti významnější legislativní revizi stávajícího rámce. Tento návrh posiluje a upřesňuje stávající právní rámec, aniž by se dotýkal jeho základních charakteristik. Návrh významně přispěje k bezpečnosti a fungování vnitřního trhu, přičemž nebude vzhledem k omezeným očekávaným dopadům na trh nepřiměřený z hlediska zátěže spojené s prováděním nebo vymáháním ani z hlediska nákladů.

Větší harmonizovaná omezení ovlivní podniky, které se specializují na dodávku (vysoce koncentrovaných) prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, více než podniky, které nabízejí širší sortiment výrobků, včetně alternativ prekurzorů výbušnin podléhajících omezení. I když však tato omezení mohou snížit spotřebu a poptávku po výrobcích podléhajících omezení, mohou také zvýšit spotřebu a poptávku po nižších koncentracích, které mají stejný účinek, nebo po alternativních výrobcích, které budou i nadále vyvíjeny. Může to snížit obrat podniků, které vyrábějí nebo prodávají zboží podléhající omezení, ale může to také vytvořit nové příležitosti pro podniky vyrábějící nebo prodávající alternativní zboží a nižší koncentrace a představovat pobídku pro inovační podniky. Vzhledem ke všem těmto skutečnostem tedy nedojde k významnému dopadu na obrat chemického odvětví jako celku.

3. VÝSLEDKY HODNOCENÍ EX POST, KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

• Hodnocení ex-post / kontroly účelnosti platných právních předpisů

V souladu s pracovním programem Komise na rok 2018, který předpokládá možnou revizi nařízení, byla objednána studie, jež měla analyzovat stávající situaci, určit nedostatky a problémy a posoudit dopad možných změn v oblasti politiky. Studie podpořila Komisi při zkoumání způsobů, jak zlepšit účelnost a efektivnost omezení a kontrol EU, které omezují dostupnost prekurzorů výbušnin, a zajistit řádné oznamování podezřelých transakcí v celém dodavatelském řetězci.

Studie ukázala, že obecné cíle nařízení jsou vzhledem k pokračující teroristické hrozbě v Evropě stále platné z hlediska aktuálních potřeb a že nařízení bylo jako celek účinné a přispělo k omezení dostupnosti prekurzorů výbušnin pro širokou veřejnost. Nařízení přispělo k úsilí na vnitrostátní úrovni směřujícímu ke zlepšení odhalování pomocí zvýšené výměny informací a zvýšené informovanosti o nových hrozbách týkajících se prekurzorů výbušnin, neboť zviditelnilo hrozbu prekurzorů výbušnin a vytvořilo politickou vůli prosazovat urychlené přijetí omezujících opatření na vnitrostátní úrovni.

Hodnocení rovněž poukázalo na řadu problémů a oblastí stávajícího rámce, kde je možné zlepšení. Analýza konkrétně ukázala, že nařízení nezahrnuje a jednoznačně nedefinuje všechny relevantní prekurzory výbušnin a dotčené zúčastněné strany. Uplatňování a vymáhání nařízení je omezeno chybějícími jednotnými kontrolami a různými způsoby, jakými jsou kontroly prováděny. Roztříštěnost kontrolních režimů v celé EU vytvořila problémy pro hospodářské subjekty z hlediska dodržování předpisů a představuje bezpečnostní problém. Byla zjištěna možnost zjednodušení a úspory nákladů, která spočívá v další harmonizaci systému omezení a kontrol, upřesnění povinnosti v oblasti označování a v rychlejším a flexibilnějším postupu EU při změně seznamu prekurzorů výbušnin podléhajících omezení.

• Konzultace se zúčastněnými stranami

Při přípravě hodnocení a možné revize stávajícího právního rámce uskutečnila Komise řadu konzultací s různými skupinami zúčastněných stran, jako je široká veřejnost, příslušné vnitrostátní orgány, hospodářské subjekty, včetně výrobců, distributorů a maloobchodníků. K hlavním zúčastněným stranám, s nimiž byly vedeny konzultace, patří Stálý výbor Komise pro prekurzory, který sdružuje odborníky z orgánů členských států a zúčastněné strany z chemického průmyslu a maloobchodní sféry.

Od 6. prosince 2017 do 14. února 2018 probíhaly konzultace s veřejností o možné revizi stávajícího právního rámce. Bylo zasláno 83 odpovědí, které pocházejí převážně od zástupců podnikatelské sféry nebo od sdružení spojených s výrobou, distribucí, prodejem nebo používáním prekurzorů výbušnin. Většina odpověděla, že současný systém kontrol a omezení týkajících se uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání s sebou nese relativně nízké náklady, ale také zajišťuje jen částečně bezpečnost široké veřejnosti. Respondenti také uváděli, že nařízení významně nepřispívá k harmonizaci kontrol ve všech členských státech. Většina také odpověděla, že dostupnost některých neregulovaných, ale potenciálně nebezpečných látek na trhu, jakož i on-line prodej prekurzorů výbušnin představuje bezpečnostní rizika.

Respondenti veřejné konzultace ukázali, že podporují budoucí zlepšení právního rámce, zejména formou zpřesnění jeho rozsahu působnosti, pokud jde o on-line prodej, harmonizovanější uplatňování ve všech členských státech a lepší přenos informací v celém dodavatelském řetězci. Uvedená doporučení byla do tohoto návrhu zařazena. Naprostá většina členů Stálého výboru pro prekurzory a zástupců výrobců a distributorů vyjádřila podporu těmto opatřením ke zlepšení stávajícího právního rámce, jež jsou představena v tomto návrhu. Doporučili také, aby byl tento návrh doplněn řadou nelegislativních opatření uvedených v posouzení dopadů.

• Posouzení dopadů

Výbor pro kontrolu regulace vydal souhlasné stanovisko k posouzení dopadů na podporu tohoto návrhu, které obsahovalo několik doporučení ke zlepšení24. Po vydání stanoviska bylo posouzení dopadů pozměněno, aby jednoznačněji vysvětlilo, jak byly navrženy různé možnosti politiky a proč byly zvoleny právě tyto možnosti. Zvláštní pozornost byla věnována také on-line prodeji, a to jak podle stávajícího rámce, tak i podle jednotlivých možností politiky. Dále bylo posouzení dopadů upraveno, aby jednoznačně uvádělo kritéria použitá pro stanovení vhodných omezení a kontrol a aby lépe reflektovalo názory zúčastněných stran na konkrétní možnosti a opatření. A konečně byl přidán oddíl popisující opatření v oblasti vymáhání, která Komise uskutečnila.

Vedle základního scénáře (možnost 0) byly zvažovány tři možnosti politiky. Možnost 1 (nelegislativní) by posílila uplatňování nařízení pomocí nelegislativních opatření. Možnost 2 (legislativní – revize stávajícího rámce) by zvýšila účelnost a efektivnost omezení, prosazování veřejnými orgány a dodržování ze strany dodavatelského řetězce a možnost 3 (legislativní – zásadní přepracování stávajícího rámce) by zavedla další kontroly v celém dodavatelském řetězci.

Po analýze a porovnání různých možností byla za upřednostňovanou možnost v této oblasti politiky určena možnost 2. Tato možnost řeší zjištěné problémy a přispívá také ke stanoveným všeobecným i specifickým cílům. Navrhovaná opatření by navíc posílila a upřesnila stávající právní rámec, aniž by se dotýkala jeho základních charakteristik. Protože stávající nařízení dosáhlo alespoň částečně svých hlavních cílů, zdá se, že zásadní přepracování není nezbytné.

Hlavní náklady na upřednostňovanou možnost se týkají nákladů veřejných orgánů na vymáhání a ušlého zisku pro podniky v důsledku omezení týkajících se dostupnosti pro širokou veřejnost. To by mohlo také poněkud negativně ovlivnit pracovní trh. Celkově však upřednostňovaná možnost sníží náklady na dodržování a administrativní zátěž v důsledku harmonizace a upřesnění stávajících povinností. Posouzení dopadů odhadlo náklady pro podnikatelskou sféru v celé Unii na 5 až 25 milionů EUR při zavedení, poté by se roční náklady pohybovaly mezi 24 a 83 miliony EUR. Pro veřejnou správu byly tyto náklady odhadnuty na přibližně 5 milionů EUR při zavedení a poté mezi 8 a 18 miliony EUR ročně. Hlavní výhody plynou z úspor nákladů na dodržování, které se odhadují na 25 až 75 milionů EUR ročně, jakož i ze snížení zločinnosti, včetně teroristických útoků, což může činit až 500 milionů EUR ročně.

• Účelnost právních předpisů a zjednodušení

Protože jde o revizi stávajícího právního předpisu spadající pod program Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů REFIT, zkoumala Komise možnosti zjednodušení a snížení zátěže. Z povahy tohoto právního předpisu vyplývá, že se vztahuje na všechny obchodníky, proto podle tohoto návrhu nemají mikropodniky žádnou výjimku.

V rámci platformy REFIT doporučily zúčastněné strany Komisi, aby zkoumala možnosti usnadnění jednotného uplatňování nařízení v členských státech, jako je stanovení společných podmínek a kritérií pro povolování a upřesnění nejasností. Shodly se také, že je třeba upřesnit požadavky na účastníky dodavatelského řetězce25.

Tento návrh upřesní a zlepší efektivnost kontrolních opatření, která jsou v současné době uplatňována. V posouzení dopadů bylo odhadnuto, že to povede ke snížení ve výši zhruba 10 % (25 až 75 milionů EUR ročně) stávajících nákladů podniků na dodržování nařízení. Tento návrh sníží rozdíly v omezení prekurzorů výbušnin napříč EU, což zjednoduší právní rámec a ujasní a usnadní dodržování pravidel. Je to zvláště užitečné pro podniky působící v celé EU, které se v současnosti musí přizpůsobovat různým režimům.

Předložený návrh zavádí harmonizovanější rámec pro zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení pro širokou veřejnost, zejména stanovením více společných podmínek pro povolování a vypuštěním režimu registrace z nařízení (ES) č. 98/2013. Návrh nařízení jasně stanoví, že se uplatňuje také on-line, a uvádí pokyny, jak se může nařízení on-line uplatňovat. Rozdíl mezi profesionálním uživatelem, jemuž mohou být zpřístupněny prekurzory výbušnin podléhající omezení, a osobou z řad široké veřejnosti, které nemohou být zpřístupněny, bude objasněn uvedením definice obou pojmů. Návrh řeší nejasnosti týkající se povinnosti označování, neboť jednoznačně stanoví, že v každém článku dodavatelského řetězce existuje povinnost informovat další článek, že dodávaný výrobek podléhá omezení podle tohoto nařízení. Lze to provést pomocí štítku, ale také s využitím stávajících nástrojů, jako je bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

V současnosti existují ustanovení o dusičnanu amonném v nařízení (ES) č. 1907/2006 a v nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 je zakázáno uvádět na trh dusičnan amonný obsahující dusík v určité koncentraci nebo vyšší, s výjimkou dodávky následným uživatelům, distributorům, zemědělcům pro použití při zemědělských činnostech a fyzickým nebo právnickým osobám vykonávajícím profesní činnosti. Podle nařízení (EU) 98/2013 podléhají dodávky dusičnanu amonného mechanismu pro oznamování podezřelých transakcí a členské státy rovněž mohou prostřednictvím ochranné doložky zavádět další omezení, pokud pro to existují oprávněné důvody.

Jak uvedla Komise v roce 2015,26 regulační rámec by se zjednodušil převedením příslušných bezpečnostních omezení týkajících se zpřístupňování dusičnanu amonného z nařízení (ES) č. 1907/2006 do tohoto nařízení. Doplní se tím omezení týkající se dusičnanu amonného ve více než 28 % podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Po tomto převedení bude právní rámec ucelenější, a bude tedy i pravděpodobnější, že bude dodržován a vymáhán.

• Základní práva

Návrh má mírně negativní dopad na svobodu podnikání, protože rozšiřuje celounijní omezení, pokud jde o zpřístupňování prekurzorů výbušnin pro širokou veřejnost. Tento dopad je však zanedbatelný, protože jde o velmi malý trh. Kromě toho snížení spotřeby a poptávky po výrobcích podléhajících omezení může být doprovázeno zvýšením spotřeby a poptávky po nižších koncentracích, které mají stejný účinek, nebo po alternativních výrobcích, které budou i nadále vyvíjeny.

Tento návrh významně nemění dopad na ochranu osobních údajů, která již existuje podle stávajícího právního rámce. Na jedné straně tento návrh směřuje k ukončení registrace transakcí prováděných širokou veřejností. Na druhé straně stanoví podnikům povinnost ověřovat legalitu každé transakce, což s sebou nese sběr a zpracování osobních údajů. Celkově tedy může dojít k malému zvýšení množství shromažďovaných a zpracovávaných údajů. Cílem tohoto návrhu je minimalizovat zásahy do práva na ochranu osobních údajů stanovením jednoznačných pravidel omezení účelu pro zpracování a sběr údajů a v případě ověřování prodeje maximální doby uchovávání na jeden rok.

4. ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Legislativní návrh nemá dopad na rozpočet EU.

5. OSTATNÍ PRVKY

• Plány provádění a způsoby monitorování, hodnocení a podávání zpráv

Aby bylo zajištěno účinné provádění předpokládaných opatření a monitorování jejich výsledků, bude Komise i nadále těsně spolupracovat se Stálým výborem pro prekurzory, jakož i s dalšími relevantními zúčastněnými stranami z řad orgánů členských států, chemického dodavatelského řetězce a institucí a jiných subjektů EU.

Komise přijme program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení. Program monitorování stanoví prostředky a intervaly shromažďování údajů a dalších potřebných důkazů. Rok po zahájení uplatňování a poté jednou ročně by měly členské státy hlásit Komisi některé informace, které jsou považovány za zásadní pro účinné monitorování uplatňování tohoto nařízení. Většinu těchto informací budou příslušné orgány shromažďovat v průběhu plnění svých povinností, a proto to nebude vyžadovat další práci se sběrem dat. Prostřednictvím Stálého výboru pro prekurzory bude mít Komise rovněž možnost shromažďovat data a informace od hospodářských subjektů v celém dodavatelském řetězci.

Komise vyhodnotí účelnost, efektivnost, relevanci, soudržnost a přidanou hodnotu Unie výsledného právního rámce nejdříve po 6 letech od zahájení uplatňování, aby bylo zajištěno, že bude mít k dispozici dostatek údajů o uplatňování nařízení. Hodnocení bude zahrnovat konzultace se zúčastněnými stranami, aby byly shromážděny připomínky k důsledkům legislativních změn a provedených měkkých opatření. Referenční úrovní, podle níž bude poměřován pokrok, je výchozí situace, kdy tento legislativní akt vstupuje v platnost.

• Podrobné vysvětlení konkrétních ustanovení návrhu

Článek 1: Předmět – Předmět navrhovaného nařízení je stejný jako předmět nařízení (EU) 98/2013. Navrhované nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost. Dále určuje pravidla pro zajištění řádného oznamování podezřelých transakcí v celém dodavatelském řetězci.

Článek 2: Oblast působnosti – Toto ustanovení stanoví, že látky nebo směsi spadající pod harmonizovaná pravidla tohoto nařízení jsou uvedeny v přílohách I a II. Tento návrh nařízení provádí oproti nařízení (EU) 98/2013 některé změny v těchto přílohách, které jsou podrobně popsány ve vysvětleních k níže uvedeným článkům 3 a 5.

Stejně jako nařízení (EU) č. 98/2013 vylučuje tento návrh nařízení „předměty“ ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 1907/2006, jakož i uvedené pyrotechnické výrobky a zařízení, kapsle pro hračky a uvedené léčivé přípravky.

Článek 3: Definice – Toto ustanovení stanoví definice pojmů, které jsou použity v návrhu nařízení. Ačkoliv většina definicí zůstává nezměněná oproti nařízení (EU) 98/2013, zavádí toto ustanovení některé další definice a mění stávající definice, jak je vysvětleno níže.

Návrh nařízení zachovává definici „prekurzorů výbušnin podléhajících omezení“, které nesmějí být zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány (viz čl. 5 odst. 1). Pojem „prekurzorů výbušnin podléhajících omezení“ zahrnuje látky i směsi, ale nezahrnuje „předměty“ (viz také čl. 2 odst. 2 písm. a)). Prekurzory výbušnin uvedené v příloze I „podléhají omezení“ od mezní hodnoty koncentrace vyšší, než je mezní hodnota koncentrace uvedená ve sloupci 2 přílohy I, nebo – v případě dusičnanu amonného – v koncentraci uvedené ve sloupci 2 přílohy I nebo vyšší.

Kritéria určující, která opatření by se měla uplatnit na které prekurzory výbušnin, zahrnují míru hrozby spojované s dotčeným prekurzorem výbušnin, objem obchodu s dotčeným prekurzorem výbušnin a možnost stanovit úroveň koncentrace, pod kterou by prekurzor výbušnin mohl být nadále používán k legitimním účelům, pro které je zpřístupněn, a při níž je významně méně pravděpodobné, že bude použit pro nedovolenou výrobu výbušnin (viz 5. bod odůvodnění).

Rozsah „prekurzorů výbušnin podléhajících omezení“ je v příloze I rozšířen oproti nařízení (EU) č. 98/2013 třemi způsoby. Za prvé, tento návrh nařízení zařazuje do přílohy I kyselinu sírovou. Nedovolené výbušniny použité při několika teroristických útocích spáchaných v posledních letech v EU byly vyrobeny s použitím kyseliny sírové. Uvádění kyseliny sírové na trh je v EU již regulováno vzhledem k jejím nebezpečným vlastnostem chemické látky žíravé pro kůži (příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008). Pod mezní hodnotou koncentrace 15 % hmotnostních uvedenou ve sloupci 2 přílohy I je významně obtížnější vyrobit s použitím kyseliny sírové nedovolené výbušniny, přičemž může být stále používána pro legitimní účely, pro které je zpřístupněna. Ačkoliv je objem obchodů s kyselinou sírovou v EU významný, odhaduje se, že pouze zhruba 0,5 % této kyseliny sírové je zpřístupňováno osobám z řad široké veřejnosti.

Za druhé, oproti nařízení (EU) č. 98/2013 snižuje tento návrh nařízení v příloze I mezní hodnotu koncentrace pro nitromethan z 30 % hmotnostních na 16 % hmotnostních. Pod mezní hodnotou koncentrace 16 % hmotnostních je významně obtížnější vyrobit s použitím nitromethanu nedovolené výbušniny, přičemž může být stále používán pro legitimní účely, pro které je zpřístupněn. Objem obchodů s nitromethanem je v EU malý, stejně jako podíl nitromethanu, který je zpřístupňován osobám z řad široké veřejnosti.

Za třetí, stávající omezení týkající se dusičnanu amonného s obsahem 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného již existuje v nařízení (ES) č. 1907/2006 (příloha XVII) a je převedeno do tohoto nařízení (příloha I, viz také čl. 5 odst. 2 a článek 18). Uvedená omezení týkající se dusičnanu amonného jsou vhodnější v tomto nařízení, které řeší bezpečnostní rizika, než v nařízení (ES) č. 1907/2006, jehož cílem je zajistit ochranu veřejného zdraví, životního prostředí a bezpečnosti27.

Převedení neovlivňuje rozsah stávajícího omezení. Z tohoto důvodu se v čl. 5 odst. 2 uvádí, že zemědělci budou mít i nadále přístup k dusičnanu amonnému s obsahem 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného, pro zemědělské činnosti. Jako součást tohoto převedení proto návrh nařízení zavádí také definici „zemědělské činnosti“, která je uvedena v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

Návrh nařízení zavádí definici „regulovaného prekurzoru výbušnin“, která zahrnuje nejen prekurzory výbušnin podléhající omezení uvedené v příloze I, ale také prekurzory výbušnin (podléhající oznamování) uvedené v příloze II. Oproti nařízení (EU) č. 98/2013 vyjímá tento návrh nařízení odkazy na kyselinu sírovou a dusičnan amonný z přílohy II, protože jsou nyní zařazeny do přílohy I. Článek 9 požaduje, aby hospodářské subjekty oznamovaly podezřelé transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin uvedených v přílohách I nebo II.

Definice „hospodářského subjektu“ v tomto nařízení je konkrétnější, aby zahrnovala pouze ty subjekty, které umísťují na trh regulované prekurzory výbušnin nebo poskytují služby spojené s regulovanými prekurzory výbušnin. Dále je upřesněno, že „hospodářský subjekt“ zahrnuje také subjekty podnikající on-line, včetně digitálních tržišť, která umožňují spotřebitelům a/nebo obchodníkům uzavírat spolu transakce na stejné webové stránce on-line tržiště nebo na jiné webové stránce, která používá výpočetní služby poskytované on-line tržištěm.

Definice „osoby z řad široké veřejnosti“ je rozšířena, aby zahrnovala také „právnické osoby“, a je zavedena definice „profesionálního uživatele“. Rozdíl mezi „profesionálním uživatelem“, jemuž mohou být zpřístupněny prekurzory výbušnin, a „osobou z řad široké veřejnosti“, které nemohou být zpřístupněny, závisí na tom, zda tato osoba zamýšlí používat prekurzor výbušnin pro účely spojené s jejím konkrétním obchodem, živností nebo profesí.

Rozlišujícím rysem „profesionálního uživatele“ je skutečnost, že „hospodářský subjekt“ zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jiné osobě, zatímco „profesionální uživatel“ tak nečiní. Každá fyzická nebo právnická osoba, která zpřístupňuje prekurzor výbušniny jiné osobě, má být považována za hospodářský subjekt a musí plnit povinnosti podle tohoto nařízení.

Článek 4: Volný pohyb – Toto ustanovení stanoví zásadu volného pohybu v souvislosti s prekurzory výbušnin regulovanými návrhem nařízení. Ustanovení umožňuje stanovit na základě práva Unie další omezení týkající se prekurzorů výbušnin, jako jsou například pravidla Unie pro klasifikaci, označování a balení těchto látek. Toto ustanovení se odlišuje od odpovídajícího ustanovení v nařízení (EU) č. 98/2013 dvěma způsoby. Za prvé, zásada volného pohybu se vztahuje na prekurzory výbušnin podléhající omezení ve všech koncentracích, a nikoliv jen na prekurzory, které nepřekračují mezní hodnotu koncentrace. Za druhé, protože nařízení odkazuje na výjimky z volného pohybu „stanovené v tomto nařízení“ obecněji, není nutné odkazovat na konkrétní ustanovení tohoto nařízení, jako tomu bylo v případě nařízení (EU) č. 98/2013.

Článek 5: Zpřístupnění, dovoz, držení a použití – Toto ustanovení zakazuje zpřístupňování, dovoz, držení a použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení v koncentracích nad mezní hodnoty uvedené ve sloupci 2 přílohy I tohoto nařízení.

V odstavci 2 je stanovena výjimka z tohoto zákazu pro dusičnan amonný pro účely zemědělské činnosti v souladu se stávajícími omezeními uvedenými v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Zemědělci, pokud již nespadají pod definici „profesionálních uživatelů“, mohou nabývat, dovážet, držet a používat pro zemědělské účely dusičnan amonný o obsahu 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného.

Podle tohoto návrhu nařízení se ruší výjimka ze zákazu stanovená v nařízení (EU) č. 98/2013, podle níž mohou členské státy zachovat nebo vytvořit registrační režim umožňující, aby byly některé prekurzory výbušnin podléhající omezení zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti, jimi drženy nebo používány, jestliže hospodářský subjekt, který je zpřístupňuje, zaregistruje každou transakci.

Naopak je v odstavci 3 tohoto návrhu stanovena možnost zachovat nebo vytvořit režim povolování. Umožňuje to, aby osoby z řad široké veřejnosti mohly prekurzory výbušnin podléhající omezení nad mezní hodnotu koncentrace stanovenou ve sloupci 2 přílohy I nabývat, dovážet, držet nebo používat pro legitimní účely, pokud jsou držiteli příslušného povolení.

Tento návrh nařízení zpřísňuje stávající parametry pro povolování dvěma způsoby. Především pro některé prekurzory výbušnin podléhající omezení nad mezní hodnotu koncentrace stanovenou tímto nařízením neexistuje žádné legitimní použití ze strany široké veřejnosti. Proto je navrhováno zrušit povolení pro chlorečnan draselný, chloristan draselný, chlorečnan sodný a chloristan sodný. O povolení by mohlo být žádáno pouze u omezeného počtu prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, u nichž existuje ze strany široké veřejnosti důležité legitimní použití, tj. pouze u peroxidu vodíku, nitromethanu a kyseliny dusičné, které již podléhají omezení, a u nově navrhované kyseliny sírové.

Za druhé, podle návrhu nařízení může být povolení vydáno pouze pro tyto látky v koncentracích nepřekračujících horní mez uvedenou ve sloupci 3 přílohy 1 tohoto nařízení. Nad touto horní mezní hodnotou převažuje riziko v souvislosti s nedovolenou výrobou výbušnin nad zanedbatelným legitimním použitím těchto prekurzorů výbušnin ze strany široké veřejnosti, kde mohou stejného účinku dosáhnout alternativy nebo nižší koncentrace. Projevuje se to již v nařízení (EU) č. 98/2013, které stanoví stejné horní mezní hodnoty u registračních režimů pro nabývání peroxidu vodíku, nitromethanu a kyseliny dusičné. U nově navržené kyseliny sírové je horní mez stanovena na 40 %, neboť nad touto koncentrací nebezpečí kyseliny sírové vzrůstá, a to včetně možnosti výroby výbušnin. Legitimní použití kyseliny sírové ve vysoké koncentraci ze strany široké veřejnosti je nevýznamné, přičemž existuje řada alternativ.

Podle odstavce 4 členské státy neprodleně oznámí Komisi prekurzory výbušnin podléhající omezení, u nichž členský stát umožňuje režim povolování, což Komise zveřejní v souladu s odstavcem 5.

Článek 6: Povolení – Toto ustanovení stanoví pravidla upravující kritéria a postupy pro vydávání a udělování povolení. Nařízení (EU) č. 98/2013 vyžaduje, aby příslušné orgány přihlédly ke všem významným okolnostem, a zejména k oprávněnosti zamýšleného použití. Návrh nařízení stanoví konkrétněji, k jakým dalším významným okolnostem má být přihlédnuto, zejména k dostupnosti nižších koncentrací nebo alternativních látek, které by dosáhly podobného účinku, k navrhovaným podmínkám skladování, aby bylo zajištěno, že prekurzor výbušnin podléhající omezení bude uchováván bezpečně, a k obecným informacím o osobě žádající o povolení, včetně jejího rejstříku trestů.

Informace o údajích z rejstříku trestů mají být vyměňovány podle rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 200928. Využití tohoto Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) pro získávání informací o předchozích odsouzeních zajistí, aby orgány členských států při vydávání povolení přihlédly nejen k odsouzením ve vlastním členském státě, ale také k odsouzením v jiných členských státech. Zajistí to, aby bylo při rozhodování, zda má být povolení uděleno, přihlédnuto ke všem významným dostupným informacím o předchozích odsouzeních. Dále toto ustanovení zajišťuje, aby byly všechny členské státy povinny reagovat na žádosti o tyto informace bez ohledu na ustanovení jejich vnitrostátního práva k tomuto bodu.

Povolení vydaná členským státem v souladu s článkem 7 nařízení (EU) č. 98/2013 pozbývají platnosti od data použitelnosti tohoto nařízení, protože nemusí nezbytně zohledňovat všechny okolnosti uvedené v tomto nařízení. Na žádost jednotlivých držitelů povolení však mohou členské státy rozhodnout, že tato povolení vydaná v daném členském státě potvrdí, obnoví nebo prodlouží, jestliže příslušný orgán shledá, že v souvislosti s daným povolením jsou splněna všechna kritéria podle tohoto nařízení.

Nařízení (EU) č. 98/2013 pověřilo Komisi, aby po konzultaci se Stálým výborem pro prekurzory vypracovala pokyny týkající se technických náležitostí povolení s cílem usnadnit jejich vzájemné uznávání, včetně návrhu formátu tohoto povolení. Formát stanovený v roce 2014 je uveden v příloze III návrhu nařízení s cílem usnadnit vzájemné uznávání povolení mezi členskými státy, které uplatňují režim povolování.

Článek 7: Informování dodavatelského řetězce – Cílem tohoto ustanovení je zlepšit praktické uplatňování nařízení kodifikací osvědčených postupů týkajících se předávání informací. Odstavec 1 zajistí, aby si byl každý účastník dodavatelského řetězce vědom skutečnosti, že výrobek, s nímž nakládá, podléhá omezení podle tohoto nařízení. Podle nařízení (EU) č. 98/2013 hospodářský subjekt, který má v úmyslu zpřístupňovat prekurzory výbušnin podléhající omezení osobě z řad široké veřejnosti, zajistí buď připevněním příslušného označení, nebo ověřením, že příslušné označení je na obal připevněno, aby na balení bylo jasně uvedeno, že pořízení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení, jak je stanoveno v nařízení (EU) č. 98/2013. Toto ustanovení vedlo k nejistotě, kdo je odpovědný za označení prekurzorů výbušnin, zda ten, kdo příslušný výrobek vyrábí, nebo ten, kdo jej prodává, přičemž výsledkem je, že mnoho výrobků není označeno.

Řádné uplatňování nařízení vyžaduje, aby byla maloobchodní i velkoobchodní úroveň informována, že nabývání, držení nebo používání konkrétního výrobku osobou z řad široké veřejnosti je omezeno. Hospodářským subjektem, který může nejlépe stanovit, zda výrobek spadá do působnosti tohoto nařízení, je hospodářský subjekt, který výrobek vyrábí nebo balí. Štítek není vždy nejvhodnějším způsobem informování, protože to může usnadnit zločincům nakupování. Hospodářské subjekty v chemickém odvětví jsou zvyklé se v celém dodavatelském řetězci navzájem informovat jinými způsoby, například uvedením informace do bezpečnostního listu sestaveného v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006. Z těchto důvodů nahrazuje návrh nařízení ustanovení o označování obecnějším ustanovením, které vyžaduje, aby každý hospodářský subjekt informoval přijímající hospodářský subjekt, že výrobek podléhá omezení podle článku 5 tohoto nařízení.

Odstavec 2 zavádí konkrétnější požadavek na pracovníky zapojené do prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení. Po obdržení informací uvedených v odstavci 1 má maloobchod i velkoobchod zajistit, aby byli jejich pracovníci zapojení do prodeje informováni o výrobcích, které nabízejí, a o skutečnosti, že obsahují prekurzory výbušnin, a aby byli tito pracovníci poučeni o povinnostech podle nařízení. Mohlo by to být například usnadněno automatickým způsobem, například uvedením této informace do čárových kódů, ale také tím, že transakce zahrnující prekurzory výbušnin podléhající omezení budou vykonávat pouze specializovaní prodavači.

Článek 8: Ověření při prodeji – Toto ustanovení zavádí výslovnou povinnost hospodářských subjektů ověřit, že neprovádějí transakce, které by porušovaly článek 5 tohoto nařízení. Nařízení (EU) č. 98/2013 vyžaduje, aby hospodářské subjekty ověřily povolení při zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobě z řad široké veřejnosti v souladu s režimem povolování, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3. Odstavec 1 doplňuje, že v těchto případech mají hospodářské subjekty ověřit totožnost potenciálního zákazníka.

Osoba z řad široké veřejnosti nemá mít možnost nabýt prekurzory výbušnin podléhající omezení s tvrzením, že je profesionální uživatel. Odstavec 2 kodifikuje osvědčený postup hospodářských subjektů, které ověřují u každé transakce, že potenciální zákazník skutečně potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely spojené s jeho obchodem, podnikáním, živností nebo profesí v souladu s definicí „profesionálního uživatele“ stanovenou v čl. 3 bodě 8.

Návrh nařízení stanoví, že potenciálního zákazníka je třeba se alespoň zeptat na jeho obchod, podnikání, živnost nebo profesi a na zamýšlené použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení. Pokud má hospodářský subjekt podezření, že potenciální zákazník nepotřebuje požadovaný prekurzor výbušnin podléhající omezení pro své profesionální účely, měl by v souladu s článkem 9 transakci odmítnout a ohlásit ji příslušným orgánům, pokud existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin.

Článek 9: Oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží – Toto ustanovení stanoví požadavky týkající se oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží. Toto ustanovení restrukturalizuje stávající požadavek z nařízení (EU) č. 98/2013 tak, aby byl jednoznačnější a chronologický, a upřesňuje, že oznámení se podávají „za účelem odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin“.

Cílem návrhu nařízení je zvýšit úroveň odhalování nedovolené výroby výbušnin tím, že od hospodářských subjektů bude požadováno, aby měly zavedeny postupy pro odhalování podezřelých transakcí. Tyto postupy by měly být zaměřeny na prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin nabízeny, jako je on-line nebo off-line prodej, a měly by směřovat k široké veřejnosti, profesionálním uživatelům nebo jiným hospodářským subjektům.

Nařízení (EU) č. 98/2013 požaduje, aby hospodářské subjekty oznamovaly podezřelé transakce, zejména když potenciální zákazník má v úmyslu zakoupit regulované prekurzory výbušnin v množství, kombinacích nebo koncentracích, které jsou pro „soukromé“ použití neobvyklé. Potenciálními zákazníky však také mohou být profesionální uživatelé a jejich transakce se nestanou podezřelými jen proto, že zamýšlejí použít regulovaný prekurzor výbušnin pro jiné než „soukromé“ účely. V tomto návrhu nařízení jsou tedy transakce považovány za podezřelé, když potenciální zákazník má v úmyslu zakoupit regulované prekurzory výbušnin v množství, kombinacích nebo koncentracích, které jsou pro „oprávněné“ použití neobvyklé.

Mají-li hospodářské subjekty odůvodněné podezření, že látka nebo směs je určena pro nedovolenou výrobu výbušnin, měly by to ohlásit stávajícím národním kontaktním místům podle odstavce 5, které by podle tohoto návrhu nařízení měly být k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Protože je čas velmi důležitý, aby bylo zabráněno možným teroristickým útokům, má být toto oznámení podáno do 24 hodin.

Podle nařízení (EU) č. 98/2013 hospodářské subjekty oznámí významná zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde ke zmizení nebo krádeži došlo. Návrh nařízení rozšiřuje tuto povinnost na profesionální uživatele (odstavec 3), a pokud jde o prekurzory výbušnin podléhající omezení, na osoby z řad široké veřejnosti, které nabyly prekurzory výbušnin podléhající omezení s povolením.

Článek 10: Odborná příprava a zvyšování informovanosti – Toto ustanovení zavádí povinnosti členských států pořádat odbornou přípravu a informační akce. Odstavec 1 požaduje, aby byla zajištěna odborná příprava pro donucovací orgány, zásahové složky a celní orgány, aby tyto orgány byly při výkonu služby schopny rozpoznat látky a směsi sloužící jako regulované prekurzory výbušnin a včas a vhodně reagovat na podezřelou činnost. Podle odstavce 2 členské státy pořádají alespoň dvakrát ročně informační akce zaměřené na specifické aspekty jednotlivých odvětví používajících regulované prekurzory výbušnin.

Článek 11: Národní kontrolní orgány – Toto ustanovení zavádí požadavek, aby členské státy měly příslušné orgány kontrolující správné uplatňování článků 4 až 9 tohoto nařízení. Podle odstavce 2 mají mít tyto orgány vyšetřovací pravomoci potřebné pro zajištění řádného výkonu jejich úkolů.

Článek 12: Pokyny – Toto ustanovení pověřuje Komisi, aby po konzultaci se Stálým výborem pro prekurzory pravidelně aktualizovala stávající pokyny a rozšiřovala je v souvislosti se třemi novými oblastmi. Za prvé, se zavedením povinnosti vytvořit kontrolní orgány budou vypracovány pokyny, jak se má tato kontrola provádět a v jakých intervalech.

Za druhé, prekurzory výbušnin se stále častěji nabízejí on-line. Toto nařízení opakuje, že omezení se vztahují také na zásilky objednané na dálku, a upřesňuje tak, že hospodářské subjekty musí dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení také, když podnikají on-line (viz článek 3). Pokyny budou řešit praktické problémy, které vznikají při objednávání na dálku, například jak provádět požadované ověření podle článku 8 a odhalovat podezřelé transakce podle článku 9.

Za třetí, existuje několik právních rámců, které umožňují, aby si příslušné orgány vyměňovaly informace o podezřelých transakcích, zmizeních, krádežích a dalších podezřelých incidentech nebo o žádostech o povolení, pokud se zdá, že mají přeshraniční prvek29. Aplikující odborníci zdůraznili, že hlavní překážka při výměně informací v přeshraničních případech souvisí s praktickými záležitostmi, jako je metoda výměny, což bude v pokynech řešeno.

Článek 13: Sankce – Toto ustanovení zachovává stávající pravidlo z nařízení (ES) 98/2013, že za porušení tohoto nařízení musí existovat účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Článek 14: Ochranná doložka – Toto ustanovení zachovává ochrannou doložku z nařízení (EU) 98/2013, která členským státům umožňuje zavést další omezení zařazením látek do režimu podle příloh I nebo II nebo snížením mezních hodnot koncentrace v příloze I. Členské státy mají uvést důvody pro tato další omezení, které Komise neprodleně posoudí. Komise je již oprávněná pozměnit přílohy nebo navrhnout jejich změnu po posouzení. Tento návrh nařízení také dává Komisi pravomoc rozhodnout po konzultaci s dotčeným členským státem, že opatření, které členský stát přijal, není odůvodněné, a požadovat, aby jej členský stát zrušil.

Článek 15: Změny příloh – Toto ustanovení umožňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se přidání látek do příloh I a II a změn mezních hodnot v příloze I v rozsahu nezbytném pro zohlednění vývoje ve zneužívání látek jakožto prekurzorů výbušnin nebo na základě výzkumu a zkoušek. Podle nařízení (EU) č. 98/2013 Komise nemůže přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem přidání látek do přílohy I nařízení. Komise se v rámci přípravy aktů v přenesené pravomoci vynasnaží konzultovat příslušné zúčastněné strany, zejména z oblasti chemického průmyslu a maloobchodu. Pro každou změnu v příloze přijme Komise samostatný akt v přenesené pravomoci po konzultaci se všemi příslušnými zúčastněnými stranami a na základě analýzy prokazující, že v důsledku předmětné změny nehrozí hospodářským subjektům či spotřebitelům neúměrná zátěž, a to s řádným ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Článek 16: Výkon přenesení pravomoci – Toto ustanovení stanoví podmínky pro přijímání aktů v přenesené pravomoci podle zásad stanovených pro toto přijímání v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016, což na rozdíl od nařízení (EU) 98/2013 zavádí pro Komisi povinnost konzultovat s odborníky určenými jednotlivými členskými státy.

Článek 17: Postup pro naléhavé případy – Toto ustanovení umožňuje rychlejší postup přijímání aktů v přenesené pravomoci, jestliže to podle čl. 15 odst. 1 vyžadují důležité naléhavé důvody.

Článek 18: Změna přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 – Toto ustanovení dokončuje převedení omezení týkajících se dusičnanu amonného s obsahem 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného podle nařízení (ES) č. 1907/2006 do tohoto návrhu nařízení, a to zrušením odstavce 2 v položce 58 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006. Odstavec 3 v položce 58 umožňoval výjimku z omezení do 1. července 2014, a proto se rovněž zrušuje.

Článek 19: Zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 – Toto ustanovení zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 s účinností od vstupu tohoto návrhu nařízení v platnost a stanoví, že odkazy na nařízení (EU) č. 98/2013 budou vykládány jako odkazy na toto nařízení.

Článek 20: Oznamování – Toto ustanovení vyžaduje, aby členské státy oznamovaly konkrétní informace týkající se uplatňování nařízení s cílem pomoci Komisi při výkonu jejích povinností podle článků 21 a 22.

Článek 21: Monitorování – Toto ustanovení stanoví, že Komise zavede podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Článek 22: Hodnocení – Toto ustanovení stanoví, že Komise provede hodnocení tohoto nařízení podle pokynů Komise pro zlepšování právní úpravy a odstavce 22 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 a předloží Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o hlavních zjištěních tohoto hodnocení.

Článek 23: Vstup v platnost – Toto ustanovení stanoví datum vstupu nařízení v platnost. Vzhledem k naléhavé nutnosti řešit stávající hrozby by se mělo nařízení začít uplatňovat jeden rok od data jeho vstupu v platnost. Tato doba poskytuje členským státům a hospodářským subjektům čas, aby provedly potřebné úpravy a mohly dodržovat nový právní rámec.


2018/0103 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru30,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201331 stanovilo harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce.

(2) Ačkoli nařízení (EU) č. 98/2013 přispělo ke snížení hrozby, kterou v Unii představují prekurzory výbušnin, je nezbytné posílit systém kontrol v oblasti podomácku vyrobených výbušnin. Vzhledem k počtu potřebných změn je v zájmu jasnosti vhodné nařízení (EU) č. 98/2013 nahradit.

(3) Nařízení (EU) č. 98/2013 omezilo přístup k prekurzorům výbušnin a jejich používání pro osoby z řad široké veřejnosti. Bez ohledu na tento zákaz však mohly členské státy rozhodnout, že přístup k těmto látkám veřejnosti umožní prostřednictvím systému povolování a registrace. Omezení a kontroly prekurzorů výbušnin byly tedy v členských státech odlišné, mohly vytvářet překážky pro obchod v rámci Unie a brzdit tak fungování vnitřního trhu. Navíc stávající omezení a kontroly nezajišťovaly dostatečnou úroveň veřejné bezpečnosti, protože adekvátně nezabraňovaly zločincům nabývat prekurzory výbušnin. Hrozby představované podomácku vyrobenými výbušninami zůstávaly vysoké a vznikají stále nové.

(4) Proto je třeba systém prevence nedovolené výroby výbušnin posílit a harmonizovat s ohledem na nově vznikající hrozby pro veřejnou bezpečnost způsobené terorismem a dalšími závažnými zločineckými aktivitami. Mělo by to také zajistit volný pohyb prekurzorů výbušnin na vnitřním trhu, podpořit konkurenceschopnost mezi hospodářskými subjekty a podnítit inovace, například usnadněním vývoje bezpečnějších chemických látek, které nahradí prekurzory výbušnin.

(5) Kritéria určující, která opatření by se měla uplatnit na které prekurzory výbušnin, zahrnují míru hrozby spojované s dotčeným prekurzorem výbušnin, objem obchodu s dotčeným prekurzorem výbušnin a možnost stanovit úroveň koncentrace, pod kterou by prekurzor výbušnin mohl být nadále používán k legitimním účelům, pro které je zpřístupněn, a při níž je významně méně pravděpodobné, že bude použit pro nedovolenou výrobu výbušnin.

(6) Osoby z řad široké veřejnosti by neměly mít možnost nabývat, dovážet, držet nebo používat tyto prekurzory výbušnin v koncentracích na úrovni určitých mezních hodnot nebo vyšších. Je však vhodné stanovit, aby osoby z řad široké veřejnosti mohly některé prekurzory výbušnin nad touto mezní hodnotou koncentrace nabývat, dovážet, držet nebo používat pro legitimní účely, pouze pokud jsou držiteli příslušného povolení.

(7) Povolení může být vydáno pouze pro látky v koncentracích nepřekračujících horní mez stanovenou tímto nařízením. Nad touto horní mezní hodnotou převažuje riziko v souvislosti s nedovolenou výrobou výbušnin nad zanedbatelným legitimním použitím těchto prekurzorů výbušnin ze strany široké veřejnosti, kde mohou stejného účinku dosáhnout alternativy nebo nižší koncentrace. Toto nařízení by mělo také stanovit jako nezbytné minimum, k jakým okolnostem mají příslušné orgány přihlížet při rozhodování, zda udělí povolení. Společně s formulářem, který tvoří přílohu tohoto nařízení, by to mělo usnadnit uznávání povolení v jiných členských státech, které uplatňují režim povolování.

(8) Aby mohly být uplatňovány omezení a kontroly podle tohoto nařízení, měly by ty hospodářské subjekty, které prodávají profesionálním uživatelům nebo osobám z řad široké veřejnosti s povolením, využívat informace, které jsou dostupné na vyšší úrovni v dodavatelském řetězci. Proto by měl každý hospodářský subjekt v dodavatelském řetězci informovat příjemce daného prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, že zpřístupňování, dovoz, držení nebo používání tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení stanovenému v tomto nařízení, například připevněním vhodného označení, nebo ověřením, že příslušné označení je na obal připevněno, případně uvedením této informace v bezpečnostním listu sestaveném podle přílohy II nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1907/200632.

(9) Rozdíl mezi hospodářským subjektem a profesionálním uživatelem spočívá v tom, že hospodářský subjekt zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jiné osobě, zatímco profesionální uživatel nabývá nebo dováží prekurzor výbušnin podléhající omezení pouze pro své vlastní použití. Hospodářské subjekty prodávající profesionálním uživatelům nebo osobám z řad široké veřejnosti s povolením by měly zajistit, aby byli jejich pracovníci zapojení do prodeje prekurzorů výbušnin informováni o výrobcích, které hospodářský subjekt nabízí, a o skutečnosti, že obsahují prekurzory výbušnin, například uvedením této informace v čárovém kódu výrobku.

(10) Rozdíl mezi profesionálním uživatelem, jemuž mohou být zpřístupněny prekurzory výbušnin, a osobou z řad široké veřejnosti, které nemohou být zpřístupněny, závisí na tom, zda tato osoba zamýšlí používat prekurzor výbušnin pro účely spojené s jejím konkrétním obchodem, živností nebo profesí. Hospodářské subjekty by proto neměly zpřístupňovat prekurzor výbušnin podléhající omezení fyzické ani právnické osobě, která je profesionálně činná v oblasti, kde se tento prekurzor výbušnin podléhající omezení pro profesionální účely obvykle nepoužívá.

(11) Povinnosti podle tohoto nařízení by se měly vztahovat také na podniky, které působí on-line, včetně on-line tržišť. On-line hospodářské subjekty by tedy měly také proškolit své pracovníky a zavést vhodné postupy pro odhalování podezřelých transakcí. Dále by neměly zpřístupňovat prekurzory výbušnin podléhající omezení osobě z řad široké veřejnosti v jiných členských státech než v těch, které zachovají nebo vytvoří režim povolování v souladu s tímto nařízením, a pouze po ověření, že tato osoba z řad široké veřejnosti má povolení. Po ověření totožnosti potenciálního zákazníka, například s využitím mechanismů uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/201433, by měl hospodářský subjekt ověřit, že pro zamýšlenou transakci bylo vydáno povolení, například fyzickou kontrolou povolení v okamžiku dodání nebo – se souhlasem potenciálního zákazníka – kontaktováním příslušného orgánu členských států, které umožňují konzultace o povoleních, jež vydaly. Podniky působící on-line, stejně jako podniky působící off-line, by si měly také vyžádat prohlášení profesionálních uživatelů o konečném využití.

(12) Pokud on-line tržiště fungují pouze jako zprostředkovatelé mezi hospodářskými subjekty na jedné straně a osobami z řad široké veřejnosti, profesionálními uživateli nebo zemědělci na druhé straně, nemělo by být požadováno, aby poučila své pracovníky zapojené do prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ani aby ověřovala totožnost, případně povolení potenciálního zákazníka nebo aby požadovala od potenciálního zákazníka jiné informace. Vzhledem k ústřední roli, kterou on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé hrají při on-line hospodářských transakcích, včetně prodeje prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, je vhodné, aby jednoznačně a účinně informovala uživatele, jimž mají v úmyslu zpřístupnit prostřednictvím využití služeb tržiště prekurzory výbušnin podléhající omezení, o povinnostech podle tohoto nařízení. Dále je vhodné, aby on-line tržiště působící jako zprostředkovatelé učinila opatření, aby pomohla zajistit, že jejich uživatelé budou dodržovat povinnosti týkající se ověřování, například tím způsobem, že nabídnou nástroje usnadňující ověření povolení. Žádnými z těchto povinností na on-line tržištích působících jako zprostředkovatelé podle tohoto nařízení by neměly být dotčeny články 14 a 15 směrnice 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady34.

(13) Aby se zlepšilo praktické uplatňování nařízení, hospodářské subjekty i veřejné orgány by měly zajistit vhodnou odbornou přípravu týkající se povinností podle tohoto nařízení. Členské státy by měly mít kontrolní orgány a měly by pořádat pravidelné informační akce zaměřené na specifické rysy jednotlivých odvětví a vést trvalý dialog s dodavatelským řetězcem, včetně subjektů působících on-line.

(14) Volba látek používaných zločinci k nedovolené výrobě výbušnin se může rychle měnit. Mělo by tedy být možné do režimu stanoveného tímto nařízením zahrnout další látky, pokud je to nutné z důvodu naléhavosti. Za účelem zohlednění vývoje způsobů zneužívání látek jako prekurzorů výbušnin by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby mohla přidávat na seznam další látky, jež nemají být zpřístupňovány široké veřejnosti, měnit mezní hodnoty koncentrací, při jejichž překročení se určité látky podléhající omezení podle tohoto nařízení nemají zpřístupňovat široké veřejnosti, a doplňovat na seznam další látky, u nichž mají být oznamovány podezřelé transakce. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů35. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci pak Evropský parlament a Rada obdrží veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se přípravě aktů v přenesené pravomoci věnují.

(15) Stanoví se ochranná doložka upravující přiměřený postup na úrovni Unie pro případy, kdy některý členský stát nabude důvodné podezření, že by určité látky, které ještě nejsou zařazeny na seznamu podle tohoto nařízení, mohly být použity pro nedovolenou výrobu výbušnin. S přihlédnutím ke specifickým rizikům, jež má toto nařízení řešit, je dále vhodné umožnit členským státům, aby za určitých okolností přijaly ochranná opatření vztahující se rovněž na látky, které již podléhají opatřením podle tohoto nařízení.

(16) Regulační rámec by se zjednodušil převedením příslušných bezpečnostních omezení týkajících se zpřístupňování dusičnanu amonného z nařízení (ES) č. 1907/2006 do tohoto nařízení. Z tohoto důvodu by měly být zrušeny odstavce 2 a 3 položky 58 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.

(17) Nařízení (EU) č. 98/2013 by mělo být zrušeno.

(18) Toto nařízení vyžaduje v případě podezřelých transakcí zpracování osobních údajů a jejich další zpřístupnění třetím stranám. Toto zpracovávání a zpřístupnění zasahuje do základního práva na soukromý život a do práva na ochranu osobních údajů. V souladu s tím je třeba zajistit řádné dodržování základního práva na ochranu osobních údajů jednotlivců, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány při uplatňování tohoto nařízení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67936 upravuje zpracování osobních údajů prováděné v rámci tohoto nařízení. Proto by mělo zpracovávání osobních údajů vyplývající z povolování a oznamování podezřelých transakcí probíhat v souladu s nařízením (EU) 2016/679, včetně obecných zásad ochrany údajů, tedy zásad zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti a požadavku náležitě respektovat práva subjektu údajů.

(19) Komise by měla provádět hodnocení tohoto nařízení na základě pěti kritérií, a to efektivnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a přidané hodnoty Unie, a měla by poskytovat podklady pro posuzování dopadů možných dalších opatření. Informace by se měly shromažďovat pravidelně, a to za účelem informování pro hodnocení tohoto nařízení.

(20) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž omezení přístupu široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být z důvodu rozsahu a účinků omezení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce.

Tímto nařízením nejsou dotčena jiná přísnější ustanovení práva Unie týkající se látek uvedených v přílohách I a II.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Nařízení se vztahuje na látky uvedené v přílohách I a II a na směsi a látky, které je obsahují.

2. Toto nařízení se nevztahuje na:

a) předměty podle definice v čl. 3 bodě 3 nařízení (ES) č. 1907/2006;

b) pyrotechnické výrobky podle definice v čl. 3 bodě 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU37;

c) pyrotechnické výrobky, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny k nekomerčnímu využití u ozbrojených sil, donucovacích orgánů nebo hasičských sborů;

d) pyrotechnická zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU38;

e) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu;

f) kapsle určené pro hračky;

g) léčivé přípravky zpřístupněné zákonným způsobem osobě z řad široké veřejnosti na základě lékařského předpisu v souladu s příslušným vnitrostátním právem.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „látkou“ látka ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;

2) „směsí“ směs ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení (ES) č. 1907/2006;

3) „předmětem“ předmět ve smyslu čl. 3 bodu 3 nařízení (ES) č. 1907/2006;

4) „zpřístupněním“ jakékoli dodání, za úplatu nebo bezplatné;

5) „dovozem“ akt, jímž je určitá látka dopravena na území některého členského státu, ať již z jiného členského státu, nebo ze třetí země;

6) „použitím“ zpracování, formování, skladování, úprava nebo míchání, včetně výroby předmětu, nebo jakékoli jiné využití;

7) „osobou z řad široké veřejnosti“ fyzická nebo právnická osoba, která potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely nevztahující se k její obvyklé obchodní, podnikatelské či profesní činnosti;

8) „profesionálním uživatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně potřebuje prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k její obchodní, podnikatelské, živnostenské či profesní činnosti, což vylučuje zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě;

9) „hospodářským subjektem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, která na trh dodává regulované prekurzory výbušnin nebo poskytuje služby související s regulovanými prekurzory výbušnin, a to off-line nebo on-line včetně on-line tržišť;

10) „on-line tržištěm působícím jako zprostředkovatel“ poskytovatel zprostředkovatelské služby, která umožňuje hospodářským subjektům na jedné straně a osobám z řad široké veřejnosti, profesionálním uživatelům nebo zemědělcům na druhé straně uzavírat transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin prostřednictvím on-line uzavírání kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb s hospodářskými subjekty buď na webové stránce on-line tržiště, nebo na webové stránce hospodářského subjektu, který využívá výpočetní služby poskytované tímto on-line tržištěm;

11) „prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení“ látka uvedená v příloze I v koncentraci vyšší, než je odpovídající mezní hodnota uvedená ve sloupci 2 přílohy I, nebo v případě dusičnanu amonného v koncentraci uvedené ve sloupci 2 přílohy I nebo vyšší, stejně jako směs nebo jiná látka, ve které je taková látka uvedená v příloze obsažena v koncentraci vyšší, než je odpovídající mezní hodnota, nebo v případě dusičnanu amonného v koncentraci rovnající se odpovídající mezní hodnotě nebo vyšší;

12) „regulovaným prekurzorem výbušnin“ látka uvedená v přílohách I nebo II, stejně jako směs nebo jiná látka, ve které je taková látka uvedená v těchto přílohách obsažena;

13) „zemědělskou činností“ produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu podle článku 94 nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1306/201339;

14) „zemědělcem“ fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu této skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území spadajícím do územní působnosti Smluv podle článku 52 Smlouvy o EU ve spojení s články 349 a 355 Smlouvy o fungování EU a která vykonává zemědělskou činnost.

Článek 4

Volný pohyb

Není-li v tomto nařízení nebo v jiných právních aktech Unie stanoveno jinak, nesmějí členské státy zakazovat či omezovat zpřístupňování regulovaného prekurzoru výbušnin nebo takovému zpřístupňování bránit.

Článek 5

Zpřístupnění, dovoz, držení a použití

1. Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti ani nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo používány.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na dusičnan amonný (č. CAS 6484-52-2), který je zpřístupňován zemědělcům, případně jimi dovážen, držen nebo používán pro zemědělskou činnost na celý nebo částečný pracovní úvazek, což nemusí nezbytně souviset s výměrou pozemků.

3. Členský stát může zachovat nebo vytvořit režim povolování umožňující zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení v koncentracích nepřevyšujících odpovídající mezní hodnoty stanovené ve sloupci 3 přílohy I osobám z řad široké veřejnosti nebo jejich dovoz, držení či používání těmito osobami.

Podle tohoto režimu osoba z řad široké veřejnosti obdrží a na požádání předloží povolení pro nabytí, dovoz, držení a použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, vydané v souladu s článkem 6 příslušným orgánem členského státu, v němž mají být tyto prekurzory výbušnin podléhající omezení nabyty, dovezeny, drženy nebo používány.

4. Členské státy neprodleně oznámí Komisi veškerá opatření, která přijmou za účelem provádění režimu povolování stanoveného v odstavci 3. V oznámení se stanoví prekurzory výbušnin podléhající omezení, pro které daný členský stát umožňuje režim povolování podle odstavce 3.

5. Komise zveřejní seznam opatření oznámených členskými státy podle odstavce 4.

Článek 6

Povolení

1. Každý členský stát, který vydává povolení osobám z řad široké veřejnosti s oprávněným zájmem nabýt, dovézt, držet, nebo používat prekurzory výbušnin podléhající omezení, stanoví pravidla pro udělování povolení podle čl. 5 odst. 3. Při posuzování, zda povolení udělit, přihlíží příslušný orgán členského státu ke všem významným okolnostem, zejména:

a) k oprávněnosti zamýšleného použití látky;

b) k dostupnosti nižších koncentrací nebo alternativních látek, které by dosáhly podobného účinku;

c) k obecným informacím o žadateli, včetně informací o předchozích trestních odsouzeních žadatele kdekoliv na území Unie;

d) k navrhovaným podmínkám skladování, aby bylo zajištěno, že prekurzory výbušnin podléhající omezení budou uchovávány bezpečně;

2. Udělení povolení musí být zamítnuto, existují-li oprávněné důvody k pochybnostem ohledně oprávněnosti zamýšleného použití nebo ohledně záměru uživatele danou látku nebo látky používat k legitimnímu účelu.

3. Příslušný orgán může zvolit způsob omezení platnosti povolení tím, že povolí jednorázové nebo vícenásobné použití na dobu nepřekračující tři roky. Příslušný orgán může držiteli povolení uložit, aby do stanovené doby skončení platnosti povolení prokazoval, že jsou stále splněny podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Povolení musí uvádět prekurzory výbušnin podléhající omezení, pro které je uděleno.

4. Příslušné orgány mohou od žadatelů požadovat, aby za žádost o povolení zaplatili poplatek. Tento poplatek nepřevyšuje náklady na zpracování žádosti.

5. Příslušný orgán může povolení pozastavit nebo zrušit, existují-li oprávněné důvody domnívat se, že podmínky, za nichž bylo povolení uděleno, již nejsou splněny.

6. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu a spory týkající se dodržení podmínek pro povolení projednává příslušný subjekt odpovědný podle vnitrostátního práva.

7. Členský stát s režimem povolování uvedeným v čl. 5 odst. 3 může uznávat povolení udělená jinými členskými státy.

Členské státy mohou použít formát pro vydávání povolení uvedený v příloze III.

8. Informace o předchozích trestních odsouzeních v jiných členských státech, jak je uvedeno v odst. 1 písm. c), se získávají prostřednictvím systému zřízeného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV40. Odpovědi na žádosti o tyto informace poskytují ústřední orgány uvedené v článku 3 tohoto rámcového rozhodnutí do 20 pracovních dnů od data obdržení žádosti.

9. Povolení vydaná členským státem v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 98/2013, která jsou k datu [datum použitelnosti tohoto nařízení] stále platná, pozbývají k tomuto datu platnosti. Na žádost držitele povolení může každý členský stát rozhodnout, že tato povolení vydaná v daném členském státě potvrdí, obnoví nebo prodlouží, jestliže může být pro prekurzory výbušnin podléhající omezení vydáno povolení v souladu s mezními hodnotami stanovenými ve sloupci 3 přílohy I a jestliže se příslušný orgán domnívá, že jsou splněny požadavky na udělení povolení podle odstavce 1. Toto potvrzení, obnovení nebo prodloužení by mělo dodržovat lhůtu uvedenou v odstavci 3 tohoto článku.

Článek 7

Informování dodavatelského řetězce

1. Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt, že pořízení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení, jak je stanoveno v čl. 5 odst. 1 a 3.

2. Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje regulované prekurzory výbušnin profesionálnímu uživateli nebo osobě z řad široké veřejnosti podle čl. 5 odst. 3, zajistí a musí být schopen prokázat příslušným orgánům uvedeným v článku 11, že jeho pracovníci zapojení do prodeje regulovaných prekurzorů výbušnin jsou:

a) informováni o skutečnosti, že výrobky, které nabízí, obsahují regulované prekurzory výbušnin;

b) poučeni o povinnostech podle článků 5 až 9 tohoto nařízení.

3. On-line tržiště působící jako zprostředkovatel učiní opatření, aby zajistilo, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím jeho služeb informováni o svých povinnostech podle tohoto nařízení.

Článek 8

Ověření při prodeji

1. Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení osobě z řad široké veřejnosti podle čl. 5 odst. 3, musí pro každou transakci ověřit totožnost a povolení v souladu s režimem zavedeným členským státem, v němž se prekurzor výbušnin podléhající omezení zpřístupňuje.

2. Pro účely ověření, že potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo zemědělcem, si hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezení profesionálnímu uživateli nebo zemědělci, vyžádá u každé transakce informace o:

a) obchodování, podnikání, živnosti nebo profesi potenciálního zákazníka;

b) zamýšleném použití prekurzorů výbušnin podléhajících omezení ze strany potenciálního zákazníka.

3. Pro účely ověření dodržování tohoto nařízení a pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin uchovávají hospodářské subjekty údaje uvedené v odstavci 2, společně s jménem a adresou zákazníka, po dobu jednoho roku od data transakce. Po uvedenou dobu jsou údaje na požádání k dispozici příslušným kontrolním nebo donucovacím orgánům k provedení kontroly.

4. On-line tržiště působící jako zprostředkovatel učiní opatření, aby pomohlo zajistit, že jeho uživatelé budou při zpřístupňování prekurzorů výbušnin podléhajících omezení prostřednictvím jeho služeb dodržovat své povinnosti podle tohoto článku.

Článek 9

Oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží

1. Pro účely odhalování a předcházení nedovolené výroby výbušnin oznamují hospodářské subjekty transakce týkající se regulovaných prekurzorů výbušnin, včetně transakcí, jichž se účastní profesionální uživatelé, pokud existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro nedovolenou výrobu výbušnin.

Hospodářské subjekty oznámí tyto podezřelé transakce po přihlédnutí ke všem okolnostem, zejména pokud potenciální zákazník:

a) se nezdá být schopen jasně uvést zamýšlené použití regulovaných prekurzorů výbušnin;

b) se nezdá být obeznámen se zamýšleným použitím regulovaných prekurzorů výbušnin nebo je není s to věrohodně vysvětlit;

c) hodlá zakoupit množství, kombinace nebo koncentrace regulovaných prekurzorů výbušnin neobvyklé pro legitimní použití;

d) není ochoten předložit průkaz totožnosti nebo uvést místo bydliště, případně prokázat, že je profesionálním uživatelem nebo hospodářským subjektem;

e) trvá na neobvyklém způsobu platby včetně platby vysokých částek v hotovosti.

2. Hospodářské subjekty jiné než on-line tržiště působící jako zprostředkovatel zavedou postupy na odhalování podezřelých transakcí zaměřené na prostředí, v němž jsou regulované prekurzory výbušnin nabízeny.

3. Hospodářské subjekty mohou odmítnout podezřelou transakci a oznámí podezřelou transakci nebo pokus o ni do 24 hodin, pokud možno včetně totožnosti zákazníka, národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde k podezřelé transakci nebo pokusu o ni došlo.

4. Každý členský stát zřídí za účelem oznamování podezřelých transakcí jedno nebo více národních kontaktních míst s jasně určeným telefonním číslem a e-mailovou adresou. Národní kontaktní místa jsou dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

5. Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé oznámí významná zmizení a krádeže regulovaných prekurzorů výbušnin národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde ke zmizení nebo krádeži došlo. Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, přihlédnou k tomu, zda je množství za všech okolností případu neobvyklé.

6. Osoby z řad široké veřejnosti, které nabyly prekurzory výbušnin podléhající omezení v souladu s čl. 5 odst. 3, oznámí významná zmizení a krádeže prekurzorů výbušnin podléhajících omezení národnímu kontaktnímu místu členského státu, kde ke zmizení nebo krádeži došlo.

Článek 10

Odborná příprava a zvyšování informovanosti

1. Členské státy zajistí odbornou přípravu, aby donucovací orgány, zásahové složky a celní orgány byly při výkonu služby schopny rozpoznat látky a směsi představující regulované prekurzory výbušnin a včas a vhodně reagovat na podezřelou činnost.

2. Členské státy pořádají alespoň dvakrát ročně informační akce zaměřené na specifické aspekty jednotlivých odvětví používajících regulované prekurzory výbušnin.

Článek 11

Národní kontrolní orgány

1. Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány kontrolující správné uplatňování článků 4 až 9 tohoto nařízení.

2. Každý členský stát zajistí, aby příslušné orgány podle odstavce 1 měly vyšetřovací pravomoci potřebné pro zajištění řádného výkonu jejich úkolů.

3. Každý členský stát přidělí příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 přiměřené prostředky, aby jim, společně s veškerými dalšími dostupnými zdroji, umožnil účinně a včas plnit jejich úkoly podle tohoto nařízení.

Článek 12

Pokyny

1. Komise po konzultaci se Stálým výborem pro prekurzory pravidelně aktualizuje pokyny, aby tak pomáhala chemickému dodavatelském řetězci a případně i příslušným orgánům usnadňovat spolupráci mezi příslušnými orgány a hospodářskými subjekty. Tyto pokyny poskytnou zejména:

a) informace, jak se mají provádět kontroly;

b) informace, jak se mají uplatňovat omezení a kontroly podle nařízení na regulované prekurzory výbušnin objednané na dálku osobami z řad široké veřejnosti nebo profesionálními uživateli;

c) informace o možných opatřeních, jež mají přijmout on-line tržiště působící jako zprostředkovatel pro zajištění dodržování tohoto nařízení;

d) informace, jak se mají vyměňovat podstatné informace mezi příslušnými orgány a národními kontaktními místy a mezi členskými státy;

e) jiné informace, které mohou být považovány za užitečné.

2. Příslušné orgány zajistí, aby byly pokyny podle odstavce 1 pravidelně šířeny způsobem, který příslušné orgány považují za přiměřený cílům pokynů.

Článek 13

Sankce

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 14

Ochranná doložka

1. Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se, že by konkrétní látka, která není uvedena v přílohách I nebo II, mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin, může omezit nebo zakázat zpřístupňování, držení a používání takovéto látky nebo jakékoli směsi nebo látky, které ji obsahují, nebo může stanovit, že látka podléhá oznamovací povinnosti pro podezřelé transakce podle článku 9.

2. Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se, že by konkrétní látka uvedená v příloze I mohla být použita k nedovolené výrobě výbušnin při nižší koncentraci, než jaká odpovídá mezním hodnotám stanoveným ve sloupci 2 nebo 3 přílohy I, může dále omezit nebo zakázat zpřístupňování, držení a používání takovéto látky stanovením nižší mezní hodnoty koncentrace.

3. Pokud má členský stát oprávněné důvody ke stanovení úrovně mezní hodnoty koncentrace, nad kterou by měla látka uvedená v příloze II podléhat omezením vztahujícím se na prekurzory výbušnin podléhající omezení, může omezit nebo zakázat zpřístupňování, držení a používání takovéto látky stanovením maximální povolené koncentrace.

4. Členský stát, který omezuje nebo zakazuje látky v souladu s odstavci 1, 2 nebo 3, o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy, přičemž uvede důvody tohoto rozhodnutí.

5. Komise s ohledem na informace sdělené podle odstavce 4 okamžitě posoudí, zda vypracuje změny příloh v souladu s čl. 15 odst. 1 nebo zda vypracuje legislativní návrh na změnu příloh. Dotčený členský stát případně změní nebo zruší svá vnitrostátní opatření, aby zohlednil každou takovouto změnu příloh.

6. Aniž je dotčen odstavec 5, může Komise po konzultaci s členským státem, případně s třetími stranami rozhodnout, že opatření, které členský stát přijal, není odůvodněné, a požadovat, aby jej členský stát zrušil.

Článek 15

Změny příloh

1. Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, pokud jde o přidávání látek do přílohy I a změny mezních hodnot v příloze I v rozsahu nezbytném pro zohlednění vývoje ve zneužívání látek jakožto prekurzorů výbušnin nebo na základě výzkumu a zkoušek, a rovněž pokud jde o přidávání látek do přílohy II, je-li to nezbytné k zohlednění vývoje ve zneužívání látek jakožto prekurzorů výbušnin. Komise v rámci přípravy aktů v přenesené pravomoci konzultuje s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména z oblasti chemického průmyslu a maloobchodu.

Ve zvláště závažných naléhavých případech v případě náhlé změny v posouzení rizika ohledně zneužití látek k nedovolené výrobě výbušnin se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 17.

2. Komise přijme samostatný akt v přenesené pravomoci, pokud jde o každé přidání látek do přílohy I a každou změnu mezní hodnoty v příloze I i každou novou látku přidanou do přílohy II. Každý akt v přenesené pravomoci je založen na analýze prokazující, že v důsledku předmětné změny nehrozí hospodářským subjektům či spotřebitelům neúměrná zátěž, a to s řádným ohledem na cíle, kterých má být dosaženo.

Článek 16

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 15 je Komisi svěřena na období pěti let počínaje [vstup v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 15 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 17

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 16 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 18

Změna přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se v položce 58 tabulky stanovující označení látek, skupin látek a směsí a podmínek omezení zrušují ve sloupci 2 odstavce 2 a 3.

Článek 19

Zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

1. Nařízení (EU) č. 98/2013 se zrušuje od [datum použitelnosti].

2. Odkazy na nařízení (EU) č. 98/2013 se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 20

Předkládání zpráv

1. [Jeden rok od data použitelnosti] a poté jednou ročně oznamují členské státy Komisi tyto informace:

a) počet hlášených podezřelých transakcí, zmizení a krádeží;

b) počet obdržených žádostí o povolení podle čl. 5 odst. 3, jakož i počet vydaných povolení a nejčastější důvody pro zamítnutí vydání povolení;

c) údaje o informačních akcích podle čl. 10 odst. 2;

d) informace o kontrolách provedených podle článku 11, včetně počtu kontrol a počtu kontrolovaných hospodářských subjektů.

2. Při předkládání informací podle odst. 1 písm. a), c) a d) Komisi členské státy rozlišují, které zprávy, akce a kontroly se týkají on-line činností a které off-line činností.

Článek 21

Program monitorování

Nejpozději do [jeden rok po vstupu v platnost] zavede Komise podrobný program monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Program monitorování stanoví prostředky a intervaly shromažďování údajů a dalších potřebných důkazů. Specifikuje opatření, která mají být přijata Komisí a členskými státy při shromažďování a analýze údajů a dalších důkazů.

Členské státy poskytnou Komisi údaje a další podklady nezbytné pro monitorování.

Článek 22

Hodnocení

Nejdříve [šest let od data použitelnosti tohoto nařízení] provede Komise hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Toto hodnocení bude provedeno v souladu s pokyny Komise pro zlepšování právní úpravy.

Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro přípravu této zprávy.

Článek 23

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [jeden rok od data vstupu v platnost].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda/předsedkyně

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).
2 Je použitelné od 2. září 2014.
3 Rada Evropské unie, „Akční plán EU na zvýšení zabezpečení výbušnin“, 8109/08.
4 Pracovní dokument útvarů Komise: Posouzení dopadů, které je připojeno k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, SEC(2010)1041 final ze dne 20.9.2010.
5 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání, KOM(2010) 0473 v konečném znění ze dne 20.9.2010.
6 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský program pro bezpečnost, COM(2015) 185 final ze dne 30.4.2015.
7 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Provádění Evropského programu pro bezpečnost: akční plán EU proti nedovolenému obchodu se střelnými zbraněmi a výbušninami a proti jejich používání, COM(2015) 624 final ze dne 2.12.2015.
8 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě – Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie, COM(2016) 230 final ze dne 20.4.2016.
9 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání a o přenesení pravomoci podle tohoto nařízení, COM(2017) 103 final ze dne 28.2.2017.
10 Doporučení Komise o okamžitých krocích k zabránění zneužívání prekurzorů výbušnin, C(2017) 6950 final ze dne 18.10.2017.
11 Závěry Rady o zesílení reakce EU na rizika související s CBRN, omezení přístupu k prekurzorům výbušnin a ochraně veřejných prostor, 15648/17.
12 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. října 2017 o boji proti kyberkriminalitě (2017/2068(INI)).
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1259/2013 ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi (Úř. věst. L 330, 10.12.2013, s. 30).
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 1).
15 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1).
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 1).
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 27).
21 COM(2017) 610 final ze dne 18.10.2017.
22 COM(2017) 612 final ze dne 18.10.2017.
23 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).
24 Odkaz na stanovisko Výboru pro kontrolu regulace na RegDoc.
25 Stanovisko platformy REFIT k podání asociace Detailhandel Nederland a občana (LTL 494) k nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, 21.9.2017.
26 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, která posuzuje možnosti převedení příslušných ustanovení týkajících se dusičnanu amonného z nařízení (ES) č. 1907/2006, COM (2015) 122 final ze dne 12.3.2015.
27 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, která posuzuje možnosti převedení příslušných ustanovení týkajících se dusičnanu amonného z nařízení (ES) č. 1907/2006, COM(2015) 122 final ze dne 12.3.2015.
28 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23).
29 Například rozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů (Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22) a nařízení Rady (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů (Úř. věst. L 82 ze dne 22.3.1997, s. 1).
30 Úř. věst. C , , s. .
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH) (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu („směrnice o elektronickém obchodu“) (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
35 Úř. věst. L123, 12.5. 2016, s. 1.
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 27).
38 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146).
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
40 Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 23).