SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

135. USNESENÍ

z 18. schůze, konané dne 16. května 2018

k Výroční zprávě Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017

(senátní tisk č. 262)

Po úvodním slovu místopředsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře, po odůvodnění Výroční zprávy JUDr. Ivanou Janů, předsedkyní Úřadu pro ochranu osobních údajů, po zpravodajské zprávě senátorky Jaromíry Vítkové a po rozpravě

výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017;

II.​ d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vzít na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017;

III.​ u r č u j e

zpravodajkou pro projednání senátního tisku č. 262 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Jaromíru Vítkovou;

IV.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jaromír Jermář v. r.

předsedající schůze

Jaromíra Vítková v. r. Jiří Oberfalzer v. r.

zpravodajka výboru ověřovatel výboru