P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

175.

USNESENÍ

výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

z 37. schůze dne 22. června 2000

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění

zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 287)

___________________________________________________________________________

Po odůvodnění zástupce navrhovatele Ing. Dany Drábové, předsedkyně ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, zpravodajské zprávě senátora Oldřicha Dočekala a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění pozměňovacího návrhu, který je uveden v příloze tohoto usnesení.

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Oldřicha Dočekala;

III. p o v ě ř u j e

předsedu  výboru  senátora Michaela Žantovského předložit toto usnesení předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky.

Michael Žantovský, v.r.

předseda výboru

Oldřich Dočekal, v.r. Oldřich Dočekal, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru


Příloha k usnesení VZVOB č. 175

Pozměňovací návrh k tisku 287

Čl. III vypustit.

Dosavadní čl. IV. označit jako čl. III.