Projev předsedy Senátu M. Štěcha na konferenci „Krize jako příležitost: Evropa a Spojené státy americké v globalizovaném světě“, Valdštejnský palác, 19.7.2012

Dámy a pánové,

dovolte mi přivítat vás zde, ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu České republiky.

Aspen Institut má své kořeny ve Spojených státech amerických a více jak 60-tiletou tradici. Chápu jej jako instituci šířící a podporující demokratické hodnoty, k čemuž přispívá organizováním řady setkání významných osobností, které svojí dosavadní prací získaly vysoké renomé.

Formou zapojení osobností širokého politického, podnikatelského a občanského spektra a umožněním nelimitované diskuse, jej považuji i za velice plnohodnotnou platformu k podpoře a rozvoji občanské společnosti.

Zvláště jsem poctěn, že mohu zde mezi námi přivítat paní Madeleine Albrightovou, bývalou ministryni zahraničních věcí Spojených států amerických a nynější předsedkyni Albright Stonebridge Group, která má k Česku velmi blízký vztah, a to i díky českým kořenům ve své rodině.

Český Senát, jehož hlavní úloha je z podstaty naší Ústavy legislativní, jako jednu z forem posuzování navrhovaných zákonů a přípravy stanovisek využívá právě zapojení odborné i další veřejnosti.

V Senátu se koná velké množství seminářů, konferencí a slyšení k různým aktuálním otázkám i nadčasovým záležitostem. Český Senát je otevřen jakékoliv diskuzi týkající se nejen legislativy, proto tedy horní komora českého Parlamentu dnes také připívá k zahájení činnosti Aspen Institutu v Praze.

Téma dnešní konference je velmi aktuální – „Krize jako příležitost: Evropa a Spojené státy americké v globalizovaném světě“. Rád bych zmínil několik myšlenek, které by charakterizovaly můj postoj k  tématu:

​ Dnešní globalizovaný svět se během posledních dvou dekád rozvinul mnohem rychleji, než jsme si dokázali představit, a proto pokud budeme chtít adekvátně reagovat na současné výzvy, budeme muset stejně rychle jednat a uvědomit si, že jakékoliv řešení není jediné, dostačující a konečné.

​ Současná provázanost dnešního světa je tak úzká, že není možné uvažovat, že by se mohla vrátit zpět – samozřejmě, že nám tato provázanost, tedy globalizace, přináší užitek a zlepšuje miliardám lidí život, ale také má někdy negativní dopady, což se právě v současné „krizi“ výrazně ukazuje, a také důsledky mnoha lidem život komplikují.

​ Aby bylo možné současnou „krizi“ efektivně řešit, je potřeba nahlížet na euroatlantický prostor jako na celek a nedělit ho na Evropu a Spojené státy či dokonce vydělovat z něj jednotlivé země – to řešení „krize“ nikterak nepomůže, ale jen přitíží.

​ Podle mého názoru se zatím nepodařilo objektivně a důsledně identifikovat hlavní příčiny vzniku současných finančních, hospodářských, následně i politických problémů. Bez tohoto nenajdeme účinná řešení. Osobně se domnívám, že nejvýstižněji příčiny současných problémů pojmenoval ve svém vystoupení na sjezdu SPD v prosinci loňského roku Helmut Schmidt, bývalý předseda vlády Německa (NSR).

​ Bohužel se stává, že značná část dnešní společnosti se orientuje jen na materiální hodnoty a na honbu za ekonomickými statky a zisky a často zapomíná na základní hodnoty společnosti. Neměli bychom zapomínat, že právě tyto hodnoty, a usilovná kvalitně odváděná práce, vytvořily z euroatlantického prostoru oblast stability a prosperity. Na mnoha jiných místech ve světě tomu tak není právě proto, že se tam neuplatňují principy demokracie, lidských práv, neexistuje občanská společnost, je slabé sociální cítění a soudržnost společnosti.

​ Přitom je potřeba si ale stále uvědomovat, že euroatlantický prostor není v dnešním globálním světě izolovaný, ale musí počítat s dalšími významnými aktéry, zejména s dynamicky se rozvíjející Asií a Latinskou Amerikou.

V závěru svého vystoupení chci popřát pražské pobočce Aspen Institutu mnoho úspěchů ve své činnosti, osobně se rád v budoucnu zúčastním dalších jeho aktivit a pro nejbližší okamžiky Vám všem přeji ještě jednou příjemný pobyt zde v prostorách Senátu a dobrý průběh dnešní konference.