Vládní návrh,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong
o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013).


Návrh usnesení

Senát Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3 2013).


P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

Smyslem Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (dále jen „Dohoda
o předávání osob hledaných pro trestní řízení)“, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci
v trestních věcech (dále jen „Dohoda o vzájemné právní pomoci“) a Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (dále jen „Dohoda o předávání odsouzených osob“) je smluvně upravit tři nejdůležitější oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Hongkong“). Mezi Českou republikou a Hongkongem nebyla dosud žádná dvoustranná mezinárodní smlouva v této oblasti uzavřena. Dohody byly podepsány v Hongkongu dne 
4. března 2013.

Z hlediska mezinárodního práva veřejného jsou všechny tři dohody mezinárodními smlouvami sjednanými Hongkongem z pověření Čínské lidové republiky, jejichž územní platnost je ve smyslu čl. 29 Vídeňské úmluvy o smluvním právu omezena pouze na území Hongkongu. Zmocnění Hongkongu sjednávat takové smlouvy je založeno na ustanoveních čl. 96 a čl. 151 hongkongského Základního zákona.

Dohodou o předávání osob hledaných pro trestní řízení budou upraveny vztahy mezi Českou republikou a Hongkongem v oblasti vzájemného vydávání (extradice) zločinců,
resp. osob trestně stíhaných a osob odsouzených pro spáchání trestného činu v dožadující smluvní straně, které se trestnímu stíhání či výkonu trestu vyhýbají útěkem na území dožádané smluvní strany. Pojem „předávání“ je použit s ohledem na specifickou vnitrostátní právní úpravu v Hongkongu, která používáním pojmu „předávání“ („surrender“) odráží skutečnost, že Hongkong není svrchovaným státem. Z hlediska terminologie české vnitrostátní právní úpravy se jedná o vydávání ve smyslu oddílu druhého hlavy dvacáté páté trestního řádu.

Obsah Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení je následující:

Článek 1 zakládá obecný závazek vzájemného vydávání.

Článek 2 stanoví pro provádění Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení přímý styk ústředních justičních orgánů, kterými jsou Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo jím pověřený státní orgán a ministr spravedlnosti Hongkongu nebo jím pověřený úředník.

Článek 3 definuje tzv. extradiční trestné činy, tj. trestné činy, pro které si smluvní strany budou vzájemně osoby vydávat.

Článek 4 stanoví právo odmítat vydání vlastních státních příslušníků v případě České republiky, resp. státních příslušníků Čínské lidové republiky v případě Hongkongu.

Článek 5 stanoví právo odmítnout vydání, jde-li o trestný čin, pro který lze v dožadující smluvní straně uložit trest smrti, a pokud dožadující smluvní strana neposkytne dostatečná ujištění, že takový trest nebude uložen, resp. nebude vykonán, bude-li uložen.

Z článku 6 vyplývá povinnost k žádostem o vydání přikládat důkazy, z nichž vyplývá, že osoba trestný čin, pro který je o její vydání žádáno, skutečně spáchala, resp. důkazy prokazující, že vyžadovaná osoba je osobou, která byla odsouzena soudy dožadující smluvní strany. Vydání bude povoleno pouze v případě, že dožádaná smluvní strana shledá předložené důkazy dostatečnými. Obdobná ustanovení jsou běžná ve smlouvách o vydávání s téměř všemi státy anglosaského právního systému (Common Law).

Článek 7 stanoví výčet dalších důvodů pro odmítnutí vydání, kterými jsou:

​ politická povaha trestného činu,

​ odůvodněná domněnka, že o vydání je žádáno na základě rasy, náboženství, národnosti, pohlaví nebo politických názorů vyžadované osoby,

​ odůvodněná domněnka, že z uvedených důvodů by mohla být vyžadovaná osoba poškozena při soudním řízení,

​ překážka věci rozsouzené,

​ amnestie či milost vztahující se na předmětný trestný čin a vyžadovanou osobu ať již v dožadující smluvní straně či v dožádané smluvní straně,

​ promlčení trestního stíhání či výkonu trestu podle právního řádu dožadující smluvní strany či podle právního řádu dožádané smluvní strany,

​ nedostatečná závažnost trestného činu,

​ nepřiměřenost vydání vzhledem k době, která od spáchání činu či útěku osoby uplynula,

​ spáchání předmětného trestného činu v jurisdikci dožádané smluvní strany,

​ vydáním by dožádaná smluvní strana porušila jiné své závazky vyplývající z mezinárodních smluv (např. mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách; v případě České republiky by se zejména jednalo o Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod či o Mezinárodní pakt o občanských a politických právech),

​ humanitární důvody (věk, zdravotní stav či jiné osobní okolnosti).

Článek 8 upravuje náležitosti žádosti o vydání a dalších písemností zasílaných podle Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení.

Článek 9 stanoví formu ověření listin zasílaných podle Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení.

Článek 10 je tzv. jazykovým ustanovením – stanoví, že písemnosti zasílané příslušnými orgány České republiky příslušným orgánům Hongkongu mají být vyhotoveny či opatřeny překladem do čínštiny či angličtiny a že písemnosti zasílané příslušnými orgány Hongkongu příslušným orgánům České republiky mají být vyhotoveny či opatřeny překladem do češtiny či angličtiny. Rovněž stanoví povinnost smluvních stran vzájemně uznávat své ověřené překlady písemností.

Článek 11 upravuje vyžadování a poskytování dodatkových informací a důsledky neposkytnutí dostatečných dodatkových informací.

Článek 12 upravuje předběžnou vazbu před podáním žádosti o vydání podle Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení, způsob zasílání žádostí o předběžnou vazbu (prostřednictvím ústředních orgánů nebo prostřednictvím Interpolu) a lhůtu, v níž musí být doručena žádost o vydání (60 dnů).

Článek 13 stanoví pravidla řešení souběhu žádosti o vydání dožadující smluvní strany se žádostí či žádostmi třetích států o vydání téže osoby.

Článek 14 stanoví, že náklady vzniklé v rámci vydávacího řízení v dožádané smluvní straně ponese tato smluvní strana s výjimkou případů, kdy bude zjevné, že půjde o náklady výjimečné; v takových případech budou smluvní strany konzultovat za účelem rozhodnutí, jakým způsobem budou tyto náklady uhrazeny.

Článek 15 stanoví pravidla spíše technické povahy pro zařízení fyzického předání vydávané osoby orgánům dožadující smluvní strany. Stanovena je podmínka, že lhůta pro převzetí vydávané osoby nesmí být kratší než 14 dnů, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.

Článek 16 umožňuje spolu s vydávanou osobou předat orgánům dožadující smluvní strany rovněž věci, které mohou sloužit jako důkaz v trestním řízení nebo které byly získány vydávanou osobou v důsledku trestného činu.

Článek 17 obsahuje zásadu speciality (jak pokud jde o další trestní stíhání či tresty v dožadující smluvní straně, tak pokud jde o další vydání osoby z dožadující smluvní strany do třetího státu), její rozsah a možnost rozšíření souhlasu s vydáním i na další trestné činy či na vydání osoby do třetího státu.

Článek 18 umožňuje provádět průvoz vydávaných osob z či do třetích států územím smluvních stran.

Článek 19 upravuje vstup Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení v platnost a způsob jejího vypovězení.

Za současné vnitrostátní právní úpravy jsou splněny podmínky pro to, aby všechny tři dohody mohly pro Českou republiku vstoupit v platnost v plném rozsahu. Jedná se
o mezinárodní smlouvy ve smyslu čl. 10 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, k jejichž ratifikaci prezidentem republiky je nutný souhlas Parlamentu ve smyslu čl. 49 písm. a) a e) Ústavy České republiky. Nabydou platnosti třicátým dnem po výměně nót
o vnitrostátním schválení.

Sjednání dohod je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky
a napomůže rozšíření možností mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Dohody jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními součástmi právního řádu České republiky a se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodního práva. Sjednání dohod a jejich vstup v platnost je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z členství v Evropské unii.

Provádění dohod bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra [komunikace prostřednictvím Národní ústředny Interpolu a doprava osob předávaných z Hongkongu do České republiky podle Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení – srov. § 10 odst. 1 a § 83 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (dále jen „zákon o mezinárodní justiční spolupráci“) (dle dřívější právní úpravy § 380 odst. 1 a § 387 odst. 1 trestního řádu)] a bude spojeno s finančními nároky na dopravu osob předávaných z Hongkongu do České republiky podle některé z dohod, kterou budou provádět Policie České republiky v případech vydávání osob podle Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení a Vězeňská služba České republiky v případech přebírání odsouzených podle Dohody o předávání odsouzených osob. Provádění dohod bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev v rámci rozpočtových limitů na příslušný rok.

V souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení bude při výměně nót informujících o vnitrostátním schválení hongkongské straně poskytnut seznam trestných činů (jejich názvů s uvedením odkazu na příslušná ustanovení) podle trestních zákonů České republiky (s ohledem na ustanovení § 2 odst. 1 trestního zákoníku je nutno uvést i trestné činy podle trestního zákona a trestný čin podle zákona na ochranu míru), které splňují podmínky čl. 3 odst. 1 písm. a) a v obecné rovině i písm. b) tohoto článku, tj. trestné činy, za které trestní zákon ve své zvláštní části stanoví sazbu trestu odnětí svobody s horní hranicí vyšší než jeden rok a které současně nejsou trestnými činy politickými či vojenskými [§ 91 odst. 1 písm. f) zákona o mezinárodní justiční spolupráci (dle dřívější právní úpravy § 393 odst. 1 písm. e) trestního řádu)] nebo fiskálními [§ 91 odst. 1 písm. g) zákona o mezinárodní justiční spolupráci (dle dřívější právní úpravy § 393 odst. 1 písm. f) trestního řádu)]. Oznámení České republiky bude znít:

„V souladu s čl. 3 odst. 2 Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení Česká republika oznamuje, že trestnými činy, pro které může být podle práva České republiky předání povoleno, jsou:

a) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

vražda podle § 140,

zabití podle § 141,

vražda novorozeného dítěte matkou podle § 142,

usmrcení z nedbalosti podle § 143,

účast na sebevraždě podle § 144,

těžké ublížení na zdraví podle § 145,

ublížení na zdraví podle § 146,

ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 2 a násl.,

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147,

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 odst. 2,

mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 149,

neposkytnutí pomoci podle § 150,

neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku podle § 151,

šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152,

šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti podle § 153 odst. 2 a násl.,

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty podle § 156,

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti podle § 157 odst. 2 a násl.,

rvačka podle § 158 ods. 2 a násl.,

nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy podle § 159,

nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy podle § 160,

pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství podle § 161 odst. 2 a násl.,

svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství podle § 162,

neoprávněné odebrání tkání a orgánů podle § 164,

nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány podle § 165,

odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu podle § 166,

nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem podle § 167,

obchodování s lidmi podle § 168,

svěření dítěte do moci jiného podle § 169,

zbavení osobní svobody podle § 170,

omezování osobní svobody podle § 171,

zavlečení podle § 172,

loupež podle § 173,

braní rukojmí podle § 174,

vydírání podle § 175,

omezování svobody vyznání podle § 176,

útisk podle § 177 odst. 2 a násl.,

porušování domovní svobody podle § 178,

porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 179 odst. 1,

neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 180,

poškození cizích práv podle § 181,

porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182,

porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí podle § 183 odst. 2 a násl.,

pomluva podle § 184 odst. 2,

znásilnění podle § 185,

sexuální nátlak podle § 186,

pohlavní zneužití podle § 187,

soulož mezi příbuznými podle § 188,

kuplířství podle § 189,

prostituce ohrožující mravní vývoj dětí podle § 190,

šíření pornografie podle § 191 odst. 2 a násl.,

výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií podle § 192,

zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193,

dvojí manželství podle § 194,

opuštění dítěte nebo svěřené osoby podle § 195,

zanedbání povinné výživy podle § 196,

týrání svěřené osoby podle § 198,

týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199,

únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou podle § 200,

ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 a 3,

svádění k pohlavnímu styku podle § 202,

krádež podle § 205,

zpronevěra podle § 206,

neoprávněné užívání cizí věci podle § 207,

neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208,

podvod podle § 209,

pojistný podvod podle § 210,

úvěrový podvod podle § 211,

dotační podvod podle § 212,

provozování nepoctivých her a sázek podle § 213,

podílnictví podle § 214,

podílnictví z nedbalosti podle § 215 odst. 2 a násl.,

legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216,

legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti podle § 217 odst. 2 a násl.,

lichva podle § 218,

zatajení věci podle § 219 odst. 2 a násl.,

porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220,

porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 2,

poškození věřitele podle § 222,

zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 2 a násl.,

způsobení úpadku podle § 224 odst. 3 a 4,

porušení povinnosti v insolventním řízení podle § 225,

pletichy v insolventním řízení podle § 226 odst. 3 a násl.,

poškození cizí věc podle § 228 odst. 3 a 4,

zneužívání vlastnictví podle § 229,

neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 a násl.,

opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 odst. 2 a násl.,

poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 odst. 2,

padělání a pozměňování peněz podle § 233,

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234,

udávání padělaných a pozměněných peněz podle § 235,

výroba a držení padělatelského náčiní podle § 236,

neoprávněná výroba peněz podle § 237,

zkrácení daně, poplatku a jiné podobné povinné platby podle § 240, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby podle § 241, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení podle § 243, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží podle § 244, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

padělání a pozměňování předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti podle § 245 odst. 2 a násl., za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

padělání a pozměnění známek podle § 246 odst. 2 a násl., za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušení zákazu v době nouzového stavu v devizovém hospodářství podle § 247, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248,

neoprávněné vydání cenného papíru podle § 249,

manipulace s kurzem investičních nástrojů podle § 250,

neoprávněné podnikání podle § 251,

neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 252,

poškozování spotřebitele podle § 253 odst. 2 a násl.,

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254,

zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255,

sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256,

pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257,

pletichy při veřejné dražbě podle § 258,

vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy podle § 259,

poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260,

porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 261,

porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití podle § 262,

porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití podle § 263,

zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití podle
§ 264,

provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence podle

§ 265,

porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem podle § 266,

zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem podle § 267,

porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268,

porušení chráněných průmyslových práv podle § 269,

porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle

§ 270,

padělání a napodobení díla výtvarného umění podle § 271,

obecné ohrožení podle § 272,

obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273,

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 2,

porušení povinností při hrozivé tísni podle § 275,

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení podle § 276,

poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti podle § 277 odst. 2,

poškození geodetického bodu podle § 278,

nedovolené ozbrojování podle § 279,

vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků podle § 280,

nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky podle § 281,

nedovolená výroba a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu podle § 282,

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle
§ 283,

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 2 a násl.,

nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 3 a 4,

výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu podle
§ 286,

šíření toxikomanie podle § 287,

výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 2 a násl.,

získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou podle § 290,

ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 291,

zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 292,

poškození a ohrožení životního prostředí podle § 293,

poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti podle § 294 odst. 2,

poškození vodního zdroje podle § 294a,

poškození lesa podle § 295,

neoprávněné vypuštění znečišťujících látek podle § 297,

neoprávněné nakládání s odpady podle § 298 odst. 2 a násl.,

neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozujícími ozonovou vrstvu § 298a odst. 2,

neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299,

poškození chráněných částí přírody podle § 301,

týrání zvířat podle § 302,

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 odst. 2,

pytláctví podle § 304,

neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat podle § 305 odst. 3 a 4,

šíření nakažlivé nemoci zvířat podle § 306 odst. 2,

šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin podle § 307 odst. 2,

teroristický útok podle § 311,

teror podle § 312,

zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace podle § 315,

ohrožení utajované informace z nedbalosti podle § 318,

násilí proti orgánu veřejné moci podle § 323,

vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci podle § 324,

násilí proti úřední osobě podle § 325,

vyhrožování s cílem působit na úřední osobu podle § 326,

přisvojení pravomoci úřadu podle § 328,

zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329,

maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 2 a násl.,

přijetí úplatku podle § 331,

podplácení podle § 332,

nepřímé úplatkářství podle § 333,

zasahování do nezávislosti soudu podle § 335,

pohrdání soudem podle § 336,

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1, 2 a 3,

osvobození vězně podle § 338,

násilné překročení státní hranice podle § 339,

organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 340,

napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 341 odst. 2 a násl.,

neoprávněné zaměstnávání cizinců podle § 342 odst. 4 a 5,

porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 343,

vzpoura vězňů podle § 344,

křivé obvinění podle § 345,

křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346,

křivé tlumočení podle § 347,

padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348,

padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku nálezu podle § 350,

maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351,

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 a násl.,

nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 2,

nebezpečné pronásledování podle § 354 odst. 2,

hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355,

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle
§ 356,

šíření poplašné zprávy podle § 357,

výtržnictví pode § 358,

hanobení lidských ostatků podle § 359,

opilství podle § 360,

účast na organizované zločinecké skupině podle § 361,

podněcování k trestnému činu podle § 364,

nadržování podle § 366,

nepřekážení trestného činu podle § 367,

neoznámení trestného činu podle § 368,

genocidium podle § 400,

útok proti lidskosti podle § 401,

apartheid a diskriminace skupiny lidí podle § 402,

založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle
§ 403,

projev sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404,

popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405,

příprava útočné války podle § 406,

podněcování útočné války podle § 407,

styky ohrožující mír podle § 409,

porušení mezinárodních sankcí podle § 410,

použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje podle § 411,

válečná krutost podle § 412,

perzekuce obyvatelstva podle § 413,

plenění v prostoru válečných operací podle § 414,

zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415,

zneužití vlajky a příměří podle § 416,

ublížení parlamentáři podle § 417,

b) podle zákona č. 140/1960 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů:

teror podle § 93,

teroristický útok podle § 95,

ohrožení utajované informace podle § 107,

neoprávněné podnikání podle § 118 odst. 2,

neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry podle § 118a,

poškozování spotřebitele podle § 121,

porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124,

porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi podle § 124a, § 124b a § 124c,

porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem podle § 124d, § 124e a § 124f,

zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 125,

porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 126,

porušování závazných pravidel hospodářského styku podle § 127,

zneužívání informací v obchodním styku podle § 128,

pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a, § 128b a § 128c,

vystavení nepravdivého potvrzení podle § 129,

poškozování finančních zájmů Evropských společenství podle § 129a,

padělání a pozměňování peněz podle § 140,

udávání padělaných a pozměněných peněz podle § 141,

výroba a držení padělatelského náčiní podle § 142,

padělání a pozměňování známek podle § 145 odst. 2, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti podle § 145a odst. 2, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství podle § 146, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušení předpisů o nálepkách k označení zboží podle § 148a, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení podle § 148b, za předpokladu, že právo Zvláštní administrativní oblasti Hongkong předání pro tento trestný čin připouští,

porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu podle § 150,

porušování průmyslových práv podle § 151,

porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152,

útok na státní orgán podle § 153 a § 154,

útok na veřejného činitele podle § 155 a § 156,

zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158,

maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti podle § 159 odst. 2,

přijímání úplatku podle § 160,

podplácení podle § 161,

nepřímé úplatkářství podle § 162,

účast na zločinném spolčení podle § 163a,

podněcování podle § 164,

nadržování podle § 166,

nepřekažení trestného činu podle § 167,

neoznámení trestného činu podle § 168,

zasahování do nezávislosti soudu podle § 169a,

pohrdání soudem podle § 169b,

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1, 2 a 4,

organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a,

násilné překročení státní hranice podle § 171b,

porušení předpisů o mezinárodních letech podle § 171c,

napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky podle § 171d odst. 2 a násl.,

porušování mezinárodních sankcí podle § 171e,

vzpoura vězňů podle § 172,

křivé obvinění podle § 174,

křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 175,

křivé tlumočení podle § 175a,

padělání a vystavování nepravdivých lékařských zpráv, posudků a nálezů podle § 175b odst. 3,

padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176,

maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda podle § 177,

neoprávněné nakládání s osobními údaji podle § 178,

pytláctví podle § 178a,

obecné ohrožení podle § 179 a § 180 odst. 2 a násl.,

ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla podle § 180a a § 180b,

zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny podle § 180c,

porušování povinnosti při hrozivé tísni podle § 181,

ohrožení a poškození životního prostředí podle § 181a a § 181b odst. 2 a násl.,

poškozování lesa těžbou podle § 181c,

nakládání s odpady podle § 181e,

neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 181f,

poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení podle § 182,

nedovolené ozbrojování podle § 185 odst. 2 a násl.,

vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků podle § 185a,

nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu a vysoce nebezpečné látky podle § 186,

nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187, § 187a a § 188,

šíření toxikomanie podle § 188a,

šíření nakažlivé choroby podle § 189, § 191 odst. 2 a § 192 odst. 2,

ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami podle § 193,

násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 196 odst. 2 a násl. a § 197a odst. 2,

hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení podle § 198,

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 198a,

šíření poplašné zprávy podle § 199 odst. 2 a násl. a § 200,

ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 odst. 2,

opilství podle § 201a,

výtržnictví podle § 202,

hanobení lidských ostatků podle § 202a,

týrání zvířat podle § 203 odst. 3,

kuplířství podle § 204,

šíření pornografie podle § 205,

přechovávání dětské pornografie podle § 205a,

zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 205b,

pomluva podle § 206 odst. 2,

neposkytnutí pomoci podle § 207 odst. 2 a § 208,

poškozování cizích práv podle § 209,

nedovolené nakládání s buňkami, tkáněmi a orgány podle § 209a,

nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem podle § 209b,

dvojí manželství podle § 210,

opuštění dítěte podle § 212,

zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 a násl.,

týrání svěřené osoby podle § 215,

týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě podle § 215a,

únos podle § 216,

obchodování s dětmi podle § 216a,

ohrožování výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 a 3,

svádění k pohlavnímu styku podle § 217a,

vražda podle § 219,

vražda novorozeného dítěte matkou podle § 220,

ublížení na zdraví podle § 221, § 222 a § 224,

rvačka podle § 225 odst. 2,

nedovolené přerušení těhotenství podle § 227 odst. 2 a § 228,

účast na sebevraždě podle § 230,

omezování osobní svobody podle § 231,

zbavení osobní svobody podle § 232,

obchodování s lidmi podle § 232a,

zavlečení do ciziny podle § 233,

loupež podle § 234,

braní rukojmí podle § 234a,

vydírání podle § 235,

porušování domovní svobody podle § 238,

porušování svobody sdružování a shromažďování podle § 238a,

porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 240 odst. 2,

znásilnění podle § 241,

pohlavní zneužívání podle § 242 a § 243,

soulož mezi příbuznými podle § 245,

krádež podle § 247,

zpronevěra podle § 248,

neoprávněné užívání cizí věci podle § 249,

neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a,

neoprávněné držení platební karty podle § 249b,

podvod podle § 250,

pojistný podvod podle § 250a,

úvěrový podvod podle § 250b,

provozování nepoctivých her a sázek podle § 250c,

podílnictví podle § 251 a § 252 odst. 3 a násl.,

legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 252a,

lichva podle § 253,

zatajení věci podle § 254 odst. 2,

porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 a § 255a odst. 2,

poškozování věřitele podle § 256 odst. 3 a násl.,

zvýhodňování věřitele podle § 256a odst. 2 a násl.,

pletichy v insolvenčním řízení podle § 256b odst. 3 a násl.,

předlužení podle § 256c odst. 3 a násl.,

poškozování cizí věci podle § 257 odst. 2 a násl. a § 257b odst. 2 a násl.,

poškození a zneužití záznamu na nosiči informací podle § 257a odst. 2 a násl.,

zneužívání vlastnictví podle § 258,

genocidium podle § 259,

mučení a jiné nelidské a kruté zacházení podle § 259a,

podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, § 261 a § 261a,

používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje podle § 262,

válečná krutost podle § 263,

persekuce obyvatelstva podle § 263a,

plenění v prostoru válečných operací podle § 264,

zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 265 a

c) podle zákona č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění pozdějších předpisů:

trestný čin podle § 1.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil v účinnost dne 1. ledna 2010. Na trestné činy spáchané před svým vstupem v platnost se však tento trestní zákoník použije pouze v případě, že je to pro pachatele příznivější (§ 2 odst. 1 trestního zákoníku). Na ostatní trestné činy spáchané před vstupem v platnost trestního zákoníku se proto i nadále použijí zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu míru, ve znění pozdějších předpisů.“

Vláda České republiky vyslovila souhlas se sjednáním Dohody o předávání osob hledaných pro trestní řízení svým usnesením ze dne 29. srpna 2012 č. 643. Dohodu
o předávání osob hledaných pro trestní řízení za Českou republiku podepsal dne 4. března 2013 generální konzul České republiky v Hongkongu Ing. Jaroslav Kantůrek.

Poslanecké sněmovně byla Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení předložena dne 27. května 2013 jako sněmovní tisk č. 1048/0. Senátu byla Dohoda o předávání osob hledaných pro trestní řízení předložena dne 28. května 2013 jako senátní tisk č. 106/0. V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny nebylo projednávání materiálu dokončeno a z toho důvodu je předkládán opětovně.

V Praze dne 20. ledna 2014

předseda vlády

Ing. Jiří Rusnok, v. r.


DOHODA MEZI

ČESKOU REPUBLIKOU

A

ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTÍ

ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

HONGKONG

O PŘEDÁVÁNÍ OSOB HLEDANÝCH PRO

TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Česká republika a Zvláštní administrativní oblast Čínské lidové republiky Hongkong (dále jen „Zvláštní administrativní oblast Hongkong“), řádně zmocněna Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky k uzavření této Dohody (dále jen „smluvní strany“);

přejíce si učinit opatření ke vzájemnému předávání osob hledaných pro trestní řízení;

se dohodly takto:

Článek 1

ZÁVAZEK PŘEDÁNÍ

Smluvní strany souhlasí, že si za podmínek stanovených touto Dohodou vzájemně předají jakoukoli osobu, která bude vypátrána v pravomoci dožádané smluvní strany a která je hledána dožadující smluvní stranou k trestnímu stíhání nebo k uložení či k vykonání trestu, pokud jde o trestný čin uvedený v čl. 3.

Článek 2

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY

1.​ Smluvní strany zasílají své žádosti o předání a podpůrné listiny prostřednictvím svých ústředních orgánů.

2.​ 

3.​ Ústředním orgánem Zvláštní administrativní oblasti Hongkong je ministr spravedlnosti nebo jeho řádně pověřený úředník. Ústředním orgánem pro Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti nebo státní orgán pověřený Ministerstvem spravedlnosti.

4.​ Ústřední orgány se mohou pro účely této Dohody vzájemně stýkat přímo.

5.​ Každá smluvní strana může změnit svůj ústřední orgán, v kterémžto případě změnu oznámí druhé smluvní straně.

Článek 3

TRESTNÉ ČINY

1.​ Předání bude povoleno pro trestný čin:

a) za který lze podle právních řádů obou smluvních stran uložit trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody na více než jeden rok nebo přísnější trest; a

b) pro který právo obou smluvních stran předání připouští.

2.​ Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně seznam trestných činů, pro který může být podle jejího práva předání povoleno. Každá smluvní strana poskytne takový seznam nejpozději dne, kdy druhé smluvní straně podle čl. 19 odst. 1 oznámí, že její požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny. Každá smluvní strana bezodkladně informuje druhou stranu o jakýchkoli následných změnách ve svém seznamu.

3.​ Pokud je o předání žádáno pro účely vykonání trestu, bude další podmínkou, že v tom případě zbývá vykonat trest odnětí svobody nebo jinou formu zbavení osobní svobody v délce alespoň šest měsíců.

4.​ Pro účely tohoto článku budou při posuzování, zda trestný čin je činem trestným podle práva obou smluvních stran, vzata v úvahu konání či opomenutí zakládající jednání, kterého se měla osoba, o jejíž předání je žádáno, dopustit, bez přihlížení ke znakům skutkové podstaty předmětného trestného činu předepsaným právem dožadující smluvní strany.

5.​ Pro účely odstavce 1 tohoto článku je trestný čin trestným činem podle právních řádů obou smluvních stran, pokud jednání zakládající trestný čin bylo trestným činem podle práva dožadující smluvní strany v době, kdy bylo spácháno, a trestným činem podle práva dožádané smluvní strany v době, kdy byla doručena žádost o předání.

6.​ Je-li o předání osoby žádáno pro účely vykonání trestu, může ji dožádaná smluvní strana odmítnout předat, pokud vyjde najevo, že odsouzení bylo vyneseno v její nepřítomnosti, ledaže má možnost dosáhnout opakování hlavního líčení ve své přítomnosti. Za takových okolností bude tato osoba podle této Dohody považována za osobu obviněnou.

Článek 4

PŘEDÁVÁNÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Česká republika si vyhrazuje právo odmítat předání svých státních příslušníků. Zvláštní administrativní oblast Hongkong si vyhrazuje právo odmítat předání státních příslušníků Čínské lidové republiky.

Článek 5

TREST SMRTI

Pokud lze za trestný čin, pro který je o předání osoby podle této Dohody žádáno, uložit podle práva dožadující smluvní strany trest smrti a pokud za takový trestný čin není právem dožádané smluvní strany trest smrti stanoven nebo není běžně vykonáván, může být předání odmítnuto, ledaže dožadující smluvní strana poskytne taková ujištění, která dožádaná smluvní strana považuje za dostatečná, že tento trest nebude uložen nebo nebude vykonán, bude-li uložen.

Článek 6

ZÁKLAD PRO PŘEDÁNÍ

Osoba bude předána pouze, pokud důkazy byly shledány v souladu s právem dožádané smluvní strany dostatečné buď k odůvodnění zahájení řízení proti vyžadované osobě před soudem, pokud by trestný čin, z nějž je tato osoba obviněna, byl spáchán na území dožádané smluvní strany, anebo k prokázání, že vyžadovaná osoba je osobou, která byla odsouzena soudy dožadující smluvní strany.

Článek 7

ODMÍTNUTÍ ČI ODLOŽENÍ PŘEDÁNÍ

1.​ Osoba nebude předána, pokud dožádaná smluvní strana má závažné důvody domnívat se:

a) že trestný čin, z nějž je tato osoba obviněna nebo za který byla odsouzena, je trestným činem politické povahy;

b) že žádost o předání (ač údajně podávána na základě trestného činu, pro který předání může být povoleno) byla ve skutečnosti podána pro účely trestního stíhání nebo potrestání na základě rasové příslušnosti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo politických názorů; nebo

c) že by tato osoba, pokud by byla navrácena, mohla být poškozena při soudním řízení proti této osobě nebo potrestána, zadržena nebo omezena na své osobní svobodě z důvodů rasové příslušnosti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo politických názorů.

2.​ Byla-li osoba pravomocně osvobozena, odsouzena nebo omilostněna nebo je-li trestní stíhání promlčeno nebo její odsouzení bylo zrušeno podle práva dožadující nebo dožádané smluvní strany pro jakýkoli trestný čin uvedený v žádosti, nebude pro takový trestný čin předána.

3.​ Předání může být odmítnuto, pokud dožádaná smluvní strana dojde k závěru, že:

a) trestný čin není s přihlédnutím ke všem okolnostem dostatečně závažný, aby odůvodnil předání;

b) z důvodu uplynutí času od doby, kdy podle okolností případu měla osoba trestný čin spáchat nebo od kterého je protiprávně na svobodě, by s přihlédnutím ke všem okolnostem bylo nespravedlivé či kruté ji předat;

c) trestný čin, pro který je o předání žádáno, byl spáchán v pravomoci jejích soudů;

d) předání by mohlo uvést tuto smluvní stranu v porušení jejích závazků podle mezinárodních smluv či dohod; nebo

e) předání by bylo vzhledem k okolnostem případu neslučitelné s humanitárními ohledy se zřetelem na věk, zdravotní stav či jiné osobní okolnosti vyžadované osoby.

4.​ Pokud je proti vyžadované osobě vedeno řízení nebo má vykonat trest v dožádané smluvní straně pro jakýkoli trestný čin jiný než ten, pro který je žádáno o předání, může být předání povoleno, nebo odloženo do skončení tohoto řízení a výkonu jakéhokoli uloženého trestu.

Článek 8

ŽÁDOST A PODPŮRNÉ LISTINY

1.​ Žádost o předání bude písemná a bude doprovázena:

a) tak přesným popisem vyžadované osoby, jak je to možné, spolu s jakoukoli jinou informací, která by napomohla stanovit její totožnost, státní příslušnost a místo pobytu;

b) popisem každého trestného činu, pro který je o předání žádáno, a popisem jednání a opomenutí, kterých se osoba měla dopustit, pokud jde o každý z trestných činů, spolu s dobou a místem, kde k nim došlo; a

c) zněním ustanovení právních předpisů, pokud jsou, zakládajících trestný čin a uvedením trestu, který za něj může být uložen, a jakéhokoli časového omezení pro zahájení řízení nebo pro vykonání jakéhokoli trestu za tento trestný čin.

2.​ Pokud se žádost týká obviněné osoby, bude rovněž doprovázena kopií zatýkacího rozkazu vydaného soudem nebo jiným justičním orgánem dožadující smluvní strany a takovými důkazy, které by podle práva dožádané smluvní strany odůvodnily zahájení soudního řízení proti této osobě, pokud by byl trestný čin spáchán v pravomoci dožádané smluvní strany.

3.​ Pokud se žádost týká osoby již odsouzené, bude rovněž doprovázena:

a) kopií potvrzení o odsouzení či trestu a jakýmkoli souvisejícím rozsudkem; a

b) pokud byla tato osoba shledána vinnou, ale dosud jí nebyl uložen trest, prohlášením příslušného soudu v tomto smyslu a kopií zatýkacího rozkazu; nebo

c) pokud byl této osobě uložen trest, prohlášením uvádějícím, že trest je vykonatelný a kolik z trestu ještě zbývá vykonat.

Článek 9

OVĚŘENÍ

Písemnosti podporující žádost o předání budou připuštěny jako důkazy prokazující skutečnosti v nich obsažené, pokud jsou řádně ověřeny. Písemnosti jsou řádně ověřeny, pokud je zřejmé, že jsou:

a) podepsány nebo ověřeny soudcem, smírčím soudcem nebo úředníkem dožadující smluvní strany; a

b) opatřeny otiskem úředního razítka příslušného orgánu dožadující smluvní strany.

Článek 10

JAZYK PÍSEMNOSTÍ

1.​ Všechny písemnosti zasílané v souladu s touto Dohodou do Zvláštní administrativní oblasti Hongkong budou v nebo přeloženy do čínštiny či angličtiny.

2.​ Všechny písemnosti zasílané v souladu s touto Dohodou do České republiky budou v nebo přeloženy do češtiny či angličtiny.

3.​ Jakýkoli ověřený překlad písemností zasílaných na podporu žádosti o předání poskytnutý dožadující smluvní stranou bude připuštěn pro všechny účely v řízení o předání.

Článek 11

DODATKOVÉ INFORMACE

1.​ Pokud jsou informace sdělené dožadující smluvní stranou shledány nedostatečnými k tomu, aby umožnily dožádané smluvní straně v souladu s touto Dohodou rozhodnout, požádá tato druhá smluvní strana o nezbytné dodatkové informace. Dožádaná smluvní strana může stanovit lhůtu pro doručení těchto informací a může tuto lhůtu podle potřeby prodloužit.

2.​ Pokud je osoba, o jejíž předání je žádáno, ve vazbě a poskytnuté dodatkové informace nejsou v souladu s touto Dohodou dostatečné nebo nejsou doručeny ve stanovené době, může být tato osoba propuštěna. Takové propuštění nebrání dožadující smluvní straně podat novou žádost o předání této osoby.

Článek 12

PŘEDBĚŽNÁ VAZBA

1.​ V naléhavých případech může být vyžadovaná osoba podle uvážení dožádané smluvní strany a v souladu s jejím právem na žádost dožadující smluvní strany vzata do předběžné vazby. Dožádaná smluvní strana neprodleně informuje dožadující smluvní stranu o svém rozhodnutí o předběžné vazbě.

2.​ Žádost o předběžnou vazbu bude obsahovat vyjádření úmyslu požádat o předání vyžadované osoby, kopii zatýkacího rozkazu nebo odsuzujícího rozsudku proti této osobě nebo prohlášení o jejich existenci, informace týkající se totožnosti, státní příslušnosti a pravděpodobném místě pobytu, popis osoby, stručný popis trestného činu a okolností případu a prohlášení o trestu, který může být nebo byl uložen pro tento trestný čin a, přichází-li to v úvahu, kolik z tohoto trestu zbývá vykonat.

3.​ Žádost o předběžnou vazbu může být zasílána jakýmikoli prostředky umožňujícími písemný záznam prostřednictvím ústředních orgánů nebo prostřednictvím Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol).

4.​ Předběžná vazba vyžadované osoby bude ukončena po uplynutí šedesáti dnů ode dne zatčení, pokud žádost o předání a podpůrné listiny nebyly doručeny. Propuštění osoby podle tohoto odstavce nebrání zahájení či pokračování řízení o předání, jsou-li žádost o předání a podpůrné listiny doručeny následně.

Článek 13

SOUBĚŽNÉ ŽÁDOSTI

Pokud je o předání osoby žádáno souběžně jednou ze smluvních stran a státem, s nímž Česká republika nebo Zvláštní administrativní oblast Hongkong, bez ohledu na to, která z nich je o předání žádána, má smlouvy, dohody či ujednání pro předávání obviněných či odsouzených osob, dožádaná smluvní strana rozhodne s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně příslušných ustanovení v jakýchkoli smlouvách či dohodách platných mezi dožádanou smluvní stranou a dožadujícími stranami, poměrné závažnosti a místa spáchání trestných činů, příslušných dob podání žádostí, státní příslušnosti a obvyklého místa pobytu vyžadované osoby a možnosti následného předání jinému státu, a informuje druhou smluvní stranu o důvodech svého rozhodnutí.

Článek 14

ZASTUPOVÁNÍ A NÁKLADY

1.​ Dožádaná smluvní strana přijme všechna nezbytná opatření pro a ponese náklady jakýchkoli řízení vyvolaných žádostí o předání a bude i jinak zastupovat zájmy dožadující smluvní strany.

2.​ Pokud bude zjevné, že v důsledku žádosti o předání mohou vzniknout výjimečné náklady, budou smluvní strany konzultovat za účelem rozhodnutí, jakým způsobem budou tyto náklady uhrazeny.

3.​ Dožádaná smluvní strana ponese náklady vyvolané zatčením a vazbou osoby, o jejíž předání je žádáno, dokud tato osoba nebude předána. Dožadující smluvní strana ponese všechny následné náklady.

Článek 15

ZAŘÍZENÍ PŘEDÁNÍ

1.​ Dožádaná smluvní strana, jakmile bylo učiněno rozhodnutí o žádosti o předání, oznámí toto rozhodnutí dožadující smluvní straně.

2.​ Pokud má být osoba předána, bude tato osoba orgány dožádané smluvní strany dopravena na takové vhodné místo odjezdu v pravomoci této smluvní strany, které určí dožadující smluvní strana.

3.​ Za podmínek odstavce 4 tohoto článku vyzvedne dožadující smluvní strana osobu ve lhůtě stanovené dožádanou smluvní stranou, přičemž tato lhůta nebude kratší než 14 dní ode dne oznámení rozhodnutí dožadující smluvní straně podle odstavce 1, ledaže se obě smluvní strany dohodnou jinak, a není-li osoba v této lhůtě vyzvednuta, dožádaná smluvní strana může odmítnout tuto osobu předat pro týž trestný čin.

4.​ Pokud nepředvídané okolnosti smluvním stranám zabrání předat či převzít osobu, smluvní strany se vzájemně informují. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na novém datu pro předání a použije se ustanovení odstavce 3 tohoto článku.

Článek 16

PŘEDÁNÍ VĚCÍ

1.​ V rozsahu dovoleném právem dožádané smluvní strany, je-li vyhověno žádosti o předání osoby, dožádaná smluvní strana:

a) předá dožadující smluvní straně všechny věci, včetně finančních částek,

(i) které mohou sloužit jako důkaz trestného činu; nebo

(ii) které byly získány vyžadovanou osobou v důsledku trestného činu a jsou v držení této osoby nebo jsou objeveny následně;

b) může, podléhají-li předmětné věci v souvislosti s probíhajícím řízením v rámci pravomoci dožádané smluvní strany zabavení či propadnutí, si je dočasně ponechat nebo je předat za podmínky, že budou vráceny.

2.​ Ustanovení odstavce 1 není na újmu práv dožádané smluvní strany nebo jakékoli osoby odlišné od vyžadované osoby. Pokud taková práva jsou, budou věci na žádost bezplatně vráceny dožádané smluvní straně, jakmile to bude možné po skončení řízení.

3.​ Předmětné věci budou, požádá-li o to dožadující smluvní strana, předány této smluvní straně i v případě, že předání nemůže být provedeno, protože vyžadovaná osoba zemřela či uprchla.

Článek 17

SPECIALITA A DALŠÍ PŘEDÁNÍ

1.​ Osoba, která byla předána, nebude stíhána, odsouzena, vzata do vazby či podrobena jakémukoli jinému omezení osobní svobody dožadující smluvní stranou pro jakýkoli trestný čin spáchaný před jejím předáním kromě:

a) trestného činu či trestných činů, pro které bylo předání povoleno;

b) trestného činu, bez ohledu na jeho popis, založeného na v zásadě týchž skutečnostech, pro které bylo vydání povoleno, za předpokladu, že takový trestný čin je jedním z těch, pro které by podle této Dohody mohla být předána, a dále za předpokladu, že za takový trestný čin nelze uložit trest přísnější než byl trest za trestný čin, pro který byla předána;

c) jakéhokoli jiného trestného činu, pro který může být předání podle této Dohody povoleno a ohledně nějž je dožádaná smluvní strana požádána a udělí souhlas s tím, aby s osobou bylo vedeno řízení,

ledaže měla nejdříve možnost využít svého práva opustit smluvní stranu, jíž byla předána, a neučinila tak ve lhůtě čtyřiceti dnů nebo se dobrovolně vrátila poté, co ji opustila.

2.​ Osoba, která byla předána, nebude dále předána mimo pravomoc dožadující smluvní strany pro trestný čin spáchaný před jejím předáním, ledaže:

a) dožádaná smluvní strana souhlasí s takovým dalším předáním; nebo

b) měla nejdříve možnost využít svého práva opustit smluvní stranu, jíž byla předána, a neučinila tak ve lhůtě čtyřiceti dnů nebo se dobrovolně vrátila poté, co ji opustila.

3.​ Smluvní strana, o jejíž souhlas je žádáno podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a) tohoto článku, může vyžadovat předložení jakékoli listiny nebo prohlášení uvedeného v čl. 8 a jakéhokoli prohlášení učiněného k věci předanou osobou.

Článek 18

PRŮVOZ

V rozsahu umožněném jejím právem může být na písemnou žádost povolen průvoz smluvní stranou. Smluvní strana, kterou má být proveden průvoz, může požadovat informace uvedené v čl. 12 odst. 2.

Článek 19

VSTUP V PLATNOST A UKONČENÍ PLATNOSTI

1.​ Tato Dohoda vstoupí v platnost třicátým dnem po dni, kdy si smluvní strany písemně oznámily, že jejich příslušné požadavky pro vstup této Dohody v platnost byly splněny.

2.​ Ustanovení této Dohody se použijí na žádosti učiněné po jejím vstupu v platnost bez ohledu na dobu spáchání trestného činu či trestných činů uvedených v žádosti.

3.​ Každá ze smluvních stran může tuto Dohodu kdykoli vypovědět oznámením zaslaným druhé smluvní straně. Dohoda pozbude platnosti šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v dne roku ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílného výkladu je rozhodné anglické znění.

ZA ČESKOU REPUBLIKU:

ZA ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLAST ČÍNSKÉ LIDOVÉ
REPUBLIKY HONGKONG:


AGREEMENT BETWEEN

THE CZECH REPUBLIC

AND

THE HONG KONG

SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

ON SURRENDER OF PERSONS WANTED FOR

CRIMINAL PROCEEDINGS

The Czech Republic and the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China (hereinafter “the Hong Kong Special Administrative Region”) having been duly authorised by the Central People’s Government of the People’s Republic of China to conclude this Agreement (hereinafter “the Contracting Parties”);

Desiring to make provision for the reciprocal surrender of persons wanted for criminal proceedings;

Have agreed as follows:

Article 1

OBLIGATION TO SURRENDER

The Contracting Parties agree to surrender to each other, subject to the provisions laid down in this Agreement, any person who is found in the jurisdiction of the Requested Party and who is wanted by the Requesting Party for prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an offence described in Article 3.

Article 2

CENTRAL AUTHORITIES

(1) The Contracting Parties shall convey their requests for surrender and supporting documents through their Central Authorities.

(2) The Central Authority of the Hong Kong Special Administrative Region is the Secretary for Justice or his or her duly authorised officer. The Central Authority for the Czech Republic is the Ministry of Justice or a state authority authorised by the Ministry of Justice.

(3) The Central Authorities may communicate directly with each other for the purposes of this Agreement.

(4) Either Contracting Party may change its Central Authority in which case it shall notify the other of the change.

Article 3

OFFENCES

(1) Surrender shall be granted for an offence:

(a) which is punishable under the laws of both Contracting Parties by imprisonment or other form of detention for more than one year or a more severe penalty; and

(b) for which surrender is permitted by the laws of both Contracting Parties.

(2) Each Contracting Party shall provide to the other a list of the offences for which surrender may be granted under its law. Each Contracting Party shall provide such a list no later than the date on which it notifies the other Contracting Party under Article 19(1) that its requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. Each Contracting Party shall promptly inform the other of any subsequent changes to its list.

(3) Where surrender is requested for the purpose of carrying out a sentence, a further requirement shall be that in the case of a period of imprisonment or detention at least six months remain to be served.

(4) For the purposes of this Article, in determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Contracting Parties the acts or omissions constituting the conduct alleged against the person whose surrender is sought shall be taken into account without reference to the elements of the offence prescribed by the law of the Requesting Party.

(5) For the purposes of paragraph (1) of this Article, an offence shall be an offence according to the laws of both Contracting Parties if the conduct constituting the offence was an offence against the law of the Requesting Party at the time it was committed and an offence against the law of the Requested Party at the time the request for surrender is received.

(6) Where the surrender of a person is requested for the purpose of carrying out a sentence the Requested Party may refuse to surrender him if it appears that the conviction was obtained in his absence, unless he has the opportunity to have his case retried in his presence. In these circumstances, the person shall be considered as an accused person under this Agreement.

Article 4

SURRENDER OF NATIONALS

The Czech Republic reserves the right to refuse the surrender of its nationals. The Hong Kong Special Administrative Region reserves the right to refuse the surrender of nationals of the People’s Republic of China.

Article 5

DEATH PENALTY

If the offence for which surrender of a person is requested under this Agreement is punishable according to the law of the Requesting Party with the death penalty, and if in respect of such an offence the death penalty is not provided for by the law of the Requested Party or is not normally carried out, surrender may be refused unless the Requesting Party gives such assurances as the Requested Party considers sufficient that this penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out.

Article 6

BASIS FOR SURRENDER

A person shall be surrendered only if the evidence be found sufficient according to the law of the Requested Party either to justify the committal for trial of the person sought if the offence of which that person is accused had been committed in the territory of the Requested Party or to prove that the person sought is the person convicted by the courts of the Requesting Party.

Article 7

REFUSAL OR POSTPONEMENT OF SURRENDER

(1) A person shall not be surrendered if the Requested Party has substantial grounds for believing:

(a) that the offence of which that person is accused or was convicted is an offence of a political character;

(b) that the request for surrender (though purporting to be made on account of an offence for which surrender may be granted) is in fact made for the purpose of prosecution or punishment on account of race, religion, nationality, sex or political opinions; or

(c) that the person might, if returned, be prejudiced at that person’s trial or punished, detained or restricted in his personal liberty by reason of race, religion, nationality, sex or political opinions.

(2) Where a person has been finally acquitted, convicted or pardoned, or a prosecution is barred or his conviction has been set aside under the law of the Requesting or Requested Party for any offence set out in the request, he shall not be surrendered for that offence.

(3) Surrender may be refused if the Requested Party considers that:

(a) the offence is, having regard to all the circumstances, not sufficiently serious to warrant the surrender;

(b) by reason of the passage of time since the person is alleged to have committed the offence or to have become unlawfully at large, as the case may be, it would be unjust or oppressive to surrender him having regard to all the circumstances;

(c) the offence for which surrender is sought was committed within the jurisdiction of its courts;

(d) the surrender might place that Party in breach of its obligations under international treaties or agreements; or

(e) in the circumstances of the case, the surrender would be incompatible with humanitarian considerations in view of the age, health or other personal circumstances of the person sought.

(4) If the person sought is being proceeded against or is under punishment in the Requested Party for any offence other than that for which surrender is requested, surrender may be granted or deferred until the conclusion of the proceedings and the execution of any punishment imposed.

Article 8

THE REQUEST AND SUPPORTING DOCUMENTS

(1) A request for surrender shall be in writing and shall be accompanied by:

(a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish that person’s identity, nationality and location;

(b) a description of each offence for which surrender is sought, and a description of the acts and omissions which are alleged against the person in respect of each offence together with the time and place they occurred; and

(c) the text of the legal provisions, if any, creating the offence, and a statement of the punishment which can be imposed therefor and any time limit on the institution of proceedings, or on the execution of any punishment for that offence.

(2) If the request relates to an accused person it shall also be accompanied by a copy of the warrant of arrest issued by a court or other judicial authority of the Requesting Party and by such evidence as, according to the law of the Requested Party, would justify the committal of the person for trial if the offence had been committed within the jurisdiction of the Requested Party.

(3) If the request relates to a person already convicted or sentenced, it shall also be accompanied by:

(a) a copy of the certificate of the conviction or sentence, and any relevant judgment; and

(b) if the person was convicted but not sentenced, a statement to that effect by the appropriate court and a copy of the warrant of arrest; or

(c) if the person was sentenced, a statement indicating that the sentence is enforceable and how much of the sentence has still to be served.

Article 9

AUTHENTICATION

Documents supporting a request for surrender shall be admitted in evidence as proof of the facts contained therein if duly authenticated. Documents are duly authenticated if they appear to be:

(a) signed or certified by a judge, magistrate or an official of the Requesting Party; and

(b) sealed with the official seal of a competent authority of the Requesting Party.

Article 10

LANGUAGE OF DOCUMENTATION

(1) All documents submitted in accordance with this Agreement to the Hong Kong Special Administrative Region shall be in, or translated into, Chinese or English.

(2) All documents submitted in accordance with this Agreement to the Czech Republic shall be in, or translated into, Czech or English.

(3) Any authenticated translation of documents submitted in support of a request for surrender provided by the Requesting Party shall be admitted for all purposes in proceedings for surrender.

Article 11

ADDITIONAL INFORMATION

(1) If the information communicated by the Requesting Party is found to be insufficient to allow the Requested Party to make a decision in pursuance of this Agreement, the latter Party shall request the necessary supplementary information. The Requested Party may fix a time limit for receipt of this information and may extend the time limit as necessary.

(2) If the person whose surrender is sought is under arrest and the additional information furnished is not sufficient in accordance with this Agreement or is not received within the time specified, the person may be discharged. Such discharge shall not preclude the Requesting Party from making a fresh request for the surrender of the person.

Article 12

PROVISIONAL ARREST

(1) In urgent cases the person sought may, at the discretion of the Requested Party and in accordance with its law, be provisionally arrested on the application of the Requesting Party. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of its decision on provisional arrest.

(2) The application for provisional arrest shall contain an indication of intention to request the surrender of the person sought, a copy of a warrant of arrest or of a judgment of conviction against that person or a statement of their existence, information concerning identity, nationality and probable location, a description of the person, a brief description of the offence and the facts of the case and a statement of the sentence that can be or has been imposed for the offence and, where applicable, how much of that sentence remains to be served.

(3) An application for provisional arrest may be transmitted by any means affording a record in writing through the Central Authorities or through the International Criminal Police Organisation (Interpol).

(4) The provisional arrest of the person sought shall be terminated upon the expiration of sixty days from the date of arrest if the request for surrender and supporting documents have not been received. The release of a person pursuant to this paragraph shall not prevent the institution or continuation of surrender proceedings if the request and the supporting documents are received subsequently.

Article 13

CONCURRENT REQUESTS

If the surrender of a person is requested concurrently by one of the Contracting Parties and a State with whom the Czech Republic or the Hong Kong Special Administrative Region, whichever is being requested, has treaties, agreements or arrangements for the surrender of accused and convicted persons, the Requested Party shall make its decision having regard to all the circumstances including the provisions in this regard in any treaties or agreements in force between the Requested Party and the Requesting Parties, the relative seriousness and place of commission of the offences, the respective dates of the requests, the nationality and ordinary place of residence of the person sought and the possibility of subsequent surrender to another state, and furnish the other Contracting Party with information justifying its decision.

Article 14

REPRESENTATION AND COSTS

(1) The Requested Party shall make all necessary arrangements for and meet the costs of any proceedings arising out of a request for surrender and shall otherwise represent the interests of the Requesting Party.

(2) If it becomes apparent that exceptional expenses may be incurred as a result of a request for surrender the Contracting Parties shall consult with a view to deciding how these expenses will be met.

(3) The Requested Party shall bear the expenses arising out of the arrest and detention of the person whose surrender is sought until that person is surrendered. The Requesting Party shall bear all subsequent expenses.

Article 15

ARRANGEMENTS FOR SURRENDER

(1) The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for surrender has been made, communicate that decision to the Requesting Party.

(2) When a person is to be surrendered, that person shall be sent by the authorities of the Requested Party to such convenient place of departure within that Party’s jurisdiction as the Requesting Party shall indicate.

(3) Subject to the provisions of paragraph (4) of this Article, the Requesting Party shall remove the person within the period specified by the Requested Party, which period shall be no less than 14 days from the date of communication of the decision to the Requesting Party according to paragraph (1), unless both Contracting Parties agree otherwise, and if the person is not removed within that period the Requested Party may refuse to surrender that person for the same offence.

(4) If unforeseen circumstances prevent the Contracting Parties from surrendering or taking over a person the Parties shall inform each other. In that case, the Contracting Parties shall agree a new date for surrender and the provisions of paragraph (3) of this Article shall apply.

Article 16

SURRENDER OF PROPERTY

(1) To the extent permitted under the law of the Requested Party, when a request for surrender of a person is granted, the Requested Party:

(a) shall hand over to the Requesting Party all articles, including sums of money,

(i) which may serve as proof of the offence; or

(ii) which have been acquired by the person sought as a result of the offence and are in that person’s possession or are discovered subsequently;

(b) may, if the articles in question are liable to seizure or confiscation within the jurisdiction of the Requested Party in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition they are returned.

(2) The provisions of paragraph (1) shall not prejudice the rights of the Requested Party or of any person other than the person sought. When such rights exist the articles shall on request be returned to the Requested Party without charge as soon as practicable after the end of the proceedings.

(3) The articles in question shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered to that Party even if the surrender cannot be carried out due to the death or escape of the person sought.

Article 17

SPECIALTY AND RESURRENDER

(1) A person who has been surrendered shall not be proceeded against, sentenced, detained or subjected to any other restriction of personal liberty by the Requesting Party for any offence committed prior to his surrender other than:

(a) the offence or offences in respect of which his surrender was granted;

(b) an offence, however described, based on substantially the same facts in respect of which his surrender was granted, provided such offence is one for which he could be surrendered under this Agreement, and provided further such offence is punishable by a penalty no more severe than the penalty for the offence for which he was surrendered;

(c) any other offence for which surrender may be granted under this Agreement and in respect of which the Requested Party is asked for, and gives, consent to the person being dealt with,

unless he has first had an opportunity to exercise his right to leave the Contracting Party to which he has been surrendered and he has not done so within forty days or has voluntarily returned to it having left it.

(2) A person who has been surrendered shall not be re-surrendered outside the jurisdiction of the Requesting Party for an offence committed prior to his surrender unless:

(a) the Requested Party consents to such re-surrender; or

(b) he has first had an opportunity to exercise his right to leave the Contracting Party to which he has been surrendered and has not done so within forty days or has voluntarily returned to it having left it.

(3) A Contracting Party whose consent is requested under paragraphs (1)(c) or (2)(a) of this Article may require the submission of any document or statement referred to in Article 8, and any statement made by the surrendered person on the matter.

Article 18

TRANSIT

To the extent permitted by its law, transit through a Contracting Party may be granted on a request in writing. The Contracting Party through which transit will occur may request the information referred to in paragraph (2) of Article 12.

Article 19

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

(1) This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that their respective requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

(2) The provisions of this Agreement shall apply to requests made after its entry into force regardless of the date of the commission of the offence or offences set out in the request.

(3) Either of the Contracting Parties may terminate this Agreement at any time by giving notice to the other Contracting Party. The Agreement shall cease to have effect six months after the receipt of notice to terminate.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at , this day of

Two thousand and , in two originals, in the Czech, Chinese and English languages, each text being equally authentic. In case of divergence of interpretation the English text shall prevail.

FOR THE CZECH REPUBLIC:

FOR THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA: