ZÁKON

ze dne ………2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL

A RODNÝCH ČÍSEL

Hlava I

Evidence obyvatel

§ 1

Evidence obyvatel obsahuje údaje o

a) státních občanech České republiky1) (dále jen “občan”),

b) cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,2)

c) osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)

§ 2

Výkon státní správy

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a) Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo”),

b) okresní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen “okresní úřad”),

c) obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň obvodní a místní úřady městských částí, pokud tak stanoví statut, a na území vojenských újezdů újezdní úřady,4) (dále jen “ohlašovna”).

Informační systém evidence obyvatel

§ 3

(1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému, jehož správcem5) je ministerstvo.

(2) V informačním systému se vedou o občanech tyto údaje

a) jméno, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) obec a okres narození a u občana, který se narodil v cizině pouze stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst.1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

j) zákaz pobytu a doba jeho trvání,

k) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nemá rodné číslo, vede se datum narození,

l) rodinný stav, datum a místo jeho změny,

m) rodné číslo manžela, nebo jméno a příjmení manžela, je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,

n) rodné číslo dítěte,

o) osvojení dítěte /§ 7 písm. b)/,

p) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

r) datum, místo a okres úmrtí a u občana, který zemřel v cizině pouze stát úmrtí.

(3) V informačním systému se vedou o cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,2) a o osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3) tyto údaje

a) jméno, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví a jeho změna,

d) místo a stát narození,

e) rodné číslo,

f) státní občanství,

g) druh a adresa místa pobytu,

h) číslo a platnost povolení k pobytu,

i) počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,

j) zákaz pobytu a doba jeho trvání,

k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno a příjmení manžela, rodné číslo nebo datum narození,

l) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 6),

m) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, pouze stát úmrtí.

(4) Ministerstvo zavádí do informačního systému údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem.6)

§ 4

Okresní úřad je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Okresní úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, cizincích s povolením pobytu na území České republiky2) a osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky3) (dále jen “obyvatel”), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt v územním obvodu příslušného okresního úřadu. Okresní úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může okresní úřad využívat jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.

§ 5

Obec je zpracovatelem5) údajů vedených v informačním systému pro ministerstvo, a to v rozsahu údajů předávaných obcí nebo ohlašovnou podle § 6 a 7. Obec je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2), 3) povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu, a to v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3, s výjimkou údaje v § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může obec využívat jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti.

Zdroje informačního systému

§ 6

Na okresní úřad, v jehož územním obvodu působí, předává bez zbytečného odkladu údaje

a) obecní úřad pověřený vedením matrik (dále jen “matriční úřad”) z matriky, kterou vede (dále jen “matrika”) 7) v rozsahu

1. jméno, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. datum a místo narození,

4. datum a místo uzavření manželství, jméno a příjmení manžela a jeho rodné číslo nebo datum narození, datum rozvodu a datum prohlášení manželství za neplatné,

5. změna jména a příjmení,

6. změna pohlaví,

7. rodné číslo otce a matky, pokud není, datum narození,

8. datum a místo úmrtí,

s výjimkou údajů o obyvatelích podle § 7 písm. b) a c);

b) soud prvního stupně, a to pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a o prohlášení za mrtvého bez odůvodnění těchto rozhodnutí;

c) útvar Policie České republiky (dále jen “policie”), a to jím vydaná povolení k pobytu cizinci nebo udělení azylu na území České republiky; 2), 3)

d) ohlašovna o změně místa trvalého pobytu hlášeného občanem;

e) obecní úřad místa trvalého pobytu obyvatele z rozhodnutí soudu o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání.

§ 7

Na ministerstvo předává bez zbytečného odkladu údaje

a) okresní úřad v rozsahu údajů předaných mu podle § 6 a dále údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož územním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;

b) matriční úřad z matriky v případě osvojení dítěte nebo zrušení osvojení dítěte v rozsahu

1. jméno, příjmení dítěte,

2. rodné číslo,

3. datum a místo narození,

4. rodné číslo osvojitelů;

c) Magistrát města Brna z matriky občanů, kteří se narodili, uzavřeli manželství a zemřeli v cizině (dále jen “zvláštní matrika “)8) v rozsahu

1. jméno, příjmení, rodné příjmení,

2. rodné číslo,

3. datum a místo narození,

4. datum a místo uzavření manželství, jméno a příjmení manžela a jeho rodné číslo nebo datum narození,

5. rodné číslo otce a matky, pokud toto číslo není, datum narození,

6. datum a místo úmrtí;

d) obec při úředních změnách názvu obce, městských částí, ulic a čísel popisných.

§ 8

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému

(1) Ministerstvo, okresní úřady a obce poskytují údaje z informačního systému, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis, a to v rozsahu tímto zvláštním právním předpisem vymezeném nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Ministerstvo a okresní úřady poskytují údaje z informačního systému též podle § 22.

(2) Subjekty, které získávají osobní údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,

a) nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,

b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

(3) Obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti poskytuje ministerstvo, okresní úřad nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě s výjimkou údaje uvedeného v § 3 odst. 2 písm. o), který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let. V žádosti obyvatel uvede

a) jméno, příjmení,

b) rodné číslo,

c) číslo občanského průkazu nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince,

d) adresu místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu obyvatele uvedeného v § 1 písm. b ) a c).

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem.9) Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel předloží občanský průkaz nebo průkaz k povolení pobytu pro cizince a podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

(4) Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavce 3, žádá o poskytnutí údajů podle odstavce 3 jejich zákonný zástupce.

(5) Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

(6) O poskytnutí údajů podle odstavců 3, 4 a 5 se provede v informačním systému záznam o datu a hodině výdeje.

§ 9

Uchovávání a archivování

(1) Po úmrtí obyvatele nebo prohlášení osoby za mrtvou se údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky uchovávají po dobu 50 let.

(2) Při archivování dokumentace související s vedením informačního systému se postupuje podle zvláštního právního předpisu.10)

Hlava II

Trvalý pobyt obyvatel

§ 10

(1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu11) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je podle zvláštního právního předpisu12) určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

(2) Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odstavci 1 ani k vlastníkovi nemovitosti.

(3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

(4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil, nebo sídlo zvláštní matriky v případě, že se narodil v cizině.

(5) Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen (§ 12), je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

(6) Při ohlášení změny místa trvalého pobytu podle odstavce 5 je občan povinen

a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen „přihlašovací tiskopis“), který obsahuje údaje o

1. jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;

b) předložit občanský průkaz, u něhož není oddělena jeho vyznačená část13) v důsledku změny místa trvalého pobytu;

c) doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1, nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona.14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

(7) Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část13) občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Ohlašovna je povinna bezodkladně nahlásit číslo potvrzení o změně místa trvalého pobytu okresnímu úřadu, který občanský průkaz vydal. Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny.

(8) Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

(9) Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, stejně jako za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odstavců 5 a 6.

(10) Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.9)

(11) Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

§ 11

Hlášení pobytu cizince s povolením k pobytu na území České republiky2) anebo osoby, které byl udělen azyl na území České republiky,3) je upraveno zvláštními právními předpisy.

§ 12

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, anebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c), zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části (např. bytu nebo obytné místnosti), jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt.

(2) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

Hlava III

Rodná čísla

§ 13

(1) Rodné číslo je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v témže kalendářním dnu.

(2) Rodná čísla přidělená obyvatelům narozeným před 1. lednem 1954 jsou devítimístná s třímístnou koncovkou.

(3) Totéž rodné číslo nesmí být přiděleno více obyvatelům.

(4) Ministerstvo vede na prostředcích výpočetní techniky pro účely tvorby, určování, přidělování, prokazování, ověřování a změn rodných čísel registr rodných čísel (dále jen “registr”). Registr obsahuje rodná čísla přidělená podle tohoto zákona i podle předchozích právních předpisů.

(5) Registr je součástí informačního systému.

§ 14

Výdejové místo rodného čísla

Ministerstvo poskytuje rodná čísla výdejovému místu rodných čísel (dále jen “výdejové místo”), kterým je

a) matriční úřad, který přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným na území České republiky,

b) zvláštní matrika, která přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí, s výjimkou případů, kdy došlo k matriční události před 1. lednem 1950, a pokud tato událost byla zapsaná podle právních předpisů platných v době provedení zápisu do matriční knihy, kterou nyní vede matriční úřad na území České republiky,

c) policie, která přiděluje rodná čísla obyvatelům, kteří nejsou občany a kteří požádali o pobyt podle zvláštních právních předpisů, 2), 3) nebo

d) ministerstvo, které přiděluje rodná čísla obyvatelům narozeným před 1. lednem 1969.

§ 15

Doklad o rodném čísle

Dokladem o přiděleném rodném čísle je

a) rodný list, na němž je rodné číslo obyvatele uvedené, nebo samostatný doklad o rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem,

b) občanský průkaz,

c) cestovní doklad, pokud je v něm rodné číslo uvedeno, nebo

d) průkaz o povolení k pobytu pro cizince.

§ 16

Přidělení rodného čísla

Rodné číslo přidělí výdejové místo

a) fyzické osobě při narození nebo nezrušitelném osvojení,

b) občanu, který dosud rodné číslo neměl,

c) cizinci, který žádá o povolení k pobytu na území České republiky, nebo

d) osobě, která žádá o udělení azylu na území České republiky.

§ 17

Změna rodného čísla

(1) Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla.

(2) Změna rodného čísla se provede v případě, kdy

a) totožné rodné číslo bylo přiděleno dvěma nebo více obyvatelům,

b) bylo přiděleno chybné rodné číslo,

c) se provádí nezrušitelné osvojení, nebo

d) došlo ke změně pohlaví.

(3) ​ Změnu rodného čísla provádí výdejové místo, které přidělilo původní rodné číslo, a to na základě nového nebo opraveného rodného listu. Změny rodných čísel přidělených před účinností tohoto zákona zajišťuje obdobným způsobem ministerstvo.

Hlava IV

Společná, přechodná a zmocňovací ustanovení

§ 18

Vztah ke správnímu řádu

Na řízení, v němž se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech obyvatel, se vztahuje správní řád. Vyhovuje-li se podle tohoto zákona podání žadatele v plném rozsahu, nevydává se rozhodnutí o správním řízení.

§ 19

Povinnost zachovávat mlčenlivost

(1) ​ Zaměstnanci ministerstva, okresních úřadů, ohlašoven a obcí, a zaměstnanci a příslušníci policie jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při provádění tohoto zákona nebo v přímé souvislosti s ním. Tato povinnost trvá i po skončení pracovněprávního nebo služebního poměru.

(2) ​ Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zproštěny osoby uvedené v odstavci 1 pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, anebo ve veřejném zájmu vedoucím zaměstnancem, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních právních předpisů15) nebo podle § 22.

§ 20

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu občanem, který předloží platný občanský průkaz vydaný do 30. dubna 1993, ohlašovna oddělí pravý dolní roh předních desek a u občanského průkazu vydaného po 30. dubnu 1993, který neobsahuje strojově čitelné údaje, ohlašovna oddělí pravý dolní roh. Pro další postup platí ustanovení § 10 přiměřeně.

§ 21

(1) Trvalý pobyt občana vedený dosud v evidenci pobytu občanů se ke dni účinnosti tohoto zákona považuje za místo trvalého pobytu podle tohoto zákona.

(2) U občana, který nemá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona veden trvalý pobyt v evidenci pobytu občanů, se postupuje podle § 10 odst. 3 obdobně.

§ 22

Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení

a zaměstnanosti

(1) Ministerstvo a okresní úřady poskytují z informačního systému do 31. prosince 2001 na dožádání

a) orgánům sociálního zabezpečení16) údaje potřebné pro

1. výběr a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

2. provádění důchodového pojištění (zabezpečení) a nemocenského pojištění (péče);

b) orgánům rozhodujícím o dávkách státní sociální podpory a orgánům provádějícím kontrolní činnost17) údaje potřebné pro provádění státní sociální podpory;

c) orgánům sociální péče a obcím18) údaje potřebné pro poskytování dávek nebo služeb sociální péče;

d) úřadům práce19) údaje potřebné pro plnění úkolů při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti.

(2) Údaje z informačního systému podle odstavce 1 se poskytují elektronickou formou.

(3) Povinnosti podle § 8 odst. 2 platí i pro orgány a obce uvedené v odstavci 1.

§ 23

Pracovněprávní vztahy

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají činnosti v oblasti hlášení a evidence pobytu občanů, přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona z policie na okresní úřady, v jejichž územním obvodu mají tito zaměstnanci pracoviště.

§ 24

(1) Příslušné útvary policie, které vedly evidence občanů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny předat tyto evidence příslušným okresním úřadům nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Obecní úřady předají ohlašovnám spisovou dokumentaci související s přihlašováním pobytu občanů nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Orgány, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona vykonávaly státní správu v oblasti rodných čísel, převedou příslušnou spisovou dokumentaci ministerstvu nejpozději do 30. června 2003.

§ 25

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) vzory tiskopisů “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”, “Doklad o rodném čísle”, “Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému” a “Potvrzení o změně místa trvalého pobytu”,

b) technický způsob předávání rodných čísel na výdejová místa, přidělování rodných čísel výdejovým místem,

c) technický způsob poskytnutí údajů z informačního systému.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

§ 26

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

V § 6 odst. 4 písm. p) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 134/1997 Sb., se slova “České správě sociálního zabezpečení” nahrazují slovy “Ministerstvu vnitra”.

Část třetí

ZMĚNA zákona o správních poplatcích

§ 27

Změna zákona o správních poplatcích

Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:

V položce 2 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d) ohlášení změny místa trvalého pobytu Kč 50,-“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.

2. Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

3. Zákon č. 128/1989 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 29

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. Ustanovení § 1 písm. b) a c), § 3 odst. 3, § 6 písm. c), § 13 až 17, § 25 písm. b), § 26 a § 28 body 2 a 3 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.