P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

5. funkční období

246.

USNESENÍ SENÁTU

z 8. schůze dne 30. listopadu 2005

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /senátní tisk č. 177/

Senát

I.​ vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II.​ pověřuje senátora Jiřího Pospíšila a senátora Milana Balabána jako jeho náhradníka odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu

Rostislav Slavotínek v. r.

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení č. 246

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1. Za část třetí (čl. III) vložit novou část čtvrtou (čl. IV) tohoto znění:

„ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění celní zákon

Čl. IV

V čl. IV bodu 2 zákona č. 187/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., se slova „1. ledna 2006“ nahrazují slovy „nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.“.

Dosavadní část čtvrtou označit jako část pátou. Dosavadní čl. IV označit jako čl. V.

2. V čl. V (dosavadním čl. IV) vypustit slovo „druhého“.