P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

30. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

ze 7. schůze, konané dne 10. května 2007

k Závěrečným doporučením Výboru pro práva dítěte - ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování děti do ozbrojených konfliktů (senátní tisk č. 32)

Po odůvodnění zástupkyně předkladatele, ministryně vlády ČR MUDr. Džamily Stehlíkové, zpravodajské zprávě senátorky Aleny Palečkové a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR vzít na vědomí Závěrečná doporučení Výboru pro práva dítěte – ke Zprávě České republiky o plnění Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů.

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 32 na schůzi Senátu senátorku Alenu Palečkovou.

Milan Š t ě c h v. r.  

místopředseda výboru


Alena P a l e č k o v á v. r. Božena S e k a n i n o v á v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru