PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

253.USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 25. schůze, konané dne 17. dubna 2008

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky

k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky

a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic,

podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze

(senátní tisk č. 185)

Po úvodním slově zástupce předkladatele, Ing. Jana Málka, náměstka ministra financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Jana Nádvorníka a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s ratifikaci Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 22. ledna 2008 v Praze;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jana Nádvorníka;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Ivan Adamec v.r.

předseda výboru

senátor Jan Nádvorník v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru