8. funkční období

326

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(Navazuje na sněmovní tisk č. 521

z 6. volebního období PS PČR)

Lhůta pro projednání Senátem

uplyne 2. května 2012

2012


ZÁKON

ze dne …………… 2012,

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 57 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., zákona č. 367/2000 Sb. a zákona č. 56/2006 Sb., se v odstavci 1 věta druhá nahrazuje větou „To neplatí ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží, než nutné k provedení opravy nebo údržby.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.