SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

81. USNESENÍ

z 8. schůze, konané dne 25. dubna 2013

k návrhu zákona o Květnovém povstání českého lidu

(senátní tisk č. 84)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Marcela Chládka, po odůvodnění návrhu zákona senátorem Miroslavem Nenutilem, zástupcem navrhovatelů, zpravodajské zprávě senátora Václava Homolky a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 84 na schůzi Senátu Parlamentu ČR

senátora Václava Homolku.

PhDr. Marcel Chládek, MBA v. r.

předseda výboru

PaedDr. Václav Homolka v. r.

zpravodaj výboru

Ing. Zdeněk Berka v. r.

ověřovatel výboru