SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

83. USNESENÍ

z 12. schůze, konané dne 22. ledna 2020

k žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)

(senátní tisk č. 166)

Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, po odůvodnění Ing. Vratislavem Mynářem, vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, po zpravodajské zprávě místopředsedy výboru senátora Pavla Štohla, po vystoupení prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., a po rozpravě

I.

p r o j e d n a l

senátní tisk č. 166, seznámil se s doklady a listinami, které ověřují splnění zákonných podmínek pro účely nominačního procesu v souladu s § 140 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu;

II.

k o n s t a t u j e,

že navrhovaný kandidát splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce soudce Ústavního soudu;

III.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky vyslovit souhlas se jmenováním prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., soudcem Ústavního soudu;

IV.

u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 166 na schůzi Senátu Parlamentu České republiky senátora Pavla Štohla;

V.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Pavel Štohl v. r. Jaromíra Vítková v. r.

zpravodaj výboru ověřovatelka výboru