PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

55. USNESENÍ

Ústavně-právního výboru

z 23. schůze, konané dne 4. listopadu 2009

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(senátní tisk č. 177)

Po úvodním slově Marka Görgese, 1. náměstka ministryně spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Miroslava Antla a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Jaroslav Kubera, v. r.

předseda výboru

Miroslav Antl, v. r.

zpravodaj výboru

Jiřina Rippelová, v. r.

ověřovatel výboru