SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

130. USNESENÍ

z 20. schůze, konané dne 5. prosince 2017

k pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2018

Organizační výbor

1.​ schvaluje návrh Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2018 ve znění přílohy usnesení Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu č. 145 ze dne
8. listopadu 2017;

2.​ schvaluje návrh usnesení Senátu, který je přílohou tohoto usnesení;

3.​ pověřuje senátora Jan Hajdu, aby tento návrh na schůzi Senátu přednesl a odůvodnil.

Milan Štěch v.r.

předseda Senátu

Miloš Vystrčil v.r

ověřovatel Organizačního výboru


SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

….

USNESENÍ SENÁTU

z 11. schůze, konané dne . prosince 2017

k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2018 /senátní tisk č. …/

Senát

schvaluje k provedení § 22 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018, která jsou přílohou tohoto usnesení, a to s účinností od 1. ledna 2018.

předseda Senátu

ověřovatel Senátu


Příloha k usnesení Senátu č. …….

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

senátorských klubů

NA ROK 2 0 1 8

I.​ Měsíční výše příspěvku

Měsíční výše příspěvku činí součet příspěvku pro senátorský klub stanovený pevnou částkou ve výši 31 850 Kč a příspěvku na každého člena klubu stanovený ve výši 6 615 Kč.

II.​ Podmínky poskytování příspěvku

1.​ Senátorským klubům nárok na příspěvek vzniká dnem ustavení senátorského klubu v souladu s §§ 20 a 21 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. (Při vzniku, ustavení, zániku nebo ukončení činnosti senátorského klubu v průběhu měsíce náleží alikvotní část z měsíčního příspěvku).

2.​ Při změně počtu členů senátorského klubu se výše příspěvku mění ke dni této změny.

III.​ Zásady pro čerpání příspěvku

1.​ Kancelář Senátu zřizuje pro jednotlivé senátorské kluby u České národní banky běžné účty a poukazuje na ně měsíčně do 10. dne v měsíci ze svého běžného účtu částky určené Senátem jako příspěvky na úhradu nákladů senátorských klubů1 (dále jen „příspěvky“).

2.​ Senátorské kluby nemají právní subjektivitu. Předseda senátorského klubu určí osobu, odpovědnou za hospodaření senátorského klubu, za vedení pokladní služby a za vedení účetnictví.

3.​ Senátorské kluby jsou oprávněny, podle § 22 odst. 1 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, používat ke své činnosti místnosti v prostorách Senátu, včetně potřebných technických prostředků.

4.​ Senátorský klub hradí z příspěvků náklady spojené s činností senátorského klubu, jako jsou např.: výdaje za nakoupený spotřební materiál, drobné hmotné předměty do výše 40.000,- Kč/ks, výdaje za pohoštění při pracovních jednáních klubů, výdaje za činnost pracovníků senátorských klubů, za odborná stanoviska a posudky expertů apod.

5.​ Pokud si senátorský klub pronajme prostory k jednání mimo Senát, hradí z těchto příspěvků veškeré náklady s tím spojené.

6.​ Z příspěvků je možné hradit i služební zahraniční cesty členů klubů, přičemž devizové zajištění lze uskutečnit prostřednictvím Kanceláře Senátu, a to na základě písemného sdělení předsedy senátorského klubu.

IV. Zajištění administrativní, technické a organizační služby pro činnost senátorských klubů

1.​ Administrativní, technické a organizační služby pro činnost senátorských klubů (dále jen činnost) jsou zajišťovány buď prostřednictvím politické strany nebo fyzickou osobou pověřenou předsedou senátorského klubu. Kancelář Senátu vezme na základě sdělení předsedy senátorského klubu na vědomí, jaký způsob byl zvolen.

2.​ Výdaje za tuto činnost hradí senátorský klub. Jedná se buď o refundaci odměny politické straně nebo uhrazení faktury pověřené osobě.

3.​ 

4.​ Pokud bude činnost vykonávána prostřednictvím politické strany, politická strana na základě písemné dohody stanoví svému zaměstnanci rozsah prací požadovaných senátorským klubem zastoupeným předsedou klubu. Odměna za činnost je vyplácena zaměstnanci politickou stranou.

5.​ Pokud bude činnost vykonávána samostatnými fyzickými osobami, předloží tyto předsedovi senátorského klubu živnostenské oprávnění v oblasti požadovaných prací. S rozsahem požadovaných prací a výší odměny seznámí fyzickou osobu předseda senátorského klubu. Činnost bude vykonávána podle ústních pokynů předsedy, místopředsedy nebo dalších pověřených členů klubu. Odměna za činnost bude senátorským klubem vyplácena na základě faktury, kterou vystaví fyzická osoba po uplynutí kalendářního měsíce. Předseda klubu na faktuře potvrdí správnost provedených úkolů, Kancelář Senátu zkontroluje správnost fakturace po skončení kalendářního roku.

V. Účetnictví

1.​ Peněžní průběh hospodaření klubu sleduje senátorský klub v peněžním deníku, do kterého se zapisují v časovém uspořádání všechny peněžní prostředky přijaté a vydané v hotovosti nebo připsané či odepsané na běžném účtu. Kromě toho deník obsahuje údaje o přijaté záloze na provoz, o výdajích, a to v členění podle položkové skladby výdajů. Musí nést označení Kancelář Senátu a příslušného senátorského klubu.

2.​ Originál uzavřeného peněžního deníku je vyúčtováním peněžního hospodaření senátorského klubu.

3.​ Peněžní deník se uzavře k poslednímu dni účetního období (k datu 31.12.) nebo ke dni ukončení činnosti klubu.

4.​ Senátorský klub předá Kanceláři Senátu kopii peněžního deníku za první kalendářní pololetí opatřenou názvem senátorského klubu, podpisem předsedy senátorského klubu a pracovníka, který vede účetnictví a originál peněžního deníku opatřený názvem senátorského klubu se všemi příslušnými doklady po ukončení kalendářního roku, a to do 5 dní po lhůtě stanovené pro uzávěrku peněžního deníku; na poslední straně těchto prvopisů se uvede datum uzávěrky, podpis předsedy senátorského klubu a pracovníka, který vede účetnictví.

5.​ Fotokopie peněžního deníku zůstane v senátorském klubu. Doklady, podle kterých bylo v peněžním deníku účtováno, se v Kanceláři Senátu po formálním přezkoušení označí způsobem zamezujícím jejich zneužití a uloží se v účetním archivu Kanceláře Senátu. Za věcnou správnost účetního dokladu odpovídají pracovníci senátorského klubu pověřeni předsedou klubu či jinou zmocněnou osobou.

6.​ Jako doklad o příjmu materiálu slouží dodací listy, faktury, přepravní doklady, stvrzenky při nákupu za hotové, příjemka vyhotovená útvarem, který je pověřen hospodařením s materiálem.

7.​ Drobné hmotné předměty (předměty s dobou užití delší než jeden rok) nakoupené nebo jinak pořízené z prostředků senátorského klubu budou po pořízení dány k evidenci Kanceláři Senátu.

8.​ Na konci kalendářního roku nebo při ukončení činnosti senátorského klubu předá senátorský klub Kanceláři Senátu seznam drobných hmotných předmětů, které navrhuje vyřadit z majetkové evidence.

9.​ V závěru kalendářního roku se v bankovním styku postupuje podle dispozic České národní banky pro daný kalendářní rok. Uvedené podmínky sdělí Kancelář Senátu senátorským klubům nejpozději do 18. 12. běžného roku. Nevyčerpaný zůstatek příspěvku určeného k úhradě nákladů senátorského klubu musí být vrácen Kanceláři Senátu k 31. 12. běžného roku na její provozní výdajový účet.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Pravidla jsou účinná od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.

1 § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu