SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

39. USNESENÍ

z 9. schůze, konané dne 10. června 2015

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 77

Po úvodním slově poslankyně Mgr. Marie Benešové, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesla senátorka Eliška Wagnerová, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Elišku Wagnerovou;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Eliška Wagnerová v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Jiří Burian v.r.

ověřovatel výboru

Příloha k usnesení č. 39 z 9. schůze ÚPV ze dne 10. 6. 2015

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 77

1.​ V čl. I vypustit bod 7 a následující body přečíslovat.

2.​ V čl. III bod 21 upravit takto:

„21. V § 58 odstavec 2 zní:

„(2) Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení vymáhané pohledávky, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky postupně

a)​ přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění,

b)​ přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c)​ prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d)​ prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).“.“