SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

211. USNESENÍ

z 26. schůze konané dne 27. června 2018

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót

Senátní tisk č. 281

Po úvodním slově zástupce navrhovatele Ondřeje Landy, náměstka ministryně financí České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Petra Holečka, kterou přednesl senátor Leopold Sulovský a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR  dát souhlas k ratifikaci dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Holečka;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jaromíra Strnada, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jaromír Strnad v.r.

předseda výboru

senátor Leopold Sulovský v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zástupce zpravodaje výboru ověřovatel výboru