SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

118. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 19. září 2017

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

Senátní tisk č. N 055/11

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Vznik Evropského obranného fondu

Senátní tisk č. K 056/11

Po úvodní informaci Tomáše Kuchty, náměstka ministra obrany, zpravodajské zprávě senátora Luďka Jeništy a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

k

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU;

​ sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu

doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se k

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU;

​ sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu,

vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Luďka Jeništu;


IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Luděk Jeništa v.r.

zpravodaj výboru

Tomáš Grulich v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 118 ze 14. schůze VEU

19. 9. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Vznik Evropského obranného fondu

Senát PČR

I.

vítá

iniciativy Komise zaměřené na podporu evropského obranného výzkumu a vývoje a efektivitu evropského obranného průmyslu a státních výdajů v této oblasti;

II.

1.​ souhlasí

s rámcovou pozicí vlády a podporuje postoje, které se vláda rozhodla v této otázce zastávat na unijní úrovni;

2.​ nesouhlasí

s tím, aby v souvislosti s financováním Programu rozvoje evropského obranného průmyslu a Evropského obranného fondu byly kráceny finanční prostředky na programy GALILEO, COPERNICUS a CEF;

3.​ považuje za klíčové,

aby byly do financovaných projektů zapojeny malé a střední podniky, a to nejlépe v rámci přeshraniční spolupráce;

4.​ považuje za důležité,

aby financování obranného výzkumu bylo otevřeno i vysokým školám a veřejným výzkumným institucím;

5.​ zdůrazňuje,

že konkrétní podoba Programu a Fondu musí zajistit rovné podmínky pro malé a střední podniky i velké koncerny a pro malé i velké členské státy;

6.​ upozorňuje,

že je nutné co nejvíce zohlednit individuální potřeby, priority a zájmy členských států v oblasti obranné politiky a specifika obranného průmyslu v jednotlivých členských státech, a že je nutné zajistit rovné podmínky na trhu s obrannými produkty a bezpečnost dodávek obranného materiálu;

III.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.