SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

267. USNESENÍ

z 33. schůze konané dne 20. října 2014

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014

Senátní tisk č. 334

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Simony Hornochové, náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Leopolda Sulovského a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Leopolda Sulovského;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Leopold Sulovský v.r. senátor Karel Korytář v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru