SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

159. USNESENÍ

z 19. schůze, konané dne 14. února 2018

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2018

Roční analýza růstu na rok 2018

Senátní tisk č. K 085/11

Po úvodní informaci Aleše Chmelaře, státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády, zpravodajské zprávě senátora Vladimíra Plačka a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance

Roční analýza růstu na rok 2018 doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance

Roční analýza růstu na rok 2018, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Vladimíra Plačka;

IV.

pověřuje

místopředsedu výboru Vladimíra Plačka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Vladimír Plaček v.r.

místopředseda výboru

Vladimír Plaček v.r.

zpravodaj výboru

Luděk Jeništa v.r.

ověřovatel výboru


Příloha k usnesení č. 159 z 19. schůze VEU

14. 2. 2018

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance

Roční analýza růstu na rok 2018

Senát PČR

I.

1.​ vítá

zveřejnění Roční analýzy růstu Evropskou komisí, kterou se zahajuje Evropský semestr pro rok 2018;

2.​ zastává názor

že Evropská komise správně identifikuje priority hospodářské politiky EU spočívající v podpoře investic, pokračování ve strukturálních reformách a zajištění odpovědných fiskálních politik;

3. shledává,

že podle Zprávy o mechanismu varování před makroekonomickými nerovnováhami ČR překročila stanovenou prahovou hodnotu u indexu cen bydlení, přičemž rychlý růst cen bydlení může vést i k dalším ekonomickým problémům;

4.​ proto žádá vládu,

aby se na tento problém zaměřila v rámci Národního programu reforem;

II.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším průběhu evropského semestru v tomto roce;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.