SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

108. USNESENÍ

z 15. schůze, konané dne 12. května 2020

k návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů

epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu

(senátní tisk č. 253)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, odůvodnění návrhu zákona předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou, po zpravodajské zprávě senátorky Jaromíry Vítkové a po rozpravě

výbor

I.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze tohoto usnesení;

III.

u r č u j e

zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku č. 253 na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Jaromíru Vítkovou;

IV.

p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Jaromíra Vítková v. r.

zpravodajka výboru

Václav Chaloupek v. r.

ověřovatel výboru

Příloha

k usnesení č. 108/20

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

Senát Parlamentu České republiky:

I.​ u p o z o r ň u j e ,

že sport je zajišťován sportovními organizacemi odlišných forem (instituce, spolky, sdružení, unie, svazy, asociace a další) a sportovní organizace mají různé podmínky pro fungování;

II.​ ž á d á

Národní sportovní agenturu, aby návrh dotačního titulu projednala v Podvýboru pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky;

III.​ ž á d á

Národní sportovní agenturu, aby po ukončení administrace dotačního titulu vyhodnotila výsledky a informovala Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky;

IV.​ p o v ě ř u j e

předsedu Senátu, aby toto usnesení zaslal předsedovi Národní sportovní agentury.