PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

65. USNESENÍ

ze 14. schůze konané dne 20. října 2015

k návrhu zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Senátní tisk č. 126

Po úvodním slově Jana Farského, poslance Poslanecké sněmovny ČR, zpravodajské zprávě senátora Miloše Vystrčila a po rozpravě

VÝBOR

I.

přerušuje projednávání návrhu zákona do 21. 10. 2015 do 8:00 hod.;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Miloše Vystrčila;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miloše Vystrčila, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Martin Tesařík v. r.

místopředseda výboru

Miloš Vystrčil v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru