P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

2. funkční období

90.

USNESENÍ

výboru pro zahraniční věci, obranu a Bezpečnost

z 18. schůze dne 10. listopadu 1999

k návrhu zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č.  110/

Po odůvodnění zástupce předkladatele, náměstka ministra obrany České republiky Jaromíra Novotného, po zpravodajské zprávě senátora Jana Krámka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu schválit návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jana Krámka;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Michaela Žantovského, aby předložil toto usnesení předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky.Michael Žantovský v.r.

předseda výboru


Jan Krámek v.r.

zpravodaj výboru

Vítězslav Matuška v.r.

ověřovatel výboru