SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

179. USNESENÍ

z 24. schůze konané dne 19. února 2014

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 194

Po úvodním slově zástupce skupiny navrhovatelů senátora Jaroslava Doubravy, po zpravodajské zprávě senátora Leopolda Sulovského a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Leopolda Sulovského;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Leopold Sulovský v.r. senátor Petr Bratský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 179/2014

Pozměňovací návrhy

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 194

1. V čl. I doplnit do výčtu zákonů zákony: zákon č. 303/2013 Sb., zákon č. 306/2013 Sb. a zákonné  opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

2. V čl. I bod 1 upravit takto:

    „1. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 71 zní:

§ 8

Společně posuzované osoby

(1)​ Orgán pomoci v hmotné nouzi může z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit osobu, u které žadatel o dávku prokáže,

a)​ že společně s ní neužívá byt nebo jiný prostor než byt, nebo

a)​ že ačkoliv společně s ní užívá byt nebo jiný prostor než byt, nepodílí se s touto osobou na úhradě nákladů společných potřeb, je-li jinou osobou podle zákona o životním a existenčním minimu71);

k prokázání těchto skutečností přitom nestačí jen písemné prohlášení žadatele o dávku.

(2) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob.

(3) Pokud užívají byt nebo jiný prostor než byt se žadatelem o dávku nebo příjemcem dávky další osoby, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení podílem všech osob užívajících tentýž byt nebo jiný prostor než byt, jako kdyby byly tyto osoby společně posuzované, a to bez ohledu na to, jestli tyto osoby o dávku žádají.

(4) Pokud byt nebo jiný prostor než byt užívají osoby, které nejsou se žadatelem o dávku, popřípadě s příjemcem dávky, společně posuzovány, a žadatel o dávku, popřípadě příjemce dávky, proto nemůže doložit výši skutečných nákladů na bydlení pro celý byt nebo jiný prostor než byt, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení postupem uvedeným v odstavci 3 z částky nákladů na bydlení obvyklých v rozhodném období pro obdobný byt nebo jiný prostor než byt v dané obci.

(5) Jestliže nebude možné určit výši odůvodněných nákladů na bydlení výpočtem podle odstavce 4, protože se obdobný byt nebo jiný prostor než byt v dané obci nenachází, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení pro byt postupem uvedeným v odstavci 3 podle normativních nákladů na bydlení podle § 26 zákona o státní sociální podpoře, a pro jiný prostor než byt postupem uvedeným v odstavci 3 podle odůvodněných nákladů na bydlení podle § 34 odst. 1 písm. c).

(6) Jestliže bude skutečná výše nákladů na bydlení nižší než částka určená výpočtem podle odstavců 4 nebo 5, bude za odůvodněné náklady na bydlení určena skutečná výše nákladů na bydlení.

______________________________

13) § 4 odst. 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

71) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2006 Sb.“

3. V čl. I bod 2 upravit takto:

   „2. V § 33 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že osoba užívající za účelem bydlení jiný prostor než byt, se pro rozhodování o přiznání nároku na doplatek na bydlení posuzuje podle
odstavce 1.“

4. V čl. I bod 3 upravit takto:

„3. V § 33 odst. 4 ve větě poslední se slova „odstavce 2 věty první a“ zrušují.“

5. V čl. I bod 4 upravit takto:

    „4. V § 34 odst. 1 písm. c) se slova „jiné než nájemní nebo vlastnické formy bydlení“ nahrazují slovy „jiného prostoru než bytu“, za slova „uvedená v písmenech a) a b),“ se vkládají slova „a to do výše, která je v místě obvyklá,“ a za slova „maximálně však do výše“ se vkládají slova „80 %“.“

6. V čl. I vložit nový bod 5, který zní takto:

„5. V § 35 úvodní části ustanovení se slovo „aktuální“ zrušuje.“

7. V čl. I vložit nový bod 6, který zní takto:

„6. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) údaj o počtu osob, které užívají byt nebo jiný prostor než byt společně se žadatelem o dávku.“.“

8. Článek II upravit takto:

„Čl. II

Přechodné ustanovení

Příjemcům a společně posuzovaným osobám, kterým byl doplatek na bydlení poskytován přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, bude nárok na tuto dávku orgánem pomoci v hmotné nouzi přehodnocen na základě zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 4 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“

9. Část druhou (účinnost) posunout za čl. II a upravit takto:

ČÁST DRUHÁ

Účinnost

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.“