P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

4. funkční období

79. USNESENÍ

VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

z 4. schůze, konané dne 4. září 2003


k návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City

(senátní tisk č. 149)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Ing. Karla Ponocného, ředitele mezinárodně finančních vztahů ministerstva financí ČR, zpravodajské zprávě senátora Josefa Zosera a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci této dohody;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání o této dohodě na schůzi Senátu senátora

Josefa Zosera;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru, senátora Josefa Jařaba, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Petru Pithartovi.


Josefa Jařab, v.r.

předseda výboru

Josefa Zoser, v.r. Jaroslav Doubrava, v.r.

zpravodaj výboru

ověřovatel výboru