SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE

30. USNESENÍ

z 5. schůze, konané dne 31. ledna 2017

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

Senátní tisk č. N 111/10

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Senátní tisk č. N 112/10

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

Senátní tisk č. N 113/10

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

Senátní tisk č. N 114/10

Po úvodní informaci Petry Smolíkové, náměstkyně ministra kultury, s přihlédnutím ke stanovisku Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, zpravodajské zprávě senátora Libora Michálka a po rozpravě

VÝBOR

I.

přijímá

k

​ návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti;

​ návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu;

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů;

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;

II.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR, aby se k

​ návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti;

​ návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu;

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů;

​ návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení,

vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;

III.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Libora Michálka;

IV.

pověřuje

předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.


Václav Hampl v.r.

předseda výboru

Libor Michálek v.r.

zpravodaj výboru

Šárka Jelínková v.r.

ověřovatelka výboru


Příloha k usnesení č. 30 z 5. schůze VEU

31. 1. 2017

Doporučení k vyjádření Senátu PČR

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

Senát PČR

I.

1.​ souhlasí

s navrhovanou harmonizací povinných výjimek z autorského práva pro vzdělávací instituce, instituce kulturního dědictví a výzkumné organizace;

2.​ upozorňuje však,

že v případě povinné výjimky pro bezúplatné vytěžování textů a dat pro výzkumné organizace a za účelem vědeckého výzkumu bude nutné vyjasnit rozsah této výjimky, aby nedošlo k omezení výzkumu a investic do vývoje, v němž jsou účastníky i soukromé subjekty, a aby nebyly narušeny existující formy spolupráce mezi výzkumnými institucemi provádějícími výzkum ve spolupráci se soukromým sektorem;

3.​ staví se negativně

k navrhovanému zavedení nového práva pro vydavatele tiskových publikací k digitálnímu užití jejich publikací, neboť je toho názoru, že obdobné pokusy o vnitrostátní regulaci této oblasti v některých členských státech měly převážně negativní dopad nejen na poskytovatele služeb informační společnosti, ale v důsledku i na samotné spotřebitele;

4.​ má za to,

že by měly být lépe objasněny definice soukromého a komerčního zveřejnění a s tím spojené povinnosti řešit autorská práva s vydavateli, aby nedošlo k nejednoznačnému výkladu reprodukce a zveřejnění díla v online prostředí;

5.​ je toho názoru,

že délka doby, po kterou má vydavatel nárok požadovat autorské poplatky, je diskutabilní s ohledem k vlastnímu obsahu autorského díla;

6.​ požaduje také,

aby bylo přímo v textu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu uvedeno, že vkládání hypertextových odkazů nebude spadat do působnosti této směrnice, a to i s ohledem na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-160/15, a aby byla rovněž vyjasněna otázka krátkých úryvků zpráv (tzv. snippet);

7.​ upozorňuje

na přímý rozpor mezi navrhovanou povinností pro poskytovatele služeb informační společnosti zavést účinná opatření k identifikaci a odstranění nelegálně zpřístupněného obsahu porušujícího autorské právo v článku 13 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES o elektronickém obchodu a současně i na rozpor se závěry Evropského soudního dvora v rozsudku SABAM versus Netlog NV (C-360/10);

8.​ konstatuje,

že nová povinnost monitoringu nahrávaného obsahu pro poskytovatele služeb informační společnosti, vyplývající z článku 13 směrnice, by mohla mít neúměrný finanční, administrativní i technický dopad zejména na malé a střední podniky a může vést k omezení fungování většiny služeb v internetovém prostředí;

9.​ je toho názoru,

že v případě rozšíření principu země původu i na doplňkové online služby poskytované vysílacími organizacemi a na přenosy vysílání bude nutné dbát na to, aby nedošlo k omezení smluvní svobody, ke zdražení licencí či k možnému zmenšení nabídky obsahu pro samotné spotřebitele;

10.​ podporuje

návrh směrnice a nařízení k provedení Marrákešské smlouvy, jelikož by tyto návrhy měly vést k lepší dostupnosti děl a jiných předmětů chráněných autorským právem pro osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení;

II.

1.​ žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

2.​ pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.