P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

203. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

z 22. schůze, konané dne 21. února 2008

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

Senátní tisk N 068/06

V návaznosti na 179. usnesení ze dne 28. listopadu 2007 z 23. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie, po úvodním slově zástupce gestora Ing. Martina Tlapy, MBA, náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Františka Kopeckého a po rozpravě

výbor

I. p r o j e d n a l na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie Návrh

směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací;

II.​ 

III.​ p ř i j a l stanovisko, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

IV.​ p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Ivana Adamce, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie a předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

senátor Ivan Adamec v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

předseda výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 203/2008

Stanovisko

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě

a služby elektronických komunikací, 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

d o p o r u č u j e

podpořit stanovisko vlády České republiky a usilovat při dalších jednáních o minimální centralizaci regulace a naopak o maximální uchování liberálního prostředí trhu elektronických komunikací.