SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

159. USNESENÍ

z 35. schůze, konané dne 18. ledna 2012

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 272

Po úvodním slově poslance Ivana Ohlídala, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Kubery a po rozpravěVÝBOR

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jaroslava Kuberu;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

předseda výboru

v. z. Miloš Malý v. r.

Jaroslav Kubera v. r.

zpravodaj výboru

Václav Vlček v. r.

ověřovatel výboru