ZÁKON

ze dne 2017,

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1.​ V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

2.​ V § 2 odst. 1 písm. m) se za slova „právnická osoba“ vkládají slova „která nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, a“.

3.​ V § 3 odst. 2 písmeno e) nově zní:

„e) smlouvu uzavřenou adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo m), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,“.

4.​ V § 3 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí:

„m) smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti podle § 20 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti podle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,

n) smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou1) nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování,

o) smlouvu, týkající se výroby a vysílání sportovních pořadů, včetně smlouvy o nákupu práv k vysílání sportovního pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas, a smlouvu, týkající se nákupu práv k vysílání převzatého pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas,

p) smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je dobrovolný svazek obcí, jehož členem není obec s rozšířenou působností,

q) smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která se týká používání veřejných prostředků,

r) kolektivní smlouvy.

_____________________

1) § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.“.

5.​ V § 5 odstavec 6 nově zní:

„(6) Z uveřejnění prostřednictvím registru smluv lze vyloučit metadata uvedená v odstavci 5 písm. a) nebo c), jsou-li tato metadata obchodním tajemstvím osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo m), a to také tehdy, pokud by obchodním tajemstvím bylo až více takto uveřejněných informací zároveň.“.

6.​ V § 8 odst. 2 se na konci věty doplňují slova „ , nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

7.​ V § 8 odst. 5 se na konci písm. c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.