ZÁKON

ze dne ……………2015

o ukončení důchodového spoření

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Ukončení důchodového spoření

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje ukončení systému důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o důchodovém spoření“) a s tím související povinnosti penzijní společnosti, depozitáře důchodového fondu, správce pojistného na důchodové spoření (dále jen „správce pojistného“), práva a povinnosti účastníka důchodového spoření (dále jen „účastník“) a výkon dohledu.

§ 2

Vztah k zákonu o důchodovém spoření

(1)​ Při ukončování systému důchodového spoření se postupuje podle zákona o důchodovém spoření, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2)​ V Centrálním registru smluv nelze registrovat smlouvu o důchodovém spoření a pojistnou smlouvu o pojištění důchodu.

(3)​ Penzijní společnost není povinna aktualizovat údaje uvedené ve statutu důchodového fondu související s povinnostmi uloženými tímto zákonem.

§ 3

Nároky účastníka

(1)​ Účastník má nárok na vyplacení prostředků účastníka

a)​ převedením na jím uvedený účet u osoby oprávněné poskytovat platební služby, nebo dodáním prostřednictvím poštovního poukazu, nebo

b)​ převedením na jeho doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem.

(2)​ Do dne 30. září 2016 účastník penzijní společnosti písemně sdělí své jméno, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li přiděleno rodné číslo, zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka a

a)​ číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, na který mají být prostředky účastníka převedeny, nebo adresu, na kterou mají být prostředky účastníka dodány prostřednictvím poštovního poukazu, nebo

b)​ číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem penzijní společnosti, se kterou má účastník uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění, a číslo této smlouvy.

(3)​ Je-li smlouva o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřena se stejnou penzijní společností, sdělení podle odstavce 2, jímž si účastník zvolil možnost podle odstavce 1 písm. b), lze zaslat způsobem dohodnutým s penzijní společností.

(4)​ V případě převodu na účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo dodání prostřednictvím poštovního poukazu má penzijní společnost nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených, ve výši, která přesahuje náklady na převod na účet v České republice u osoby oprávněné poskytovat platební služby. O tyto náklady se sníží vyplácené prostředky účastníka podle § 11 odst. 2.

(5)​ V případě, že je penzijní společnosti doručena přede dnem 1. října 2016 výzva podle § 15 odst. 1 nebo sdělení podle § 15 odst. 5 zákona o důchodovém spoření, má tato výzva nebo sdělení přednost před sdělením účastníka podle odstavce 2. Jde-li o výzvu podle § 15 odst. 1 zákona o důchodovém spoření, vztahuje se věta první pouze na 60 % prostředků účastníka.

(6)​ Pohledávku účastníka za penzijní společností vyplývající z jeho účasti na důchodovém spoření nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

§ 4

Úmrtí účastníka ve spořící době

Penzijní společnost vyplatí dědici prostředky účastníka odpovídající dědickému podílu podle rozhodnutí soudu o dědictví, které nabylo právní moci, do 1 měsíce ode dne, kdy o to dědic písemně požádal.

§ 5

Strategie spoření

Ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace nelze měnit strategii spoření.

§ 6

Oznámení účastníkům

(1)​ Penzijní společnost je povinna do dne 31. března 2016 zaslat účastníkovi oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření.

(2)​ Oznámení podle odstavce 1 obsahuje zejména informace o

a)​ způsobu a lhůtě vyplacení prostředků účastníka,

b)​ povinnosti účastníka písemně sdělit penzijní společnosti zvolený způsob vyplacení a číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat platební služby, nebo adresu, nebo penzijní společnost a číslo účtu určeného pro příjem příspěvků na doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění se státním příspěvkem a číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem a jméno, rodné číslo nebo datum narození účastníka, nebylo-li přiděleno rodné číslo,

c)​ lhůtě pro zaslání sdělení podle písmene b),

d)​ právu penzijní společnosti na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s převodem na účet v zahraničí u osoby oprávněné poskytovat platební služby nebo dodáním prostřednictvím poštovního poukazu,

e)​ změně způsobu investování důchodových fondů,

f)​ možnosti doplatit pojistné na důchodové pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření,

g)​ převodu prostředků účastníka na účet určený správcem pojistného a možnosti účastníka požádat správce pojistného o výplatu prostředků účastníka.

(3)​ Penzijní společnost uveřejní informace podle odstavce 2 do dne 31. března 2016 také na svých internetových stránkách.

§ 7

Výpis důchodového spoření

(1)​ Výpis důchodového spoření za kalendářní rok 2015 je penzijní společnost povinna zaslat bezplatně účastníkovi nejpozději do dne 31. března 2016.

(2)​ Výpis důchodového spoření za kalendářní rok 2016 je penzijní společnost povinna zaslat bezplatně účastníkovi pouze v případě, že se údaje liší od údajů uvedených ve výpisu zaslaného podle § 11 odst. 3.

§ 8

Investování důchodových fondů

(1)​ Penzijní společnost při investování prostředků účastníků v důchodových fondech postupuje tak, aby nejpozději ke dni vstupu důchodových fondů do likvidace byly prostředky účastníků investovány pouze do vkladů u regulované banky podle zákona o důchodovém spoření.

(2)​ Vklady u jedné regulované banky mohou dosáhnout nejvýše 35 % hodnoty majetku v důchodových fondech.

(3)​ V rozsahu plnění povinnosti podle odstavců 1 a 2 není způsob investování stanovený ve statutu důchodového fondu pro penzijní společnost závazný.

§ 9

Úplata penzijní společnosti

(1)​ Náklady penzijní společnosti související s jednáním podle tohoto zákona se hradí z úplaty penzijní společnosti podle zákona o důchodovém spoření.

(2)​ Ode dne vstupu důchodových fondů do likvidace nesmí úplata za obhospodařování majetku v důchodových fondech překročit 0,3 % fondového vlastního kapitálu podle zákona o důchodovém spoření.

§ 10

Likvidace důchodových fondů

(1)​ Povolení k vytvoření důchodových fondů zaniká dne 30. června 2016. Zánikem povolení k vytvoření důchodových fondů se důchodový fond zrušuje a vstupuje do likvidace.

(2)​ Důchodový fond zaniká vyplacením všech prostředků účastníků podle § 11 odst. 1 a 4.

§ 11

Výplata prostředků účastníka

(1)​ Penzijní společnost vyplatí účastníkovi prostředky účastníka způsobem uvedeným ve sdělení podle § 3 odst. 2 nejdříve dne 15. října 2016. Výplatu prostředků účastníků ukončí do dne 31. prosince 2016.

(2)​ Penzijní společnost nejdříve jeden pracovní den přede dnem vyplacení prostředků účastníka odepíše z majetkového podúčtu důchodové jednotky a na peněžní podúčet účastníka připíše peněžitou částku odpovídající počtu odepsaných důchodových jednotek násobenou aktuální hodnotou důchodové jednotky důchodového fondu.

(3)​ Penzijní společnost bez zbytečného odkladu po vyplacení prostředků účastníka zašle účastníkovi bezplatně výpis důchodového spoření.

(4)​ V případě, že prostředky účastníka nebyly vyplaceny ve lhůtě a způsobem podle odstavce 1, vyplatí penzijní společnost bez zbytečného odkladu zbylé prostředky účastníků na účet určený správcem pojistného a informuje jej o tom, jaká část z těchto prostředků připadá na jednotlivé účastníky.

(5)​ V rozsahu, v němž byly prostředky účastníka vyplaceny na účet určený správcem pojistného, zaniká nárok účastníka na vyplacení prostředků účastníka vůči penzijní společnosti.

(6)​ Právní vztah ze smlouvy o důchodovém spoření zaniká vyplacením všech prostředků účastníka podle odstavců 1 nebo 4.

§ 12

Účet nevypořádaných prostředků

(1)​ Správce pojistného převede prostředky připadající na účastníka na účet nevypořádaných prostředků účastníka.

(2)​ Účet nevypořádaných prostředků účastníka je osobním daňovým účtem účastníka.

(3)​ Při správě prostředků na účtu nevypořádaných prostředků se postupuje podle daňového řádu.

§ 13

Depozitář důchodového fondu

(1)​ Depozitář důchodového fondu kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem.

(2)​ Při porušení tohoto zákona penzijní společností se na činnost depozitáře použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

§ 14

Sloučení důchodových fondů

Penzijní společnost, na kterou bylo převedeno obhospodařování všech důchodových fondů jiné penzijní společnosti, není povinna požádat o povolení sloučení důchodových fondů.

§ 15

Výroční zpráva

Ve výroční zprávě za rok 2016 penzijní společnost uvede konečnou zprávu o průběhu likvidace.

§ 16

Uchovávání dokumentů a záznamů

Penzijní společnost uchovává dokumenty a záznamy uvedené v § 31 zákona o důchodovém spoření po dobu 10 let ode dne zániku důchodového fondu. To platí i pro jejího právního nástupce a rovněž pro osobu, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato.

ČÁST Druhá

Dohled

§ 17

1​ Dohled nad dodržováním povinností penzijní společnosti a depozitáře důchodového fondu podle tohoto zákona vykonává Česká národní banka. Při výkonu dohledu podle tohoto zákona se použije zákon o důchodovém spoření obdobně.

část Třetí

Zánik pojistného na důchodové spoření

§ 18

Stanovení pojistného

(1)​ Ode dne 1. října 2016 nelze stanovit pojistné na důchodové spoření a předepsat příslušenství pojistného.

(2)​ Ode dne 1. září 2016 nelze podat řádné ani dodatečné pojistné tvrzení k pojistnému na důchodové spoření.

§ 19

Zánik nedoplatků

(1)​ Dnem 1. října 2016 zanikají nedoplatky na pojistném na důchodové spoření.

(2)​ Na příslušenství pojistného se odstavec 1 nepoužije.

Část čtvrtá

Doplacení pojistného na důchodové pojištění

§ 20

Účastník může za dobu své účasti na důchodovém spoření v období před rokem 2016 doplatit pojistné na důchodové pojištění upravené zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud splnil podmínku uvedenou v § 23 odst. 1 větě první. Pojistné na důchodové pojištění lze doplatit pouze za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016.

§ 21

(1)​ Doplatek pojistného na důchodové pojištění podle § 20 činí u

a)​ zaměstnance 60 % z pojistného na důchodové spoření, které bylo plátcem pojistného na důchodové spoření odvedeno,

b)​ zaměstnance, který neměl plátce pojistného na důchodové spoření uvedeného v § 2 zákona o pojistném na důchodové spoření, a zaměstnance, který je povinen uhradit pojistné na důchodové spoření podle § 31 zákona o pojistném na důchodové spoření, 60 % z pojistného na důchodové spoření, které byl zaměstnanec povinen uhradit správci pojistného na důchodové spoření,

c)​ osoby samostatně výdělečně činné 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň po část roku byla účastna důchodového spoření, a v této době trval výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné na důchodové pojištění,

d)​ osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém spoření, z nichž bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění.

(2)​ Doplatek pojistného na důchodové pojištění stanovený podle odstavce 1 písm. a) se sníží o částku ve výši 3 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění, pokud zaměstnanci bylo za dobu účasti na důchodovém spoření sraženo z jeho příjmů, které mu zaměstnavatel zúčtoval, pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu a přeplatek na pojistném na důchodové pojištění nebyl zaměstnavateli vrácen. Doplatek pojistného na důchodové pojištění se upraví podle věty první jen na žádost zaměstnance doloženou potvrzením zaměstnavatele o tom, že tento přeplatek nebyl zaměstnavateli vrácen.

(3)​ Zaměstnancem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je poplatníkem pojistného na důchodové pojištění na základě § 3 odst. 1 písm. b) a § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výše doplatku na důchodové pojištění se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

§ 22

(1)​ Doplatek pojistného na důchodové pojištění podle § 21 lze zaplatit nejpozději do 29. prosince 2017.

(2)​  Pro způsob zaplacení doplatku pojistného na důchodové pojištění se použije § 19 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obdobně s tím, že doplatek bude placen na účet určený okresní správou sociálního zabezpečení.

(3)​ Bude-li doplatek pojistného na důchodové pojištění zaplacen po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 nebo bude-li v této lhůtě zaplacen v nižší částce, považuje se zaplacená částka za přeplatek; za přeplatek se považuje též částka zaplacená nad správnou výši doplatku. Pro vrácení přeplatku podle věty první se použije § 17 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti obdobně, s tím, že lhůta pro vrácení přeplatku, který vznikl v důsledku toho, že doplatek byl ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zaplacen v nižší částce, počíná běžet nejdříve dnem 30. prosince 2017.

§ 23

(1)​ Účastník, který chce zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění, je povinen ve lhůtě do 30. června 2017 na tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení požádat okresní správu sociálního zabezpečení, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o  sdělení výše tohoto doplatku. Žádost o sdělení výše doplatku se považuje za podanou včas, byla-li v poslední den této lhůty poštovní zásilka obsahující žádost podána k přepravě. K žádostem podaným po uplynutí této lhůty se nepřihlíží.

(2)​ Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna do 90 dnů ode dne obdržení žádosti účastníka mu písemně sdělit výši doplatku na pojistném na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku; u žádostí podaných před 1. lednem 2017 se za den obdržení žádosti považuje tento den. Toto sdělení se doručuje do vlastních rukou.

(3)​ Údaje potřebné pro stanovení výše doplatku na pojistném na důchodové pojištění u zaměstnance sdělí okresní správě sociálního zabezpečení jeho místně příslušný správce daně z příjmů, a to nejpozději do 45 dnů ode dne obdržení její žádosti. Podal-li žádost podle odstavce 1 účastník, který v době účasti na důchodovém spoření byl vojákem z povolání nebo ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, sdělují tyto údaje okresní správě sociálního zabezpečení orgány uvedené v § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to nejpozději do 45 dnů ode dne obdržení žádosti.

(4)​ V žádosti podle odstavce 3 okresní správa sociálního zabezpečení uvede jméno účastníka, který byl poplatníkem pojistného na důchodové spoření, datum narození účastníka, rodné číslo účastníka nebo, nemá-li účastník přiděleno rodné číslo, vlastní číslo plátce přidělené správcem pojistného na důchodové spoření, bydliště účastníka, identifikační údaje jeho zaměstnavatele a údaj o nástupu do zaměstnání a skončení doby zaměstnání; identifikačními údaji zaměstnavatele se u právnické osoby rozumí její název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a u fyzické osoby její jméno, rodné číslo nebo datum narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno rodné číslo, a adresa místa pobytu.

§ 24

Nesouhlasí-li účastník s výší doplatku pojistného na důchodové pojištění sděleného podle § 23 odst. 2, může do 30 dnů ode dne obdržení tohoto sdělení písemně požádat okresní správu sociálního zabezpečení o vydání rozhodnutí o výši doplatku; v této žádosti je účastník povinen uvést důvody tohoto svého nesouhlasu. Toto rozhodnutí je okresní správa sociálního zabezpečení povinna vydat nejpozději do 60 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o vydání rozhodnutí. Okresní správa sociálního zabezpečení je oprávněna požádat místně příslušného správce daně z příjmů a orgány uvedené v § 23 odst. 3 větě poslední o podklady pro toto rozhodnutí; místně příslušný správce daně z příjmů a tyto orgány jsou povinny tyto podklady okresní správě sociálního zabezpečení zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta uvedená v § 22 odst. 1 se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo řízení o vydání rozhodnutí podle věty první, o dobu, po kterou trvalo řízení před soudem v rámci soudního přezkumu rozhodnutí, a o dobu, o kterou byla překročena lhůta uvedená v § 23 odst. 2 větě první.

§ 25

(1)​ Okresní správa sociálního zabezpečení je povinna neprodleně písemně informovat účastníka, kdy byl doplatek pojistného na důchodové pojištění zaplacen a v jaké výši, a o důsledcích, jaké má pro něho řádné zaplacení tohoto doplatku.

(2)​  Pro podávání žádostí účastníka se použije § 123e odst. 2 a 3 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení obdobně. Okresní správy sociálního zabezpečení mohou podávat žádosti v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným způsobem dohodnutým s místně příslušným správcem daně z příjmů a orgány uvedenými v § 25 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; to platí též pro poskytování údajů a podkladů okresním správám sociálního zabezpečení.

(3)​ Správce Centrálního registru smluv je povinen sdělit České správě sociálního zabezpečení ze své evidence údaje o osobách účastných na důchodovém spoření v rozsahu potřebném pro účely vedení registru pojištěnců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jiným dohodnutým způsobem.

(4)​ Pokud byl účastník důchodového spoření vojákem z povolání nebo ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, sdělí údaj o zaplacení doplatku pojistného na důchodové pojištění okresní správa sociálního zabezpečení Ministerstvu obrany, Ministerstvu vnitra nebo Ministerstvu spravedlnosti.

část Pátá

Správní delikty

§ 26

Správní delikty

(1)​ Penzijní společnost se dopustí správního deliktu tím, že

a)​ neoznámí účastníkovi nebo neuveřejní skutečnosti podle § 6,

b)​ nezašle výpis o důchodovém spoření podle § 7,

c)​ nesplní některou z povinností podle § 8,

d)​ při hrazení nákladů podle tohoto zákona nebo stanovení výše úplaty za obhospodařování postupuje v rozporu s § 9,

e)​ nevyplatí prostředky účastníků v souladu s § 11 odst. 1, 2 a 4,

f)​ při výplatě prostředků účastníkům postupuje v rozporu s § 11 odst. 2,

g)​ nezašle výpis důchodového spoření podle § 11 odst. 3,

h)​ při převodu na účet určený správcem pojistného postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,

i)​ nesplní povinnost podle § 15, nebo

j)​ neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(2)​ Depozitář důchodového fondu se dopustí správního deliktu tím, že postupuje v rozporu s § 13.

(3)​ Právní nástupce penzijní společnosti nebo osoba, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato, se dopustí správního deliktu tím, že neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(4)​ Za správní delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

§ 27

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1)​ Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2)​ Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3)​ Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4)​ Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5)​ Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

část Šestá

Ustanovení přechodná a zrušovací

§ 28

Přechodná ustanovení

(1)​ Právní vztah ze smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrovaná v Centrálním registru smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik tohoto právního vztahu se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

(2)​ Pro pojistné povinnosti u pojistného na důchodové spoření za pojistná období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(3)​ Specializovaný finanční úřad plní povinnosti týkající se Centrálního registru smluv podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016, do dne 31. prosince 2026.

(4)​ Pojistné smlouvy o pojištění důchodu zaregistrované v Centrálním registru smluv přede dnem 1. ledna 2016 se řídí zákonem č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Důchody z této pojistné smlouvy se vyplácejí a zvyšují podle právních předpisů účinných přede dnem 1. ledna 2016.

(5)​ Povinnosti pojišťovny podle § 22 a 23 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, se řídí zákonem č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(6)​ Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016, se dokončí podle zákona č. 426/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2016.

(7)​ Správní řízení zahájená podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016, se dokončí podle zákona č. 426/2011 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2016.

§ 29

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

2. Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

3. Část třetí zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.

4. Část pátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření.

5. Část dvacátá devátá zákona č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů.

6. Část jedenáctá zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

7. Vyhláška č. 423/2012 Sb., o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

8. Vyhláška č. 40/2013 Sb., o náležitostech nabídky pojištění důchodu.

ČÁST sedmá

ÚČINNOST

§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou § 29 bodů 1, 3 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.