PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

3. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Ústavně-právního výboru

z 20. schůze, konané dne 16. dubna 2008

k vládnímu návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství

(senátní tisk č. 181)

Po úvodním slově místopředsedy vlády Alexandra Vondry, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Volného a po rozpravě

Ústavně-právní výbor

I.

n e p ř i j a l usnesení k senátnímu tisku č. 181

průběh hlasování :

Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu PČR, aby podal návrh k Ústavnímu soudu na posouzení souladu předložené Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem České republiky hlasovali 3 senátoři. Proti nehlasoval nikdo. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Přítomno bylo 8 senátorů ÚPV.

Návrh nebyl schválen.

Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu PČR dát souhlas k ratifikaci projednávané věci hlasovali 2 senátoři. Proti nehlasoval nikdo. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Přítomno bylo 8 senátorů ÚPV.

Návrh nebyl schválen.

Pro návrh, aby výbor nedoporučil Senátu PČR dát souhlas k ratifikaci projednávané věci hlasovali 4 senátoři. Proti hlasovali 2 senátoři. Ostatní senátoři se zdrželi hlasování.

Přítomno bylo 8 senátorů ÚPV.

Návrh nebyl schválen.

II.

u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Volného;

III.

p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu, aby s tímto záznamem seznámil předsedu Senátu.

Jaroslav Kubera, v. r.

předseda výboru

Jaromír Volný, v. r.

zpravodaj výboru

Ladislav Macák, v. r.

ověřovatel výboru