SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

157.

USNESENÍ SENÁTU

z 6. schůze, konané dne 20. dubna 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 76/

Senát

schvaluje návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

předseda Senátu

v z. Miluše Horská v. r.

Jaromír Strnad v. r.

ověřovatel Senátu