PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

150. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 11. schůze konané dne 16. června 2009

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb.,

o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.,

o přeměnách obchodních společností a družstev a zákon

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č.82)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Mgr. Františka Korbela, Ph.D., náměstka ministryně spravedlnosti ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jiřího Nedomy a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jiřího Nedomu;

III.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jana Hajdu předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Igor Petrov

místopředseda výboru

senátor Jiří Nedoma senátor Josef Řihák

zpravodaj výboru ověřovatel výboru