PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1999

III. volební období

___________________________________________________________

348

Vládní návrh

na vydání

zákon

ze dne ..........1999,

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic


Předkládací zpráva pro Parlament

Široký mezinárodně smluvní základ pro přijetí nového systému mezinárodních smluv ve všech rozhodujících oblastech, včetně správy státních hranic, vytvořilo uzavření Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992.

Zásadní význam je třeba přikládat zejména ustanovení článku 3 citované smlouvy, které zahrnuje mimo jiné potvrzení existujících státních hranic, závazek
k neomezenému respektování svrchovanosti a územní celistvosti druhé smluvní strany, jakož i závazek k uzavření zvláštní smlouvy o státních hranicích upravující jejich průběh a další související otázky.

Touto zvláštní smlouvou je Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích ze dne 3. listopadu 1994 (dále jen “Smlouva o státních hranicích”).

V kontextu s citovanou smlouvou o dobrém sousedství a přátelské spolupráci potvrzuje Smlouva o státních hranicích mezinárodně právní kontinuitu československo(česko)-německých státních hranic od roku 1918. Smlouva
o státních hranicích současně vytváří předpoklady pro funkční výkon státní správy
v oboru státních hranic v dlouhodobé perspektivě a vytváří pro správu státních hranic i společnou instituci (Stálá česko-německá hraniční komise).

V době sjednávání Smlouvy o státních hranicích nebylo reálné z časových důvodů vyhotovit aktuální hraniční dokumentární dílo. Smlouva o státních hranicích proto odkázala na hraniční dokumentaci, která tvořila přílohu Smlouvy mezi ČSSR a NDR o společných státních hranicích ze dne 3. prosince 1980 (část hranic
se Svobodným státem Sasko), a na hraniční dokumentární dílo z roku 1937 v části hranic se Svobodným státem Bavorsko (viz článek 2 odst. 1 Smlouvy o státních hranicích).

Smlouva o státních hranicích proto obsahuje v článku 2 odst. 2 závazek smluvních stran, podle něhož bude v době co nejkratší vypracováno aktuální hraniční dokumentární dílo, jež bude potvrzeno samostatnou smlouvou.

Uzavření samostatné smluvní úpravy podle článku 2 odst. 2 Smlouvy
o státních hranicích považovaly obě strany za naléhavý úkol, jehož splnění završí stávající mezinárodně smluvní závazky obou států o společných státních hranicích.

Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic (dále jen “Smlouva
o hraničním dokumentárním díle”) připravili experti obou států v průběhu roku 1998.

Smlouva o hraničním dokumentárním díle zahrnuje celkem osm ustanovení. Stěžejní je však zejména její příloha, kterou tvoří rozsáhlé hraniční dokumentární dílo.


K obsahu Smlouvy o hraničním dokumentárním díle :

1. K názvu

Název vychází ze zmocňovacího ustanovení obsaženého v článku 2 odst. 2 Smlouvy o státních hranicích. Současně koresponduje s předmětem smluvní úpravy.

2. K preambuli

Její text v souladu s obvyklou praxí odkazuje na zmocňovací ustanovení obsažené v článku 2 odst. 2 Smlouvy o státních hranicích.

3. K článku 1

Jde o úvodní ustanovení, v němž se konstatuje vyhotovení hraničního dokumentárního díla s odkazem na článek 2 odst. 2 Smlouvy o státních hranicích.

4. K článku 2

Úprava respektuje skutečnost, že německý smluvní partner je spolkovým státem. Se zřetelem k tomu hraniční dokumentární dílo zahrnuje část hranic
se Svobodným státem Sasko (hraniční úseky I až XXIII) a část hranic se Svobodným státem Bavorsko (hraniční úseky I až XII).

Rozdělení společných státních hranic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo na dvě části je nezbytné i s ohledem na odlišné podmínky vzniku hraničního dokumentárního díla v těchto částech hranic (státní hranice
s bývalou NDR, státní hranice se SRN v době před sjednocením Německa).

Mimořádný význam má ustanovení odstavce 3, podle něhož hraniční dokumentární dílo tvoří nedílnou součást Smlouvy o hraničním dokumentárním díle jako její příloha. Tím je v souladu s českou smluvní praxí určen právní režim hraničního dokumentárního díla.

5. K článku 3

V ustanovení odstavce 1 se vymezují náležitosti hraničního dokumentárního díla. Se zřetelem k historickým souvislostem a odlišným podmínkám vzniku jednotlivých součástí hraniční dokumentace se tyto náležitosti částečně liší v části hranic se Svobodným státem Sasko oproti části hranic se Svobodným státem Bavorsko.

Ustanovení odstavce 2 stanoví počet původních vyhotovení hraničního dokumentárního díla v obou jazykových verzích. České vyhotovení hraničního dokumentárního díla bude uloženo spolu s originálem Smlouvy o hraničním dokumentárním díle v archivu Ministerstva zahraničních věcí. Kopie českého vyhotovení hraničního dokumentárního díla určená k pracovním účelům bude uložena v operativním hraničním archivu Ministerstva vnitra.

6. K článku 4

Odstavce 1 a 2 tohoto ustanovení reflektují historické odlišnosti vzniku hraničního dokumentárního díla v části hranic se Svobodným státem Sasko a v části hranic se Svobodným státem Bavorsko.

Ustanovení odstavce 3 jednoznačně vymezuje vztah nového hraničního dokumentárního díla k hraničnímu dokumentárnímu dílu podle dosavadní smluvní úpravy (článek 2 odst. 1 Smlouvy o státních hranicích).


7. K článku 5

Odstavec 1 v zásadě odkazuje v souvislosti s obsahem a formou aktualizace hraničního dokumentárního díla na článek 23 odst. 1 písm.g) Smlouvy o státních hranicích. Zvolené řešení odstraňuje případné nejasnosti v působnosti Stálé česko-německé hraniční komise. V praxi půjde zejména o případy změn ve vyznačení společných státních hranic.

Odstavec 2 zakládá obligatorní povinnost Stálé česko-německé hraniční komise aktualizovat hraniční dokumentární dílo v případě, kdy smluvní státy uzavřou zvláštní smlouvu o změnách průběhu společných státních hranic. Jde o jediný případ, kdy je s ohledem na přijaté mezinárodní závazky aktualizace hraničního dokumentárního díla nezbytná a nesporná.

8. K článku 6

Předmětem úpravy tohoto ustanovení je řešení sporů o výklad a používání Smlouvy o hraničním dokumentárním díle. Zvolené řešení (odkaz na článek 30 Smlouvy o státních hranicích) zavádí jednotný způsob řešení sporů pro celou oblast mezinárodních závazků obou států na úseku tzv. hraniční statutární agendy.

Případné spory budou proto předmětem jednání vlád smluvních států. Jestliže nebude možné spory vyřešit na vládní úrovni, bude o nich jednat Rozhodčí soud.

9. K článku 7

Jde o obvyklé ustanovení upravující ratifikační proces v intencích ustálené české smluvní praxe.

10. K článku 8

Toto ustanovení upravuje registraci Smlouvy o hraničním dokumentárním díle sekretariátem Organizace spojených národů. Toto ustanovení bylo do Smlouvy
o hraničním dokumentárním díle zařazeno na žádost německé strany, podle jejíž smluvní praxe z posledního období by všechny významné smlouvy související
se suverenitou státu měly být registrovány u Organizace spojených národů.

Institut registrace vyplývá z článku 102 Charty Organizace spojených národů, Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1969 a některých dalších dokumentů. Podle citovaného článku Charty Organizace spojených národů má být každá smlouva uzavřená členským státem po svém vstupu v platnost registrována
v sekretariátu Organizace spojených národů. Pokud tato povinnost není splněna ani jednou ze smluvních stran, nemohou se dovolávat této smlouvy před orgány Organizace spojených národů.

11. K příloze

Vlastní hraniční dokumentární dílo, které tvoří celkem 18 svazků o přibližné váze 25 kg, je velmi rozsáhlé. Se zřetelem k tomu a s přihlédnutím k omezenému počtu výtisků není možné připojit toto hraniční dokumentární dílo k vlastnímu textu Smlouvy o hraničním dokumentárním díle. V průběhu ústavního projednání Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu České republiky bude možné
do vlastního dokumentárního díla nahlédnout v sídle těchto institucí.

Smlouva o hraničním dokumentárním díle je v souladu s právním řádem České republiky, jakož i s mezinárodními závazky, jimiž je Česká republika vázána.

Přestože Smlouva o hraničním dokumentárním díle nemění průběh státních hranic, upravuje vymezení státního území České republiky. Se zřetelem k tomu je třeba ji pokládat za smluvní úpravu, která bezprostředně souvisí se suverenitou státu. Hraniční dokumentární dílo, které je nedílnou součástí Smlouvy o hraničním dokumentárním díle, současně nahrazuje stávající roztříštěnou hraniční dokumentaci, jež byla rovněž součástí mezinárodních smluv podléhajících souhlasu Parlamentu, resp. orgánů, které byly jeho právními předchůdci.

S ohledem na shora uvedené Smlouva o hraničním dokumentárním díle vyžaduje v souladu s článkem 49 odst. 2 Ústavy České republiky vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky.

Sjednání Smlouvy o hraničním dokumentárním díle bylo schváleno vládou České republiky dne 7. dubna 1999 usnesením č. 306.

Smlouva o hraničním dokumentárním díle byla podepsána za českou stranu ministrem vnitra České republiky PhDr. Václavem Grulichem a za německou stranu ministrem vnitra Spolkové republiky Německo Otto Schilym a velvyslancem Spolkové republiky Německo v České republice Hagen Von der Wenge Graf Lambsdorffem dne 3. června 1999 v Praze.

Smlouva o hraničním dokumentárním díle podléhá ratifikaci a ratifikační listiny budou vyměněny v Berlíně v době co možná nejkratší.

Předseda vlády ČR

Ing. Miloš Zeman

v.r.

Ministr vnitra ČR

PhDr. Václav Grulich

v.r.


Návrh

USNESENÍ

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic podepsanou dne 3. června 1999 v Praze