P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

38.

USNESENÍ

VÝBORU PRO EVROPSKOU INTEGRACI

z 8. schůze dne 21. června 2001


k návrhu zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

(Senátní tisk č. 65)

Po odůvodnění zástupce předkladatele Karla Turečka, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě senátora Egona Lánského a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR s c h v á l i t návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II. u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Egona Lánského;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Skalického, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ing. Jiří Skalický, v.r.

předseda výboru

Egon Lánský, v.r. Ing. Helena Rögnerová, v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru