P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

249.

USNESENÍ

výboru pro hospodářství, zemědělství

a dopravu

z 31. schůze dne 10. dubna 2002

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích

a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb.,

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 273)

Po úvodním slovu zástupce předkladatele náměstkyně ministra bez portfeje Taťjany Holečkové, po zpravodajské zprávě senátora Ivana Havlíčka a po rozpravě

výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu

senátora Ivana Havlíčka;

III. p o v ě ř u j e předsedu výboru senátora Milana Balabána předložit toto

usnesení předsedovi Senátu.

Ing. Milan Balabán v.r.

předseda výboru

RNDr. Ivan Havlíček v.r. Ing. Emil Škrabiš v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru