P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

S E N Á T

3. funkční období

33.

USNESENÍ

ústavně-právního výboru

ze 17. schůze konané dne 10. května 2001

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 55)

Po úvodním slově poslance Ladislava Šustra a poslance Marka Bendy, kteří vystoupili jako zástupci skupiny navrhovatelů, po zpravodajské zprávě senátora Jaroslava Šuly a po rozpravě

Ústavně- právní výbor

I. d o p o r u č u j e Senátu návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. u r č u j e zpravodajem výboru pro projednání tohoto návrhu zákona na schůzi Senátu senátora Jaroslava Šulu,

III. p o v ě ř u j e místopředsedu výboru senátora Edvarda Outratu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Ing. Jaroslav Šula,v.r.

zpravodaj

JUDr. Richard Falbr,v.r. předsedkyně výboru

ověřovatel v.z. Ing. Edvard Outrata,v.r.