SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

152. USNESENÍ

ze 17. schůze konané dne 8. listopadu 2017

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

Senátní tisk č. 190

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelům senátora Vladimíra Plačka, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh senátního návrhu zákona s pozměňovacím návrhem, který tvoří přílohu tohoto usnesení;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor Petr Holeček v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 152/2017

Pozměňovací návrh

k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

Senátní tisk č. 190

1.​ V názvu návrhu zákona slova „ve znění pozdějších zákonů“ nahradit slovy „ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

2.​ Vypustit označení části první a druhé.

3.​ Článek I upravit takto:

„Čl. I

V § 12 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

„k) poskytovatele sociálních služeb,

l) zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční medicíny a zařízeních lékárenské péče,

m) zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče.“.“.

4.​ V článku II slova „dne 1. 2. 2018“ nahradit slovy „dnem 28. února 2018“.