SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

129. USNESENÍ

ze 14. schůze konané dne 19. září 2017

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

Senátní tisk č. N 060/11

V návaznosti na usnesení č. 96 Výboru pro záležitosti EU ze dne 18. srpna 2017, po úvodním slově zástupce gestora Aleny Schillerové, náměstkyně ministra financí ČR, po zpravodajské zprávě senátora Pavla Štohla a po rozpravě

VÝBOR

I. projednal na žádost Výboru pro záležitosti Evropské unie návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat;

II. zaujímá stanovisko k tomuto dokumentu, které tvoří přílohu tohoto usnesení;

III. určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Pavla Štohla;

IV. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Pavel Štohl v.r. senátor Ladislav Kos v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru

Příloha k usnesení VHZD č. 129/2017

Stanovisko

k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

Senátní tisk č. N 060/11

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

1.​ souhlasí s rámcovou pozicí vlády,

kdy Vláda ČR jako svou výchozí pozici podporuje návrh směrnice za předpokladu, že bude upravena v duchu jejich připomínek, resp. bude splňovat základní požadavky vlády; a dále se Vláda ČR domnívá, že v předmětné oblasti může návrh přinést užitečné informace pro další činnost správců daně i pro případnou úpravu právních předpisů a pomoci tak v boji proti daňovým únikům;

2.​ je toho názoru,

že připomínky vlády jsou oprávněné, např. vymezení některých ustanovení návrhu je nejasné a těžko uchopitelné a existují i oblasti, které bude nutno dořešit; jedná se především o jasné nastavení a vymezení identifikace možných daňových režimů dle hallmarks definovaných v příloze návrhu a samotné definice zprostředkovatele;

3.​  souhlasí také

s názorem vlády, že by bylo vhodné do návrhu zanést i nějaký limit či pravidla, které omezí reportování běžných transakcí z důvodu omezení nadměrného zatěžování dotčených subjektů;

4. doporučuje

-​ postoupit dokument k projednání plénu Senátu PČR;

-​ postoupit případné stanovisko Senátu PČR Evropské komisi.