SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

111. USNESENÍ

z 25. schůze, konané dne 4. října 2011

k návrhu zákona o důchodovém spoření

Senátní tisk č. 190

Po úvodním slově Ing. Radka Urbana, námětka ministra financí, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátora Miloše Malého a po rozpravěVÝBOR

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona zamítnout;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miloše Malého;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

předseda výboru

v. z. Dagmar Zvěřinová v. r.

Miloš Malý v. r.

zpravodaj výboru

Miroslav Nenutil v. r.

ověřovatel výboru