SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

105. USNESENÍ

ze 14. schůze, konané dne 18. 4. 2018

k návrhu senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 225

VÝBOR

I.

přerušuje

projednávání senátního tisku č. 225;

II.

určuje

zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu senátního návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Alenu Šromovou;

III. pověřuje

předsedu výboru, senátora Petra Kolibu, aby toto usnesení předložil předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.

Peter Koliba v. r.

předseda výboru

Alena Šromová v. r.

zpravodajka výboru

Jaroslav Malý v. r.

ověřovatel výboru