PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

76. USNESENÍ

z 23. schůze konané dne 12. března 2014

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní tisk č. 238

Po úvodním slově zástupkyně předkladatele Mgr. Moniky Pálkové, náměstkyně ministra vnitra ČR, zpravodajské zprávě senátora Jana Horníka a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jana Horníka;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Ivo Bárka, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Ivo Bárek v. r.
předseda výboru

Jan Horník v. r.

zpravodaj výboru

Miloš Vystrčil v. r.

ověřovatel výboru