SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

13. USNESENÍ

ze 4. schůze, konané dne 11. ledna 2017

k návrhu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů

Senátní tisk č. 31

Po úvodním slově Mgr. Michala Fraňka, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Antl, a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava Antla;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.

zpravodaj výboru

Miroslav Antl v.r.

předseda výboru

Emilie Třísková v.r.

ověřovatel výboru