ZÁKON

ze dne ..............................,,

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna energetického zákona


Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona 262/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č., 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb. se mění takto:


1. V § 47 odst. 2 zní:

(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.


2. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou zní:

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.

47) § 139a odst. 2 písm. a) nebo § 139a odst. 2 nebo 3 z. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 2 odst. 1 písm. b), c), d) nebo j) z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)..


Následující odstavec se přečísluje.


3. V § 70 odst. 2 zní:

„(2) Přeložku zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Vlastník plynárenského zařízení je povinen seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.“.


4. V § 70 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.“.

Následující odstavec se přečísluje.


5. V § 86 odst. 2 zní:

(2) Přeložku rozvodného tepelného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady..


6. V § 86 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.“.

Následující odstavec se přečísluje.


7. § 91 odst. 3 písm. h) zní:

„h) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 47 odst. 2,“.


8. V § 91 odst. 4 písm. k) zní:

„k) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 47 odst. 2,“.


9. V § 91 odst. 6 písm. i) zní:

„i) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § § 70 odst. 2,“.


10. V § 91 odst. 7 písm. i) zní:

„i) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § § 70 odst. 2,“.


11. V § 91 odst. 9 písm. l) zní:

l) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § § 70 odst. 2,“.


12. V § 91 odst. 12 písm. f) zní:

l) neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 86 odst. 2,“.


13. V § 98a odst. 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. p), které zní:

„p) další případy, kdy náklady přeložky hradí vlastník zařízení.“.Čl. II

Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.


Důvodová zpráva


A. Obecná část

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku


Dle současné právní úpravy jsou podnikatelé v energetických odvětvích oprávnění umisťovat svá zařízení (především inženýrské sítě a jejich prvky) na nemovitostech ve vlastnictví jiných osob. Přitom jsou povinni zřizovat věcná břemena umožňující využití těchto nemovitostí. To mohou učinit buď smluvně, nebo dosáhnout zřízení věcného břemene ve vyvlastňovacím řízení.

Náhrada za zřízení věcného břemene je obvykle jednorázová ve výši desítek korun až jednotek tisíc korun. Může být stanovena dohodou nebo ve vyvlastňovacím řízení na základě znaleckého posudku. Za účinnosti starších právních úprav (např. tzv. elektrisačního zákona) navíc vznikala věcná břemena ze zákona a de facto bez hrady.


U již zřízených zařízení často nastávají situace, kdy vlastník nemovitosti potřebuje zařízení podnikatele přemístit (tzv. přeložka). Nutnost přeložky může být vyvolána důležitými důvody na straně zatíženého vlastníka – demolicí budovy, její plánovanou rekonstrukcí nebo výstavbou budovy nové. Potřeba přeložky může být dána i důvody zapříčiněnými podnikatelem v energetice, mezi ty patří poškozování nemovitosti zařízením podnikatele (např. rezavějící konzole elektrického vedení na fasádě domu).


Energetický zákon stanoví, že přeložku vždy hradí ten, kdo její potřebu vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“). Náklady na její provedení obvykle dosahují řádově vyšších desetitisíců až statisíců korun; riziko vzniku těchto nákladů přitom nebývá zahrnuto v ocenění věcného břemene. Vlastníci zatížených pozemků tak často musejí hradit vysoké částky, aby mohli nakládat se svým majetkem, který jim byl zatížen ve veřejném zájmu.


Dle Listiny základních práv a svobod je omezení vlastnického práva přípustné jen ve veřejném zájmu a za náhradu. Náhrada poskytovaná za věcná břemena pro zřízení zařízení však není adekvátní vzhledem k nákladům, které vlastníkům mohou v budoucnu vzniknout v souvislosti s nutností přeložky. Tím dochází k nepřiměřeným zásahům do vlastnického práva. Společnost jako celek profituje z inženýrských sítí, ale významnou část nákladů na jejich zřizování a provoz nespravedlivě přenáší na malou skupinu jednotlivců, jejichž pozemky jsou zatíženy. Dochází tak k privatizaci nákladů veřejných služeb. Správná, práva jednotlivce šetřící úprava by přitom měla náklady socializovat, tedy dělit mezi uživatele služeb. Náklady by měli hradit vlastníci infrastruktury, podnikatelé v energetice, a ve vyúčtování je přenášet na uživatele služeb.


Popsaný ústavně nesouladný stav má za cíl řešit navrhovaná novela. Ta nově stanoví případy, kdy je zjevně nespravedlivé požadovat úhradu nákladů přeložky vlastníkem zatíženého pozemku a ukládá v takových případech hradit náklady přeložky vlastníkům zařízení. Jedná se především o situace, kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele nebo kdy je zařízení nutné přeložit z důvodu rekonstrukce nebo nařízené demolice budovy. Dalším případem je pak i přeložka prováděná z důvodu novostavby na zatíženém pozemku, který byl v době umístění zařízení pozemkem stavebním a podnikatel v energetice tak mohl již v té době předpokládat, že přeložku bude nutné v budoucnu provést. Stanovit další případy, kdy je nespravedlivé požadovat úhradu přeložky po žadateli, pak novela ukládá Energetickému regulačnímu úřadu.


Nově se vlastníku zařízení, který přeložku zajistil, také ukládá povinnost poskytnout žadateli podrobné položkové vyúčtování nákladů na zajištění přeložky. Tato povinnost, respektive její případné porušení, je promítnuta i do sankčních ustanovení zákona.


Novela přesouvá část nákladů na realizace přeložek na podnikatele v energetických odvětvích, lze nicméně předpokládat, že podnikatelé tyto náklady zahrnou do ceny poskytovaných služeb. Novela tak pro ně nebude v konečném důsledku mít negativní ekonomické dopady. Nová pravidla budou naopak i pro ně pomůckou v nežádoucí situaci, kdy se každý z nich snaží reagovat na současný protiústavní stav vlastními metodikami či interními předpisy, které však nejsou transparentní a předvídatelné a v očích veřejnosti tak dochází ke zbytečnému poškozování jak pověsti podnikatelů v energetice, tak důvěry v právní stát.


2. Zhodnocení současného stavu a navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

Předmětná právní úprava nemá vztah k rovnému postavení mužů a žen ani k zákazu diskriminace.


3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Navrhovaná úprava usiluje o uvedení do souladu současného právního stavu, kdy energetický zákon nepřiměřeně zasahuje do vlastnických práv zajištěných Listinou základních práv a svobod. Jako taková je tedy v souladu s ústavním pořádkem České republiky.


4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie

Předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů Evropské unie nebo obecné právní zásady práva Evropské unie se na danou oblast nevztahují.

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Na právní úpravu řešenou tímto návrhem se nevztahují žádné mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána.


6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný přímý negativní dopad do státního rozpočtu, ani do jiných veřejných rozpočtů.


7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí České republiky a sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí

Navrhovaná právní úprava bude mít dopady na podnikání v energetických sektorech. Tyto dopady lze odhadovat v řádu desítek až stovek milionů korun, nepůjde však o navýšení dosavadních nákladů provozu energetických sítí, nýbrž o přenesení nákladů z doposud nespravedlivě zatížených vlastníků nemovitostí na podnikatele v energetice. Lze předpokládat, že podnikatelé tyto náklady zahrnou do cen svých služeb a přenesou je na své zákazníky.


Sdružení zastupující podnikatele v energetice (Teplárenské sdružení České republiky, Český plynárenský svaz, České sdružení regulovaných elektroenergetických společností) na výslovnou žádost odmítla poskytnout přesné údaje pro výpočet dopadů zákona. Z údajů prezentovaných při jednání o novele energetického zákona některými z distributorů lze nicméně předpokládat, že roční počet realizovaných přeložek je kolem jednoho tisíce, přičemž náklady na jednu přeložku dosahují desítek až stovek tisíc korun.


Tyto náklady jsou za současné právní úpravy vždy přenášeny na žadatele o přeložku. Dle navrhované úpravy by část žadatelů o přeložku byla od hrazení nákladů osvobozena zcela. Celkový dopad návrhu na podnikatele v energetice je odhadnut na vyšší desítky milionů až několik stovek milionů korun ročně, o stejnou částku naopak návrh ulehčí žadatelům o přeložky.


Navrhovaná právní úprava nebude mít zvláštní dopady na rodiny a specifické skupiny obyvatel ani životní prostředí.


8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Navrhovaná právní úprava se nevztahuje k ochraně soukromí a osobních údajů.


9. Zhodnocení korupčních rizik

Vzhledem k obsahu právní úpravy nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.


10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhovaná právní úprava se nevztahuje k bezpečnosti nebo obraně státu.
B. Zvláštní část


K bodu 1, 3 a 5

Pro osobu, která vyvolala potřebu přeložky, se zavádí legislativní zkratka „žadatel o přeložku“ a posiluje se její právo na informace. Jelikož se finančně podílí na realizaci přeložky, má žadatel o přeložku již dle současné úpravy právo být před provedením přeložky seznámen se způsobem jejího provedení a předpokládanými náklady. Novelou se navrhuje rozšířit tento princip o právo být po realizaci přeložky seznámen s podrobným položkovým vyúčtováním jejích nákladů. Důvodem pro toto opatření je obava, že za stávajícího stavu, kdy přeložky realizuje jen velmi úzký okruh dodavatelů, může docházet k účtování nepřiměřeně vysokých cen.


K bodu 2, 4 a 6

Odstavec 3 stanovuje výjimku ze stávajícího pravidla, že úhradu nákladů přeložky hradí žadatel o přeložku. Pro množinu případů, kdy by se úhrada nákladů přeložky žadatelem o přeložku jevila nespravedlivou, přisuzuje novela povinnost hradit tyto náklady vlastníku zařízení. Obsahuje zároveň výčet těchto případů. Ten zahrnuje případy, kdy vlastník zařízení mohl při zřizování zařízení předpokládat, že v budoucnu vznikne potřeba toto zařízení přemístit, např. jej zřizoval na stavebním pozemku, kde se dala předpokládat vůle jeho vlastníka zde v budoucnu zřídit stavbu, nebo přímo na budově, kde se dala předpokládat potřeba ji v budoucnu rekonstruovat nebo odstranit. V návaznosti na toto ustanovení se novelizačním bodem č. 13 ukládá Energetickému regulačnímu úřadu vymezit další případy, kdy náklady přeložky hradí vlastník zařízení.


K bodu 7 až 12

Povinnost poskytnout žadateli o přeložku podrobné položkové vyúčtování provedené přeložky se promítá i do sankčních ustanovení energetického zákona, která již za současné úpravy ukládají držitelům licencí v energetických odvětvích pokutu pro případ, že by nesplnili povinnost seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení.


K bodu 13

V návaznosti na novelizační body 2, 4 a 6 se ukládá Energetickému regulačnímu úřadu vymezit další případy, kdy náklady přeložky hradí vlastník zařízení.C. Obrazová příloha důvodové zprávy


1. Příklad střešní konzole průběžného vedení, kdy vlastník budovy musí při její demolici žádat a přeložku.

2. Příklad střešní konzole průběžného vedení, kdy vlastník budovy musí při její rekonstrukci (např. rekonstrukce střechy) žádat o přeložku


3. Příklad konzole a zároveň sloupu průběžného vedení umístěného na stavebním pozemku, kdy vlastník budovy musí při stavbě v proluce žádat o přeložku

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn


§ 47

Přeložky zařízení

(1) Přeložkou zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení.

(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady, kdo potřebu přeložky vyvolal. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky, a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(2) Přeložku zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy je povinen seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.

(34) Vlastnictví zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy po provedení přeložky se nemění.


§ 70

Přeložky plynárenských zařízení

(1) Přeložkou plynárenských zařízení se pro účely tohoto zákona rozumí dílčí změna trasy plynovodu nebo přípojky či přemístění plynárenského zařízení nebo některých jeho prvků.

(2) Přeložky zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud se smluvně nedohodnou jinak. Vlastník plynárenského zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky, a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(2) Přeložku zajišťuje vlastník plynárenského zařízení na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Vlastník plynárenského zařízení je povinen seznámit žadatele se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.

(34) Vlastnictví plynárenského zařízení se po provedení přeložky nemění.


§ 86

Přeložky rozvodných tepelných zařízení

(1) Přeložkou rozvodného tepelného zařízení se rozumí dílčí změna trasy vedení či přemístění některého souboru nebo prvku tohoto zařízení.

(2) Přeložky rozvodných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud nedojde k jiné dohodě. Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky, a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(2) Přeložku rozvodného tepelného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (dále jen „žadatel o přeložku“), není-li dále uvedeno jinak. Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým vyúčtováním nákladů jejího provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

(3) Vlastník zařízení hradí náklady na zajištění přeložky v případech, kdy po žadateli o přeložku nelze náhradu nákladů na její zajištění spravedlivě požadovat. Jde o případy:

a) kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele o přeložku a vlastník zařízení nezajistí nápravu,

b) kdy je přeložku nutno provést pro účely změny nebo nařízeného odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení na nemovitosti žadatele o přeložku,

c) kdy je přeložku nutno provést pro účely zřízení stavby na pozemku, který byl v době umístění zařízení určen dle tehdy platných právních předpisů k výstavbě47),

d) vymezené vyhláškou Energetického regulačního úřadu.

(34) Vlastnictví rozvodného tepelného zařízení se po provedení přeložky nemění.


§ 91

Přestupky držitele licence

(1) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že

a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6,

b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence, nepředloží o nich doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1,

c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

d) neuveřejní stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě uplatňované podmínky dodávek plynu nebo elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo neumožní neznevýhodňující výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn podle § 11a odst. 6,

e) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1 nebo neposkytne Komisi ve stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 3,

f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7,

g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo

h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5,

i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6,

j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech stanovených prováděcím právním předpisem,

k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3,

l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období podle § 11a odst. 7.

(2) Držitel licence na výrobu elektřiny se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e),

c) poruší některou z povinností uvedených v § 23 odst. 2 písm. a) až i) nebo písm. k) až r),

d) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,

e) nepředá nezbytné údaje potřebné k dispečerskému řízení podle § 26 odst. 6,

f) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle § 30c odst. 2,

g) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2,

h) neoznámí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4,

i) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 49 odst. 6, nebo

j) nepodřídí se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny podle § 54 odst. 5.

(3) Držitel licence na přenos elektřiny se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) provozuje přenosovou soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti, podle § 10a nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 24 odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 24 odst. 6,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 1 písm. a), c), d), e) nebo f) nebo odst. 10 písm. a) až d), f) až l), o), s), t) nebo w) až z),

e) poruší některou z povinností uvedených v § 24 odst. 10 písm. e), m), n), p), r), u) nebo v),

f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 24a odst. 2,

g) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy poruší některou z povinností technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy uvedených v § 26 odst. 1, 3 nebo 5,

h) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 47 odst. 2,

i) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,

j) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,

k) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 3,

l) překročí některé z oprávnění uvedených v § 24 odst. 3 písm. c) nebo d), nebo

m) nesplní některou z povinností provozovatele přenosové soustavy podle Nařízení o podmínkách pro přístup k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo podle přímo použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení.

(4) Držitel licence na distribuci elektřiny se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny podle § 25 odst. 5 nebo neobnoví dodávku elektřiny bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 25 odst. 6,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 25 odst. 1 písm. a) nebo c), 10 nebo 11,

e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 2,

f) poruší některou z povinností uvedených v § 25a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 25a odst. 5,

g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu s § 25a odst. 8,

h) jedná v rozporu s § 25a odst. 10,

i) při výkonu činností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy poruší některou z povinností technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy uvedených v § 26 odst. 2 až 5,

j) poruší povinnost vůči vlastníku elektrické přípojky uvedenou v § 45 odst. 6,

k) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 47 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 47 odst. 2,

l) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 49 odst. 2,

m) neoznámí provozovateli přenosové soustavy nebo jinému provozovateli distribuční soustavy zjištěné závady na měřicím zařízení nebo zajištění proti neoprávněné manipulaci neprodleně po jejich zjištění podle § 49 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo jiného provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 49 odst. 4,

n) neumožní provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 49 odst. 6,

o) nezajistí na svůj náklad instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování a pravidelné ověřování správnosti měření podle § 49 odst. 7,

p) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 49 odst. 8,

q) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 54 odst. 4, nebo

r) překročí některé z oprávnění uvedených v § 25 odst. 3 písm. b) až d).

(5) Držitel licence na obchod s elektřinou se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) jako dodavatel poslední instance nedodá elektřinu podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo neoznámí dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši ceny nebo jiné podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,

c) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 30 odst. 2, nebo

e) přeruší nebo ukončí dodávku elektřiny zákazníkovi v rozporu s § 30 odst. 1 písm. d).

(6) Držitel licence na výrobu plynu se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) omezí, přeruší nebo ukončí dodávku plynu v rozporu s § 57 odst. 1 písm. e),

c) omezí nebo přeruší provoz výrobny plynu nebo těžebních plynovodů v rozporu s § 57 odst. 1 písm. c),

d) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení dodávky plynu podle § 57 odst. 5 nebo neobnoví dodávku plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 57 odst. 6,

e) poruší některou z povinností uvedených v § 57 odst. 8 písm. b) až p),

f) poruší některý ze zákazů uvedených v § 24a odst. 5 nebo v § 58n odst. 5,

g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64 odst. 2,

h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle § 67 odst. 8,

i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 70 odst. 2,

j) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,

k) neumožní provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6,

l) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,

m) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle § 73 odst. 8,

n) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2, nebo

o) nesplní některou z povinností výrobce plynu podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

(7) Držitel licence na přepravu plynu se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) provozuje přepravní soustavu, aniž by byl držitelem certifikátu nezávislosti podle § 10a odst. 1, nebo nesplní oznamovací povinnost podle § 10a odst. 2 nebo 3,

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení přepravy plynu podle § 58 odst. 5 nebo podle § 58 odst. 6 neobnoví přepravu plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) až e), g), m) nebo n), r) až t), v), w) nebo aa) až dd),

e) poruší některou z povinností uvedených v § 58 odst. 8 písm. f), h) až l), o) až q), u), x), y) nebo z),

f) poruší některou z podmínek nezávislosti podle § 58n odst. 2,

g) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64 odst. 2,

h) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle § 67 odst. 9,

i) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 70 odst. 2,

j) nevybaví zákazníka, jehož odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní soustavě, měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,

k) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování správnosti měření podle § 71 odst. 8,

l) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,

m) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 3,

n) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle § 73 odst. 8,

o) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze vyhlášeného pro celé území státu podle § 73 odst. 9,

p) překročí některé z oprávnění uvedených v § 58 odst. 1 písm. h) nebo i),

q) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo

r) nesplní některou z povinností provozovatele přepravní soustavy podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

(8) Je-li provozovatel přepravní soustavy součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, dopustí se držitel licence na přepravu plynu dále přestupku tím, že

a) nemá právní formu společnosti podle § 58b odst. 1,

b) nevydá akcie na jméno jako cenný papír nebo akcie na jméno nebo na majitele jako zaknihovaný cenný papír podle § 58b odst. 2 písm. a), nezřídí statutární orgán podle § 58b odst. 2 písm. b) nebo nevydá stanovy podle § 58b odst. 2 písm. c),

c) nezřídí dozorčí radu podle § 58b odst. 3 písm. a), nejmenuje stanovený počet jednatelů podle § 58b odst. 3 písm. b) nebo neupraví základní organizační strukturu, organizační zajištění vnitřního řídícího a kontrolního systému podle § 58b odst. 3 písm. c),

d) nejmenuje nebo nezvolí členy statutárního orgánu podle § 58b odst. 4,

e) poskytne plnění ve prospěch člena statutárního orgánu v rozporu s § 58c odst. 6,

f) jmenuje nebo zvolí členem statutárního orgánu osobu v rozporu s § 58d odst. 1 nebo 2,

g) zvolí členem dozorčí rady, k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, nebo zaměstnává v pracovněprávním vztahu na pozici přímo podřízené vedoucímu zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy, osobu, která nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1 až 3,

h) poskytne ve prospěch člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo správní rady, k jehož volbě je třeba schválení Energetického regulačního úřadu, nebo zaměstnance přímo podřízeného vedoucímu zaměstnanci ve výkonné řídící funkci v nejvyšší linii řízení provozovatele přepravní soustavy v záležitostech týkajících se provozu, údržby nebo rozvoje přepravní soustavy plnění v rozporu s § 58d odst. 4,

i) poruší zákaz uvedený v § 58e odst. 2,

j) sám nebo prostřednictvím ovládané osoby drží podíl v dceřiné společnosti, která vyrábí plyn, obchoduje s plynem nebo vlastní zařízení na výrobu plynu, nebo vůči takové dceřiné společnosti nabude právo na podíl na zisku nebo jiné obdobné plnění v rozporu s § 58g odst. 2,

k) poruší některou z povinností uvedených v § 58g odst. 3 nebo 4,

l) poruší některou z povinností uvedených v § 58h odst. 1 nebo 2,

m) poruší některý ze zákazů uvedených v § 58h odst. 4, 5, 10 nebo 11 nebo některou z povinností uvedených v § 58h odst. 9 nebo 12,

n) poskytne službu jiné osobě, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 6,

o) jedná v rozporu s § 58h odst. 8 nebo vykonává činnost v obchodních prostorách, ve kterých vykonává činnost jiná osoba, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, v rozporu s § 58h odst. 8,

p) nepřijme program rovného zacházení nebo jej nezveřejní podle § 58i odst. 1 nebo nezajistí řádné provádění programu rovného zacházení podle § 58i odst. 2,

q) nejmenuje nebo jinak neustanoví do funkce auditora programu podle § 58j odst. 1 nebo jmenuje nebo jinak ustanoví do funkce auditora programu osobu, která nesplňuje podmínky podle § 58d odst. 1,

r) neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení statutární orgán nebo jeho členy, členy dozorčí rady nebo zaměstnance podle § 58j odst. 8 nebo 9,

s) nezpracuje nebo nepředloží ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy podle § 58k odst. 1, nebo

t) nepřipojí k přepravní soustavě zařízení jiné přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu nebo odběrné plynové zařízení podle § 58m odst. 1,

u) poruší některou z povinností uvedenou v § 58g odst. 8.

(9) Držitel licence na distribuci plynu se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) nepředá dodavateli poslední instance identifikační údaje podle § 12a odst. 5,

c) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení distribuce plynu podle § 59 odst. 5 nebo neobnoví distribuci plynu bezprostředně po odstranění příčin podle § 59 odst. 6,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 59 odst. 8 písm. a), b), d) až y) nebo z) až ff),

e) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 2,

f) poruší některou z povinností uvedených v § 59a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 59a odst. 5,

g) jako nájemce nepřevezme propachtovaný obchodní závod nebo jeho část do svého účetnictví nebo nesdělí pachtýři informace o hodnotě propachtovaného majetku v rozporu s § 59a odst. 9,

h) jedná v rozporu s § 59a odst. 12,

i) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64 odst. 2,

j) neprovozuje, neudržuje nebo neopraví plynovodní přípojku na žádost jejího vlastníka podle § 66 odst. 4,

k) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle § 67 odst. 8,

l) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 70 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 70 odst. 2,

m) nevybaví všechny zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno k jím provozované soustavě, měřicím zařízením podle § 71 odst. 2,

n) nezajistí instalaci vlastního měřicího zařízení, jeho udržování nebo pravidelné ověřování správnosti měření podle § 71 odst. 8,

o) nevymění měřicí zařízení nebo nezajistí ověření správnosti měření podle § 71 odst. 9,

p) poruší některou z povinností při stavu nouze uvedených v § 73 odst. 4,

q) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle § 73 odst. 8,

r) nekoordinuje odstranění havárií nebo obnovení dodávek plynu v případě stavu nouze vyhlášeného pro část území státu podle § 73 odst. 9,

s) překročí některé z oprávnění uvedených v § 59 odst. 1 písm. i), j) nebo l), nebo

t) nesplní některou z povinností provozovatele distribuční soustavy podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu,

u) poruší povinnost uvedenou v § 59a odst. 6 nebo v § 59a odst. 8.

(10) Držitel licence na uskladňování plynu se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) neoznámí započetí nebo skončení omezení nebo přerušení činností spojených s uskladňováním plynu podle § 60 odst. 5 nebo neobnoví činnosti spojené s uskladňováním plynu bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení, podle § 60 odst. 6,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 60 odst. 8 písm. a), b) nebo d) až u),

d) poruší některé z kritérií nebo poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 2,

e) poruší některou z povinností uvedených v § 60a odst. 3 nebo 4, nebo neposkytne auditorovi programu informace nebo podklady nebo jinou nezbytnou součinnost nebo neseznámí s programem rovného zacházení členy statutárního orgánu, členy dozorčí rady nebo správní rady nebo zaměstnance podle § 60a odst. 5,

f) při výkonu činností technického dispečinku poruší některou z povinností uvedenou v § 64 odst. 2,

g) neoznámí ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace podle § 67 odst. 8,

h) neupraví na svůj náklad předávací místo pro instalaci měřicího zařízení podle § 71 odst. 4 nebo zasáhne do měřicího zařízení bez souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy v rozporu s § 71 odst. 5,

i) neumožní provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy přístup k měřicímu zařízení podle § 71 odst. 6,

j) nepodřídí se omezení spotřeby plynu nebo změně dodávky plynu podle § 73 odst. 5,

k) nepodílí se na odstranění havárií nebo obnovení dodávek podle § 73 odst. 7 nebo bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze nezahájí likvidaci následků podle § 73 odst. 8,

l) omezí nebo přeruší činnosti spojené s uskladňováním plynu v rozporu s § 60 odst. 1 písm. f),

m) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám nebo podle přímo použitelného předpisu vydaného na jeho základě nebo k jeho provedení, nebo

n) nesplní některou z povinností provozovatele zásobníku plynu podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

(11) Držitel licence na obchod s plynem se dopustí přestupku tím, že

a) poruší opatření stanovené formou opatření obecné povahy podle § 18a odst. 3,

b) jako dodavatel poslední instance nedodává plyn podle § 12a odst. 2 nebo 7 nebo neoznámí dotčenému zákazníkovi nebo provozovateli distribuční soustavy zahájení dodávky, výši ceny nebo ostatní podmínky dodávky podle § 12a odst. 4,

c) poruší některý ze zákazů stanovených v § 24a odst. 5 nebo § 58n odst. 5,

d) poruší některou z povinností uvedených v § 61 odst. 2,

e) nezajistí bezpečnostní standard dodávky plynu podle § 73a odst. 1 nebo nepředá operátorovi trhu a Energetickému regulačnímu úřadu údaje o rozsahu a způsobu zajištění bezpečnostního standardu podle § 73a odst. 2,

f) omezí nebo přeruší dodávku plynu zákazníkovi v rozporu s § 61 odst. 1 písm. d), nebo

g) nesplní některou z povinností obchodníka s plynem podle Nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu.

(12) Držitel licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie se dopustí přestupku tím, že

a) neuzavře smlouvu o dodávce tepelné energie, ačkoli mu odběratel poskytne nezbytné technické údaje, nebo nezajistí dodávku tepelné energie podle § 76 odst. 1,

b) překročí některé z oprávnění uvedených v § 76 odst. 4,

c) poruší některou z povinností uvedených v § 76 odst. 9,

d) neměří, nevyhodnocuje nebo neúčtuje dodávku tepelné energie podle skutečných hodnot teplonosné látky nebo údajů měřicího zařízení nebo neosadí, nezapojí nebo neudržuje měřicí zařízení nebo pravidelně neověřuje správnost měření podle § 78 odst. 1,

e) neověří správnost měření nebo nevymění měřicí zařízení podle § 78 odst. 2,

f) neseznámí toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem jejího provedení, nebo předpokládanými náklady na její provedení podle § 86 odst. 2,neseznámí žadatele o přeložku se způsobem provedení přeložky, předpokládanými náklady na její provedení nebo položkovým vyúčtováním podle § 86 odst. 2,

g) neinformuje vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu nebo době trvání provádění nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie podle § 87 odst. 6,

h) nepodřídí se omezení spotřeby tepelné energie při předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze podle § 88 odst. 3, nebo

i) nepřezkoumal účinky výpadku zdroje nebo nezřídil vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů podle § 88 odst. 5.

(13) Držitel licence na činnosti operátora trhu se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 20a odst. 3.

(14) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy za poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 3 písm. b), d), nebo m), odstavci 7 písm. b), d), q) nebo r), nebo odstavci 8,

b) 50000000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za poslední ukončené účetní období, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 2, 3 písm. a), c), e) až l), odstavci 4 až 6, odstavci 7 písm. a), c), e) až p) nebo odstavci 9 až 11,

c) 15000000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 nebo odstavci 12,

d) 3000000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 13.


§ 98a

Zmocňovací ustanovení

(1)    Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)    druhy měřicích zařízení, umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace, způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny nebo plynu v případě závady měřicího zařízení a způsob stanovení výše náhrady skutečně vzniklé škody a způsob určení výše náhrady škody, nelze-li zjistit skutečně vzniklou škodu při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu nebo distribuci elektřiny a při neoprávněném odběru, dodávce, uskladňování, přepravě nebo distribuci plynu a neoprávněném odběru tepelné energie, termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností,

b)    způsoby dispečerského řízení, rozsah a postup při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy, přepravní soustavy, provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo přepravní soustavy nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační nebo plynárenské soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační a plynárenské soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 a požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení, při případném omezování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů přihlédnout k technické a organizační náročnosti regulace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,

c)    způsoby tvorby bilancí plynárenské soustavy, postupy pro sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě a termíny a rozsah údajů včetně technicko-provozních údajů předávaných účastníky trhu s plynem operátorovi trhu a ministerstvu pro tvorbu bilancí, strategií a sledování kapacit a výkonů v plynárenské soustavě,

d)    náležitosti žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínky pro posuzování těchto žádostí,

e)    opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny, spotřeby elektřiny, plynu a tepla včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu, bezpečnostní standard požadované dodávky plynu a obsahové náležitosti havarijních plánů, způsob zajištění bezpečnostních standardů plynu, obsahové náležitosti podkladů pro zpracování plánu preventivních opatření a plánu pro stav nouze podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a termíny pro jejich zaslání ministerstvu,

f)    způsob a postup registrace technických pravidel v plynárenství u Hospodářské komory České republiky,

g)    rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů,

h)    vzory žádostí o udělení autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a postup ministerstva při jejich posuzování.


(2)    Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou

a)    způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie,

b)    obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu,

c)    požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství, výši náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhradu, postupy a lhůty pro zveřejňování a vykazování dodržování kvality dodávek a služeb,

d)    postup stanovení výše finančního příspěvku držitelů licence do fondu, postup čerpání finančních prostředků z fondu, způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinností nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,

e)    náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace a pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání,

f)    způsob regulace cen v energetických odvětvích, postupy pro regulaci cen a termíny a rozsah údajů předávaných držiteli licencí pro rozhodnutí o cenách, stanovení limitní ceny pro věcné usměrňování cen v teplárenství, přípravu a provádění programů zvýšení energetické účinnosti, podporu a sledování energetických služeb a jiných opatření ke zvýšení energetické účinnosti,

g)    podmínky připojení výroben elektřiny, výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k elektrizační nebo plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny nebo plynu a pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení,

h)    Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

1.    podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

2.    termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,

3.    postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

4.    rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

5.    postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,

6.    pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,

7.    pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,

8.    termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny včetně registrace odběrných a předávacích míst,

9.    postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,

10.    postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

11.    skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,

12.    technické požadavky na provoz pro ověření technologie,

13.    zveřejňování informací operátorem trhu,

14.    postup pro stanovení zálohových plateb,

i)    Pravidla trhu s plynem, která stanoví

1.    pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribučním soustavám a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

2.    termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

3.    postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

4.    rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

5.    postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,

6.    postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu z zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

7.    pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,

8.    pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,

9.    termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,

10.    postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,

11.    postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

12.    skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,

13.    technické požadavky na provoz pro ověření technologie,

14.    postup pro stanovení zálohových plateb,

j)    rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb v elektroenergetice a souvisejících služeb v plynárenství,

k)    rozsah uchovávaných údajů o plnění podle smluv na dodávky elektřiny nebo plynu nebo jejich derivátů,

l)    náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nebo správní rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu,

m)    náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů,

n)    náležitosti zpráv o kvalitě a úrovni údržby zařízení v elektroenergetice a v plynárenství, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování zpráv,

o)    vzor průkazu zaměstnance zařazeného do Energetického regulačního úřadu.,

p)    další případy, kdy náklady přeložky hradí vlastník zařízení.


47) § 139a odst. 2 písm. a) nebo § 139a odst. 2 nebo 3 z. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 2 odst. 1 písm. b), c), d) nebo j) z. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).