PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

78. USNESENÍ

z 13. schůze konané dne 31. ledna 2018

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

Senátní tisk č. 215

Po úvodním slově Vladislava Smrže, náměstka ministra Ministerstva životního prostředí ČR, zpravodajské zprávě senátora Jana Látky a po rozpravě

VÝBOR

I.

doporučuje

Senátu Parlamentu ČR dát souhlas k ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017;

II.

určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátora Jana Látku;

III.

pověřuje

předsedu výboru senátora Zbyňka Linharta, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Zbyněk Linhart v. r.

předseda výboru

Jan Látka v. r.

zpravodaj výboru

Petr Vícha v. r.

ověřovatel výboru