ZÁKON

ze dne …… 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990, zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se slova „finanční kontrolu“ nahrazují slovy „řízení a kontrolu veřejných financí“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vysokých školách

Čl. II

V § 17 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 137/2016 Sb., se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:

„k) vnitřní předpis o zavedení systému řízení a kontroly veřejných financí,“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno l).

ČÁST TŘETÍ

Změna obecního zřízení

Čl. III

§ 9a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 320/2001 Sb., se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna krajského zřízení

Čl. IV

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., zákona č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 2 odst. 4 se slova „výkon finanční kontroly“ nahrazují slovy „řízení a kontrolu veřejných financí“ a slova „a podle zvláštního právního předpisu1)“ se zrušují.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.​ § 21 se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. V

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 2 se odstavec 4 zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.​ V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. VI

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005, zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb. zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/ 2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. a zákona č. 203/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

2.​ V § 34 odst. 4 se věta třetí „Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu22) musí být provedena před provedením rezervace.“ nahrazuje větou „Předběžná řídicí ekonomická kontrola podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí musí být provedena před provedením rezervace.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3.​ V části první se hlava XI včetně nadpisu zrušuje.

4.​ V § 44a odst. 10 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 7 procentních bodů“ a slova „500 Kč“ se nahrazují slovy „1000 Kč“.

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro toho, komu se penále ukládá, příznivější.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Čl. VIII

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 311/2013 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 51/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona č. 104/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 49 se odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 65a zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2.​ V § 49 odst. 4 se slova „Ustanovení odstavce 4“ nahrazují slovy „Ustanovení odstavce 3“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. IX

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 66/2007 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 253/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2015 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 7 odst. 6 a v § 10 odst. 5 se slovo „účinnosti“ nahrazuje slovem „efektivnosti“.

2.​ V § 16a se slova „a zajišťuje výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu6d)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 6d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3.​ V § 18h se slova „o finanční kontrole7e)“ nahrazují slovy „zákon o řízení a kontrole veřejných financí“.

Poznámka pod čarou č. 7e se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. X

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 15 odst. 1 se za slovo „vykonává“ vkládají slova „řízení a“ a slova „svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě10a)“ se nahrazují slovy „podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.

Poznámka pod čarou č. 10a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.​ V § 22 odst. 8 se slova „ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení“ nahrazují slovy „za každý den prodlení, které odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 7 procentních bodů,“.

3.​ V § 22a odst. 1 písmeno h) zní:

„h) nevykonává řízení a kontrolu veřejných financí podle § 15 odst. 1, nebo“.

4.​ V § 16 se odstavec 5 zrušuje.

5.​ V § 22a odst. 2. písm. d), odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. d) se slova „návrh rozpočtového opatření, nebo návrh pravidel rozpočtového provizoria,“ zrušují.

6.​ V § 22a odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. e) se slova „rozpočtové opatření“ zrušují.

7.​ § 28a se zrušuje.

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje a odvod a penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Penále se uloží podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tehdy, je-li to pro toho, komu se penále ukládá, příznivější.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. XII

Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 35/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 251/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 242/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 9a písm. e) se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.​ V § 9a písmeno f) zní:

„f) provádět ověření řízení a kontroly veřejných financí Fondu podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí.“.

3.​ V § 12a odst. 2 se slova „zákona o finanční kontrole19)“ nahrazují slovy „zákona o řízení a kontrole veřejných financí.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

Čl. XIII

V § 13 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb. a zákona č. 49/2013 Sb., se slova „finanční kontrolu u příjemců podpory podle zvláštních právních předpisů15)“ nahrazují slovy „řídící ekonomickou kontrolu u příjemců podpory podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

ČÁST dvanáctá

Změna školského zákona

Čl. XIV

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2004 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 170 písm. a) se slova „přitom provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu podle zvláštního právního předpisu40)“nahrazují slovy „přitom provádí řídicí ekonomickou kontrolu nebo interní audit podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

2.​ V § 174 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) vykonává průběžnou a následnou řídící ekonomickou kontrolu podle zákona o řízení a kontrole veřejných financí příjemce veřejné finanční podpory přidělované z veřejného rozpočtu na základě § 160 až 163.“.

ČÁST třináctá

Změna zákona o veřejných výzkumných institucích

Čl. XV

V § 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) vnitřní předpis o zavedení řízení a kontroly veřejných financí.“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Finanční správě České republiky

Čl. XVI

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 164/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 377/ 2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 14/2017 Sb., se mění takto:

1.​ V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

2.​ V § 12 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o státní službě

Čl. XVII

V zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 144/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb. a zákona č. 205/2017 Sb., se za § 51 vkládá nový § 51a, který včetně nadpisu zní:

㤠51a

Zvláštní ustanovení o výběrovém řízení na obsazení volného služebního místa představeného služby interního auditu

Vládní výbor pro interní audit dává své stanovisko k návrhu jmenování žadatele po jeho výběru služebním orgánem v dohodě s bezprostředně nadřízeným představeným.“.

ČÁST šestnáctá

Změna zřizovatele a hlavní činnosti státní příspěvkové organizace

Čl. XVIII

1.​ Funkci zřizovatele státní příspěvkové organizace Zámek Štiřín (dále jen „organizace“) se sídlem v  Kamenici, IČO 629 33 906, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přestává vykonávat Ministerstvo zahraničních věcí a nově funkci zřizovatele plní Kancelář Poslanecké sněmovny. Organizace svou hlavní činnost směřuje k zajištění plnění úkolů Poslanecké sněmovny, dalších organizačních složek státu, státních organizací a orgánů územních samosprávných celků.

2.​ Právo hospodařit s majetkem státu, jakož i další práva a povinnosti včetně pracovněprávních nebo jiných obdobných vztahů, jejichž nositelem je organizace, a které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají nedotčeny.

3.​ Kancelář Poslanecké sněmovny při výkonu zřizovatelské funkce je oprávněna zejména

a)​ rozhodovat o změnách v údajích uvedených ve zřizovací listině organizace,

b)​ rozhodovat o změně v předmětu hlavní a jiné činnosti organizace za podmínky, že bude zachováno vymezení hlavní činnosti organizace podle bodu 1,

c)​ udělovat předchozí souhlas s úkony při výkonu práva hospodaření s majetkem podle jiného právního předpisu, zejména schvalovat úplatné převody podle § 12 odst. 6 a § 22 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

d)​ schvalovat organizační předpis organizace a dávat předchozí souhlas ke jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení a k určení zástupce statutárního orgánu.

4.​ Pro nakládání s majetkem organizace se použije obdobně ustanovení § 14a odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

5.​ Statutární orgán organizace jmenuje a odvolává vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení části šestnácté, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.