PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

219. USNESENÍ

VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

A DOPRAVU

z 23. schůze, konané dne 12. března 2008

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb.,

o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(senátní tisk č. 206)

Po úvodním slově zástupce předkladatele Ivo Vrzala, náměstka ministra zemědělství České republiky, po zpravodajské zprávě senátora Josefa Vaculíka a po rozpravě

v ý b o r

I. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Josefa Vaculíka;

III. p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Ivana Adamce předložit toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Ivan Adamec v.r.

předseda výboru

senátor Josef Vaculík v.r. senátor Jiří Stříteský v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru