SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

24. USNESENÍ

ze 4. schůze konané dne 11. ledna 2017

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 24

Po úvodním slově zástupce předkladatele Jakuba Kopřivy, náměstka ministra dopravy ČR, po zpravodajské zprávě senátora Františka Bradáče a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu  Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje zpravodajem  výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Františka Bradáče;

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor František Bradáč v.r. senátor František Bradáč v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru