SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU

72. USNESENÍ

z 9. schůze konané dne 12. května 2015

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Senátní tisk č. 65

Po úvodním slově zástupce předkladatele Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR, po zpravodajské zprávě senátora Petra Bratského a po rozpravě

VÝBOR

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou;

II. určuje

zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Petra Bratského;

III. pověřuje

předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

senátor Jan Hajda v.r.

předseda výboru

senátor Petr Bratský v.r. senátor Jiří Hlavatý v.r.

zpravodaj výboru ověřovatel výboru